نمونه سوالات استخدامی رایگان نمونه سوالات استخدامی رایگان, دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی,سوالات استخدامی بانک ها http://bartarinketab.ir 2018-03-17T18:23:25+01:00 text/html 2018-03-16T08:25:35+01:00 bartarinketab.ir اطلاعیه معاونت منابع انسانی قوه قضاییه درخصوص اعلام نتایج آزمون استخدام کارکنان اداری قوه قضاییه در سال 1396 http://bartarinketab.ir/post/5440 <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">بدین وسیله به اطلاع می رساند کارنامه آزمون استخدام کارکنان اداری سال 1396 ازطریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی<span style="color: rgb(0, 0, 255);">&nbsp;www.sanjesh.org&nbsp;</span>در دسترس داوطلبان قرار گرفته است.&nbsp;</span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">داوطلبانی&nbsp; که با توجه به نمره مکتسبه در آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضائیه پذیرفته شده اند، می بایست برای بررسی مدارک اولیه<span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong>&nbsp;از تاریخ 1/3/1397 لغایت 1/4/1397&nbsp;</strong></span>با در دست داشتن مدارک زیر به دادگستری استان انتخابی محل خدمت (معاونت منابع انسانی) مراجعه نمایند. قبل از تاریخ مذکور از هرگونه مراجعه خودداری شود.</span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">مدارک مورد نیاز برای بررسی:</span></strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">1-<span style="white-space: pre;"> </span>اصل و تصویر شناسنامه خود و افراد تحت تکفل (کلیه صفحات)&nbsp;</span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">2-<span style="white-space: pre;"> </span>اصل و تصویر کارت ملی و کارت پایان خدمت و یا معافیت</span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">3-<span style="white-space: pre;"> </span>اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی</span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">4-<span style="white-space: pre;"> </span>ارائه گواهی خدمت در شورای حل اختلاف (مختص کسانی که از امتیاز شورای حل اختلاف استفاده نموده اند)</span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">5-<span style="white-space: pre;"> </span>ارائه گواهی ایثارگری از بنیاد شهید و امور ایثارگران (مختص مشمولین سهمیه 25% و 5% ایثارگران)</span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">6-<span style="white-space: pre;"> </span>ارائه گواهی معلولین (مختص سهمیه 3%)</span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">7-<span style="white-space: pre;"> </span>ارائه مستندات مبنی بر بومی بودن</span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">8-<span style="white-space: pre;"> </span>ارائه گواهی مشمولین حافظان قرآن</span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><strong><span style="font-family: Tahoma;">ضمناً داوطلبان شرکت کننده درآزمون&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 255);">درخصوص هرگونه سوال دررابطه با نتایج آزمون</span>&nbsp;می توانند&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0);">حداکثر تا96/12/24</span>تقاضای کتبی خودرا به&nbsp;<span style="color: rgb(51, 153, 102);">حوزه معاونت منابع انسانی قوه قضائیه&nbsp;</span>&nbsp;ارسال واز مراجعه حضوری اکیداً&nbsp;</span></strong></span><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-family: Tahoma;">خودداری فرمایند.بدیهی است به اعتراضاتی که بعد از تاریخ مذکور واصل گردد پاسخ داده نخواهد شد.</span></strong></span></span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><strong><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">معاونت منابع انسانی قوه قضائیه&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></strong></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></p><div class="dsource" style="text-align: center; margin: 30px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); width: 703.875px; font-weight: bold;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور</span></div><div class="dsource" style="text-align: center; margin: 30px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); width: 703.875px; font-weight: bold;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><div class="dsource" style="text-align: center; margin: 30px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); width: 703.875px; font-weight: bold;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><div class="dsource" style="text-align: center; margin: 30px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); width: 703.875px; font-weight: bold;"><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><div><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><div><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium; font-weight: 400;"><p style="direction: ltr; text-align: center;"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></p><div><div style="text-align: center;"><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/238" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">دانلود رایگان سوالات رایج در آزمون های استخدامی</font></a></div><div><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/19" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">در مصاحبه های استخدامی چه می پرسند؟&nbsp;</font></a></div></div></div></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium; font-weight: 400;"><h2 class="hl" style="text-align: center;"></h2></div></div></div></div></div><div class="dsource" style="text-align: center; margin: 30px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); width: 703.875px; font-weight: bold;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><div class="dsource" style="text-align: center; margin: 30px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); width: 703.875px; font-weight: bold;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><div class="dsource" style="text-align: center; margin: 30px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); width: 703.875px; font-weight: bold;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div> text/html 2018-01-27T05:00:00+01:00 bartarinketab.ir اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص نتایج چهارمین آزمون استخدامی متمركز دستگاه های اجرایی كشور مورخ 1396/6/3 http://bartarinketab.ir/post/5439 <p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">باعنایت به برگزاری&nbsp;<strong style=""><span style="color: rgb(255, 0, 0);">چهارمین آزمون استخدامی مشترك فراگیر دستگاه های اجرایی كشور</span></strong>&nbsp;در&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 255);">تاریخ 1396/6/3</span>، نتایج آزمون استخدامی مربوط به دستگاههای اجرایی شامل: سازمان اداری و استخدامی كشور، سازمان ملی بهره وری ایران، بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران، مرکز پزشکی قانونی استان البرز، اداره کل هواشناسی استان البرز، سازمان بهزیستی استان البرز، اداره کل دامپزشکی استان البرز، اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز، سازمان سنجش آموزش كشور و بانك صنعت و معدن، كه نتایج آنها نهایی شده است اعلام می گردد. لذا داوطلبان لازم است جهت اطلاع از سیر سایر مراحل استخدامی از&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 255);">روز یکشنبه 96/11/8</span>&nbsp;به سایت اینترنتی دستگاه اجرایی ذیربط مراجعه نمایند.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;بدیهی است سایر دستگاههای اجرایی باقیمانده كه فرآیند بررسی مدارك یا مصاحبه استخدامی آنها نهایی نشده است، متعاقباً اعلام خواهد شد.</span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></p><div class="dsource" style="margin: 30px 0px 10px; padding: 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); width: 703.875px; font-weight: bold;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور</span></div><div class="dsource" style="margin: 30px 0px 10px; padding: 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); width: 703.875px; font-weight: bold;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><div class="dsource" style="margin: 30px 0px 10px; padding: 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); width: 703.875px; font-weight: bold;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><div class="dsource" style="margin: 30px 0px 10px; padding: 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); width: 703.875px; font-weight: bold;"><h2 class="hl" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma;"><div style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="font-weight: normal;"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="font-weight: normal;"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="font-weight: normal;"><br></font></div></h2><div class="cnt" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium; font-weight: 400; text-align: right;"><p style="text-align: center;"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;&nbsp;</font></p><p style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/21" target="" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">پربازدیدترین آگهی های استخدام</font></a></p><p style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/228" target="" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">مشاهده همه آگهی های اسخدامی</font></a></p><p style="text-align: center;"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp; &nbsp;</font></p></div></div><div class="dsource" style="margin: 30px 0px 10px; padding: 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); width: 703.875px; font-weight: bold;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><div class="dsource" style="margin: 30px 0px 10px; padding: 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); width: 703.875px; font-weight: bold;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div> text/html 2018-01-27T04:59:15+01:00 bartarinketab.ir اطلاعیه سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور درباره برگزاری آزمون سنجش استاندارد مهارتهای زبان فارسی (سامفا) دوره اول – بهمن ماه سال 1396 http://bartarinketab.ir/post/5438 <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-family: Tahoma;">بدین‌وسیله به اطلاع می‌رساند اولین دوره آزمون سنجش استاندارد مهارت های زبان فارسی (سامفا)،&nbsp;<span style="color: rgb(0, 51, 0);"><strong>صبح و بعداز ظهر روزهای پنجشنبه مورخ 96/11/05 و جمعه مورخ 96/11/06</strong></span>&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong><span style="font-family: Tahoma;">در شهرهای اصفهان، تهران، قزوین، مشهد و همدان برگزار می‌گردد.&nbsp;</span></strong></span></span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">این آزمون كه اولین دوره آن با همكاری مركز همكاریهای علمی بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای سنجش مهارت زبان آموزی دانشجویان خارجی متقاضی تحصیل در دانشگاههای جمهوری اسلامی ایران طراحی و اجرا گردیده، شامل بخشهای شنیداری، خوانداری، نوشتاری و گفتاری بوده كه مهارت داوطلبان این آزمون در این بخشها سنجیده خواهد شد.</span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(0, 0, 128);"><strong><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">به متقاضیان كارنامه‌ای كه سطح علمی آنها را در بخشهای فوق در این آزمون مشخص می‌كند تهیه و ارائه خواهد شد.</span></strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></p><div class="dsource" style="margin: 30px 0px 10px; padding: 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); width: 703.875px; font-weight: bold;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور</span></div><div class="dsource" style="margin: 30px 0px 10px; padding: 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); width: 703.875px; font-weight: bold;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><div class="dsource" style="margin: 30px 0px 10px; padding: 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); width: 703.875px; font-weight: bold;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><div class="dsource" style="margin: 30px 0px 10px; padding: 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); width: 703.875px; font-weight: bold;"><h2 class="hl" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma;"><div style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="font-weight: normal;"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="font-weight: normal;"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="font-weight: normal;"><br></font></div></h2><div class="cnt" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium; font-weight: 400; text-align: right;"><p style="text-align: center;"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;&nbsp;</font></p><p style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/21" target="" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">پربازدیدترین آگهی های استخدام</font></a></p><p style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/228" target="" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">مشاهده همه آگهی های اسخدامی</font></a></p><p style="text-align: center;"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp; &nbsp;</font></p></div></div><div class="dsource" style="margin: 30px 0px 10px; padding: 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); width: 703.875px; font-weight: bold;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div> text/html 2018-01-25T04:45:13+01:00 bartarinketab.ir آگهی استخدام http://bartarinketab.ir/post/5420 <div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><div><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><div><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><div><p style="direction: ltr; text-align: center;"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></p><div><div style="text-align: center;"><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/238" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">دانلود رایگان سوالات رایج در آزمون های استخدامی</font></a></div><div><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/19" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">در مصاحبه های استخدامی چه می پرسند؟&nbsp;</font></a></div></div></div></div><div><h2 class="hl" style="text-align: center;"><div style="text-align: right;"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="font-weight: normal;"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="font-weight: normal;"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="font-weight: normal;"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="font-weight: normal;"><br></font></div><div style="text-align: right;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/5439" target="_blank" title=""><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="font-weight: normal;">اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص نتایج چهارمین آزمون استخدامی</font></a></div><div style="text-align: right;"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="font-weight: normal;"><br></font></div><div style="text-align: right;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/5436" target="_blank" title=""><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="font-weight: normal;">استخدام مدیر فروش و مشاور ارشد فروش اینترنتی در موسسه خوارزمی</font></a></div><div style="text-align: right;"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="font-weight: normal;"><br></font></div><div style="text-align: right;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/5432" target="_blank" title=""><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="font-weight: normal;">استخدام بیمارستان چشم بینا</font></a></div><div style="text-align: right;"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="font-weight: normal;"><br></font></div><div style="text-align: right;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/5430" target="_blank" title=""><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="font-weight: normal;">دانلود سوالات استخدام بانک صادرات ایران سال ۹۶ (استخدام جدید)</font></a></div><div style="text-align: right;"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="font-weight: normal;"><br></font></div><div style="text-align: right;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/5431" target="_blank" title=""><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="font-weight: normal;">اطلاعیه آزمون استخدامی قراردادی دانشگاه ملایر در سال 1396</font></a></div><div style="text-align: right;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/5425" target="_blank" title="" style="font-weight: normal;"><div><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style=""><br></font></div><div><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="">اعلام نتایج آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال 1396(کانون وکلا دادگستری)</font></div></a></div><div style="text-align: right;"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="font-weight: normal;"><br></font></div><div style="text-align: right;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/5424" target="_blank" title=""><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="font-weight: normal;">زمان‌ برگزاری آزمون استخدامی عضو قراردادی دانشگاه صنعتی شریف در سال 1396</font></a></div><div style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff" style="font-weight: normal;"><br></font></div><div style="text-align: right;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/5423" target="_blank" title=""><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="font-weight: normal;">استخدام بانک پاسارگاد در سال ۹۶</font></a></div><div style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="font-weight: normal;"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="font-weight: normal;"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="font-weight: normal;"><br></font></div></h2><div class="cnt"><p style="text-align: center;"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;&nbsp;</font></p><p style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/21" target="" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">پربازدیدترین آگهی های استخدام</font></a></p><p style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/228" target="" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">مشاهده همه آگهی های اسخدامی</font></a></p><p style="text-align: center;"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp; &nbsp;</font></p><p style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><img src="http://s1.picofile.com/file/7788383759/bartarin_.gif" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></font></p><p style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/extrapage/rezoome" target="" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">رزومه کاری خود را به هزاران شرکت مرتبط با تخصص خود ارائه دهید</font></a></p><p style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/extrapage/rezoome" target="" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><img src="http://s2.picofile.com/file/7966499672/rezoome.png" alt="">&nbsp;</font></a></p><p style="text-align: center;"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></p><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><div><p style="text-align: center;"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp; *******************************************************************&nbsp;&nbsp;</font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">در صورت مشاهده هرگونه سوء استفاده و یا آگهی های شغلی ناشایست و غیرمعقول، لطفاً سریعاً از&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/comment/5" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">اینجا</a>&nbsp;مسئولین سایت را مطلع فرمایید.</font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">نکته بسیار مهم:&nbsp;چنانچه خانمها برای شغلی دعوت به مصاحبه شدند، در مراجعات اولیه حتما&nbsp;در ساعات اداری و با یک همراه&nbsp;مراجعه نمایند.</font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">*******************************************************************&nbsp;</font></p></div><div><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></div></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><hr></div><div style="text-align: justify;"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><a href="http://bartarinketab.ir/post/19" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات مصاحبه استخدامی</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/238" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات عمومی استخدامی</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/432" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی پرستاری</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/134" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات دیوان محاسبات&nbsp;</a>&nbsp;,<a href="http://bartarinketab.ir/post/1088" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات آتش نشانی</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/25" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات آموزش و پرورش&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/62" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات تأمین اجتماعی</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/7" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی بانک ها&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/51" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات اصول حسابداری</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/30" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی ادبیات</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/31" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی معارف</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/31" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی الهیات</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/32" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات دانش کامپیوتر&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/33" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی زبان</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/33" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی انگلیسی</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/34" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات سیاسی مذهبی</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/35" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی هوش</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/36" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی آمار</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/37" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات آی سی دی ال</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/38" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی فرودگاه&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/40" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">استخدامی استانداری</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/432" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی بهداشت</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/68" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استدامی وزارت علوم</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/231" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات نیروی انتظامی</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/26" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی ارتش</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/41" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی مدیریت&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/41" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی بازاریابی&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/432" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی امور اداری</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/44" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات محیط زیست</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/44" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی شیلات&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/44" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی دامپروری</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/44" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات جهاد کشاورزی</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/45" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی کامپیوتر</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/432" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات مطالعات اجتماعی</a>&nbsp;, &nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/47" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات مهندس راه و ساختمان</a>&nbsp;,&nbsp;&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/432" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات روابط عمومی</a>&nbsp;,&nbsp;&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/47" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی برنامه ریزی</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/245" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی شرکت گاز&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/55" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات برنامه و بودجه</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/55" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات امور فرهنگی</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/55" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات کارشناس مالی&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/479" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی حسابداری</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/479" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی اقتصاد خرد</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/479" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات تئوری مدیریت</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/479" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات حسابداری میانه</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/74" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی حقوق</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/245" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی شرکت نفت</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/245" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی پتروشیمی</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/73" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی قضاوت</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/29" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی وکالت</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/73" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی قوه قضائیه</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/1088" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی شهرداری</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/1088" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات خدمات ایمنی شهرداری&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/54" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات دانش علوم بانکی&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/75" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات مهندسی کامپیوتر</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/45" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات رشته کامپیوتر</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/25" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات آزمون استخدام معلم</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات راهنمایی و رانندگی</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/58" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی امور مالیاتی</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/58" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی دارایی</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/77" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی بانک مسکن</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/76" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی مخابرات</a>&nbsp;,<a href="http://bartarinketab.ir/post/50" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;سوالات استخدامی ذوب آهن</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/63" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات بانک اقتصاد نوین</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/64" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی بانک ملی</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/65" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات بانک کشاورزی&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/1939" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی بانک ملت</a></font></div><div><br></div></div></div></div></div></div></div></div> text/html 2018-01-24T05:28:00+01:00 bartarinketab.ir استخدام آموزش و پرروش سال 97 در بهار برگزار می گردد http://bartarinketab.ir/post/5437 <div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">آزمون استخدامی آموزش و پرروش که قرار بودن در بهمن 96 برگزار گردد، به احتمال زیاد ثبت نام آن از بهمن آغاز شود و آزمون در فروردین ماه برگزار گردد، هر چند گفته شده است که شاید آزمون در اسفند نیز برگزار گردد. با این وجود زمان دقیق آزمون در طی چند روز آینده اعلام خواهد شد، چرا که دفترچه راهنمایی ثبت نام در این آزمون استخدامی به احتمال زیاد در طی چند روز آینده منتشر گردد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><h2 style="text-align: justify;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/25" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">سوالات استخدامی آموزش و پرورش، سوالات استخدامی وزارت آموزش وپرورش، سوالات استخدام پیمانی آموزش و پرورش در مشاغل آموزشی در سال 96</font></a></h2><p style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b></b>&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/author/971417" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></p><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br style="text-align: right;"></font><div id="InPost_MihanblogShopAds" style="text-align: right; height: 0px; width: 560px; border: 0px;"></div><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box; max-width: 100%; color: rgb(60, 60, 60); font-stretch: normal; line-height: 35px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8289617926/amozesh_parvaresh12.jpg" alt=""></font></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p><p class=" " dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 20px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></p><p class=" " dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></p><p class=" " dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود دفترچه سوالات استخدامی آموزگار ابتدایی (تخصصی):</b></font></p><div style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">در پی درخواست کاربران وبسایت برترین کتاب، دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی آموزگار ابتدایی به بسته جامع آزمون استخدامی آموزش و پرورش اضافه گردید.</font></div><div style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">این دفترچه شامل اصل سوالات تخصصی آزمون استخدامی آموزگار ابتدایی آموزش و پرورش می باشد که در لینک زیر می توانید دانلود کنید.</font></div><div style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><br></font></div><p class=" " dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><a href="http://s9.picofile.com/file/8271340242/bartarinketab_ir_Test_Ebtedaee.pdf.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"></a></font></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"></p><p style="text-align: right;"></p><div style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><a href="http://s9.picofile.com/file/8271340242/bartarinketab_ir_Test_Ebtedaee.pdf.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"></a></font><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><a href="http://s9.picofile.com/file/8271340242/bartarinketab_ir_Test_Ebtedaee.pdf.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font style="text-align: justify;"></font></a><font style="text-align: justify;"><a href="http://s9.picofile.com/file/8271340242/bartarinketab_ir_Test_Ebtedaee.pdf.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">دانلود دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش - &nbsp;آموزگار ابتدایی</font></a></font><font color="#3333ff"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8289616968/jadid12.jpg" alt="" style="text-align: right;"></font></font></div></div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="text-align: right;"><br></font><hr style="text-align: right;"><p class=" " dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p><div id="InPost_MihanblogShopAds" style="text-align: right; height: 0px; width: 560px; border: 0px;"></div><p style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">کاربران گرامی وب سایت برترین کتاب،همانطور که اعلام شده، ثبت نام در آزمون استخدامی آموزش و پرورش از هم اکنون آغاز شده است، در این آزمون استخدامی 10 هزار نفر جذب آموزش و پرورش خواهند شد، سال گذشته نیز آزمون استخدامی آموزش و پرورش برگزار گردید. ما در وبسایت برترین کتاب بر اساس منابع اعلام شده توسط سازمان سنجش، برای هر یک از دروس به تفکیک حزوه و صدها نمونه سوالات به همراه پاسخ قرار داده ایم، که در ادامه مجدد لینک آن را خواهیم آورد، ولی برای آشنایی با نحوه طراحی سوال در آزمون استخدامی سازمان سنجش و مطالعه بهتر و شناخت بیشتر، دفترجه سوالات آزمون استخدامی سال گذشته به همراه پاسخانه آموزش و پرورش را نیز در این بخش برای دانلود قرار داده ایم که می توانید هم اکنون در لینک زیر دانلود کنید.</font></p><p style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="text-align: right;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8270282426/bartarinketab_ir_Test_AmozeshParvaresh.pdf.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"></a></font><p style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><a href="http://s8.picofile.com/file/8270282426/bartarinketab_ir_Test_AmozeshParvaresh.pdf.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"></a><a href="http://s8.picofile.com/file/8270282426/bartarinketab_ir_Test_AmozeshParvaresh.pdf.html" target="" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">دانلود دفترچه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 94</font></a><font color="#3333ff"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8289616968/jadid12.jpg" alt="" style="text-align: right;"></font></font></p><p class=" " dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3333ff"><span lang="AR-SA" style="line-height: 20px;"></span></font></p><p style=""></p><p style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></p><p class=" " dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="AR-SA" style="line-height: 20px;"></span></font></p><hr style="text-align: right;"><p class=" " dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 20px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></p><p class=" " dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 20px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">برای آمادگی جهت شرکت در آزمون استخدامی آموزش و پرورش امسال می توانید از این نمونه سوالات نیز استفاده نمائید:</font></span></p><p class=" " dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="line-height: 19.5px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">87 سوال کامپیوتر + پاسخنامه</font></span></p><p class=" " dir="rtl" style="line-height: 24px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 19.5px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">264 سوال زبان انگلیسی + پاسخنامه</font></span></p><p class=" " dir="rtl" style="line-height: 24px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 19.5px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">250 سوال احکام و معارف اسلامی + پاسخنامه</font></span></p><p class=" " dir="rtl" style="line-height: 24px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 19.5px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">330 سوال اطلاعات اجتماعی، سیاسی و مبانی قانونی + پاسخنامه</font></span></p><p class=" " dir="rtl" style="line-height: 24px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 19.5px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">250 سوال زبان و ادبیات فارسی + پاسخنامه</font></span></p><p class=" " dir="rtl" style="line-height: 24px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 19.5px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">250 سوال ریاضیات عمومی و آمار مقدماتی + پاسخ تشریحی</font></span></p><p style="text-align: right;"><span style="text-align: justify; line-height: 19.5px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">340 سوال هوش و استعداد تحصیلی + پاسخنامه</font></span></p><p style="text-align: right;"><span style="text-align: justify; line-height: 19.5px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">30 سوال مربوط به آزمون های استخدامی وزارت آموزش و پرورش</font></span></p><p style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;<span style="line-height: 19.5px; text-align: justify;">&nbsp;</span></font></p><p class=" " dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 20px;"><a title="سوالات استخدامی آموزش و پرورش" href="http://s5.picofile.com/file/8122528134/amozesh_o_parvaresh.rar.html" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 153, 255);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">سوالات استخدامی آموزش و پرورش</font></span></a></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: center; line-height: 24px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 19.5px;"><a title="سوالات استخدامی آموزش و پرورش" href="http://s5.picofile.com/file/8122528134/amozesh_o_parvaresh.rar.html" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify; line-height: 17px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img src="http://s2.picofile.com/file/7614592361/download.gif" alt="" style="text-align: right; border: 0px;"></font></a></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: right; line-height: 24px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: right; line-height: 24px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></p><hr style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="text-align: right;"><br></font><div style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">به منظور آمادگی هر چه بیشتر شما کاربران برای آزمون استخدامی اموزش و پرورش &nbsp;تعداد 2 دفترچه آزمون آزمایشی(پیشنهادی) برای شما آماده کرده ایم تا بتوانید دانش خود را محک زده و هر چه بیشتر برای آزمون استخدامی آموزش و پرورش &nbsp;آماده شوید. هر دفترچه شامل 330 سوال به همراه پاسخنامه و مناسب برای پرینت میباشد.امید داریم توسط این سوالات به مرز آمادگی کامل رسیده و بتوانید در آزمون سربلند شوید.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8211932718/333333.png" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" color="#6600cc" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">هر دفترچه دارای مشخصات زیر میباشد: (در مجموع 2 دفترچه شامل 660 سوال میباشد)</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">150 سوال عمومی برای تمام داوطلبان</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">60 سوال تخصصی مشترک بین تمام رشته ها برای تمام داوطلبان</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">30 سوال تخصصی ویژه داوطلبان رشته های حسابداری، بانکداری، صنایع، علوم اقتصادی و مدیریت</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">30 سوال تخصصی ویژه داوطلبان رشته های مهندسی کامپیوتر ، علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">30 سوال تخصصی ویژه داوطلبان رشته های ریاضی و آمار</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">30 سوال تخصصی ویژه داوطلبان رشته حقوق</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><a href="http://s3.picofile.com/file/8211932668/daftarche_amozesh_parvaresh94.rar.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img src="http://s2.picofile.com/file/7614592361/download.gif" alt="" style="text-align: right; border: 0px;"></font></a></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div></div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="text-align: right;"><br><br></font><hr style="text-align: right;"><p data-mce-style="text-align: justify;" style="line-height: 18px;"><strong><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">سوالات آموزش و پرورش ( سوالات دوره های قبلی )</font></strong></p><p data-mce-style="text-align: justify;" style="line-height: 18px;"><strong><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span data-mce-style="font-family: tahoma, arial;"></span></font></strong></p><p style="text-align: right; line-height: 18px;"><strong><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دفترچه عمومی ۳ دوره قبلی برگزار شده آموزش و پرورش شامل موارد زیر میباشد.</font></strong></p><p data-mce-style="text-align: justify;" style="line-height: 18px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"></font></p><p style="text-align: right; line-height: 18px;"><font size="2" color="#6600cc" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دفترچه عمومی ( مشترک بین تمام رشته ها ) سال ۸۴ همراه با پاسخنامه<br>دفترچه عمومی ( مشترک بین تمام رشته ها ) سال ۸۶ همراه با پاسخنامه<br>دفترچه عمومی ( مشترک بین تمام رشته ها ) سال ۸۹ همراه با پاسخنامه</font></p><p data-mce-style="text-align: justify;" style="line-height: 18px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"></font></p><p style="text-align: center; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-family: tahoma, arial;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><a data-mce-href="http://s6.picofile.com/file/8201628834/amoozesh_va_parvaresh_www_bartarinketab_ir_.pdf.html" href="http://s6.picofile.com/file/8201628834/amoozesh_va_parvaresh_www_bartarinketab_ir_.pdf.html" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><img src="http://s2.picofile.com/file/7614592361/download.gif" alt="" data-mce-src="http://s2.picofile.com/file/7614592361/download.gif" style="border: 0px; cursor: default;"></a><a data-mce-href="http://s6.picofile.com/file/8201628834/amoozesh_va_parvaresh_www_bartarinketab_ir_.pdf.html" href="http://s6.picofile.com/file/8201628834/amoozesh_va_parvaresh_www_bartarinketab_ir_.pdf.html" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><br data-mce-bogus="1"></a></font></span></p><div style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><p class=" " dir="rtl" style="text-align: right; line-height: 24px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></p><hr style="text-align: right;"><h2 class="title" style="padding-bottom: 10px; text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8204050442/amoozesh.jpg" alt=""></font></h2><h2 class="title" style="padding-bottom: 10px; text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><a title="دانلود نمونه سوالات تخصصی مخصوص آزمون آموزش و پرورش" href="http://bartarinketab.ir/post/1195" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">دانلود نمونه سوالات تخصصی مخصوص آزمون آموزش و پرورش</a></font></h2><div class="context" style="text-align: right;"><div style="text-align: justify;"><h4 style="margin: 10px 0px; line-height: 20px; text-rendering: optimizeLegibility; text-align: right;"><span style="line-height: 20.4px; text-align: start; font-weight: normal;"><font size="2" color="#cc0000" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">مجموعه ی زیر شامل سوالات زیر است : ( تمامی سوالات دارای پاسخنامه میباشد)</font></span></h4><h4 style="margin: 10px 0px; line-height: 20px; text-rendering: optimizeLegibility; text-align: right;"><span style="text-align: start; line-height: 20.4px; font-weight: normal;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">توضیحات بیشتر در مورد سوالات استخدامی تخصصی اموزش و پرورش سال ۹۴ :</font></span></h4><h4 style="margin: 10px 0px; line-height: 20px; text-rendering: optimizeLegibility; text-align: right;"><span style="font-weight: normal; line-height: 20.4px; text-align: start;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">سوالات تخصصی شامل &nbsp;:</font></span></h4><h4 style="margin: 10px 0px; line-height: 20px; text-rendering: optimizeLegibility; text-align: right;"><span style="line-height: 20.4px; text-align: start; font-weight: normal;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">۱- سوالات استخدامی روشها و فنون تدریس ۲۰۰ سوال<font color="#3333ff">&nbsp;با پاسخنامه</font></font></span></h4><h4 style="margin: 10px 0px; line-height: 20px; text-rendering: optimizeLegibility; text-align: right;"><span style="line-height: 20.4px; text-align: start; font-weight: normal;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">۲- سوالات استخدامی روانشناسی تربیتی ۲۰۰ سوال&nbsp;<font color="#3333ff">با پاسخنامه</font></font></span></h4><h4 style="margin: 10px 0px; line-height: 20px; text-rendering: optimizeLegibility; text-align: right;"><span style="line-height: 20.4px; text-align: start; font-weight: normal;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">۳- سوالات استخدامی سنجش و ارزیابی ۲۰۰ سوال&nbsp;<font color="#3333ff">با پاسخنامه</font></font></span></h4><h4 style="margin: 10px 0px; line-height: 20px; text-rendering: optimizeLegibility; text-align: right;"><span style="line-height: 20.4px; text-align: start; font-weight: normal;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">۴- سوالات استخدامی تعلیم و تربیت ۲۰۰ سوال&nbsp;<font color="#3333ff">با پاسخنامه</font></font></span></h4><h4 style="margin: 10px 0px; line-height: 20px; text-rendering: optimizeLegibility; text-align: right;"><span style="line-height: 20.4px; text-align: start; font-weight: normal;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">۵- سوالات استخدامی تکنولوژی آموزش ۲۰۰ سوال<font color="#3333ff">&nbsp;با پاسخنامه</font></font></span></h4><div><span style="line-height: 20.4px; text-align: start;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></div><div><a href="http://s3.picofile.com/file/8204045284/takhasosi_amozesh_parvaresh.rar.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img src="http://s2.picofile.com/file/7614592361/download.gif" alt="" data-mce-src="http://s2.picofile.com/file/7614592361/download.gif" style="border: 0px; cursor: default;"></font></a></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div></div></div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="text-align: right;"><br><br><br></font><hr style="text-align: right;"><div style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br><br></font></div><div style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">این مجموعه سوال شامل دفترچه عمومی و تخصصی آزمون سال ۸۹ آموزش و پرورش میباشد که به صورت تایپ شده، کاملا خوانا و مناسب برای پرینت در اختیار شما قرار میگیرد.</font></div><div style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;سوالات عمومی +&nbsp;دفترچه عمومی سال ۸۹ (مشترک بین تمام رشته ها)</font></div><div style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">سوالات تخصصی شامل رشته های ذکر شده در جدول زیر میباشد.</font></div><div style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">(بیش از ۱۶۰۰ سوال تخصصی و ۳۱ فایل تفکیک شده به شرح زیر)</font></div><div style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">تعداد سوال &nbsp; &nbsp;عنوان رشته &nbsp; &nbsp;</font></div><div style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">50سوال هنر آموز حسابداری &nbsp; &nbsp;</font></div><div style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">50سوال هنر آموز کامپیوتر &nbsp; &nbsp;</font></div><div style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">60سوال کارشناس فناوری&nbsp;</font></div><div style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">55سوال هنر آموز تأسیسات &nbsp; &nbsp;</font></div><div style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">50سوال هنر آموز صنایع نساجی &nbsp; &nbsp;</font></div><div style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">60سوال کارشناس امور حقوقی &nbsp; &nbsp;</font></div><div style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">60سوال آموزگار دوره ابتدایی &nbsp; &nbsp;</font></div><div style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">60سوال مشاور تحصیلی &nbsp; &nbsp;</font></div><div style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">50سوال کارشناس آمار &nbsp; &nbsp;</font></div><div style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">50سوال هنر آموز ماشین های کشاورزی &nbsp; &nbsp;</font></div><div style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">55سوال هنر آموز صنایع چوب &nbsp; &nbsp;</font></div><div style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">50سوال هنر آموز نقشه برداری &nbsp; &nbsp;</font></div><div style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">50سوال هنر آموز نقشه کشی معماری &nbsp; &nbsp;</font></div><div style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">50سوال هنر آموز صنایع غذایی &nbsp; &nbsp;</font></div><div style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">50سوال هنر آموز مکانیک خودرو &nbsp; &nbsp;</font></div><div style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">55سوال هنر آموز معدن &nbsp; &nbsp;</font></div><div style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">50سوال هنر آموز متالوژی &nbsp; &nbsp;</font></div><div style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">50سوال هنر آموز صنایع فلزی و جوشکاری &nbsp; &nbsp;</font></div><div style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">60سوال آموزگار توانبخشی استثنایی &nbsp; &nbsp;</font></div><div style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">50سوال هنر آموز طراحی و دوخت &nbsp; &nbsp;</font></div><div style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">60سوال دبیر ورزش &nbsp; &nbsp;</font></div><div style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">50سوال هنر آموز گرافیک &nbsp; &nbsp;</font></div><div style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">50سوال هنر آموز الکترونیک &nbsp; &nbsp;</font></div><div style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">50سوال نقشه کشی عمومی (صنعتی) &nbsp; &nbsp;</font></div><div style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">50سوال هنر آموز صنایع سرامیک &nbsp; &nbsp;</font></div><div style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">50سوال هنر آموز چاب &nbsp; &nbsp;</font></div><div style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">50سوال &nbsp;هنر آموز امور دامی &nbsp; &nbsp;</font></div><div style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">50سوال هنر آموز ساختمان &nbsp; &nbsp;</font></div><div style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">50سوال هنر آموز ساخت و تولید &nbsp; &nbsp;</font></div><div style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">50سوال هنر آموز زراعی و باغی &nbsp; &nbsp;</font></div><div style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">50سوال هنر آموز صنایع شیمیایی &nbsp;&nbsp;</font></div><div style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style=""><a href="http://s3.picofile.com/file/8203932300/amozesh_parvaresh_89.rar.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img src="http://s2.picofile.com/file/7614592361/download.gif" alt=""></font></a></div><div style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><hr style="text-align: right;"><p class=" " dir="rtl" style="text-align: center; line-height: 24px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: right; line-height: 24px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">بسته دوم:</font></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: right; line-height: 24px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دانلود رایگان سوالات استخدام آموزش و پرورش</font></p><p style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">این مجموعه سوالات در اسفند ماه سال ۹۳ بروز رسانی شده است</font></p><p style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;( تمامی سوالات دارای پاسخنامه میباشد)<br><br>مجموعه ی زیر شامل سوالات زیر است :<br><br>200 سوال زبان و ادبیات فارسی<br>200سوال احکام و معارف اسلامی<br>200 سوال زبان انگلیسی<br>200 سوال کامپیوتر<br>200 سوال هوش و استعداد تحصیلی<br>298 سوال آمار و ریاضی</font></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: right; line-height: 24px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><a title="سوالات استخدامی" href="http://s4.picofile.com/file/8173003968/soaal_bartarinketab_ir.rar.html" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 19.5px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img src="http://s2.picofile.com/file/7614592361/download.gif" alt=""></font></a></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: right; line-height: 24px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: right; line-height: 24px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p><hr style="text-align: right;"><p class=" " dir="rtl" style="text-align: right; line-height: 24px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"></p><p style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p><p style="text-align: center;"><strong><span style="color: rgb(128, 0, 128);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دانلود سوالات اصلی استخدام آموزش و پرورش</font></span></strong></p><p style="text-align: center;"><strong><span style="color: rgb(128, 0, 128);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">پرتکرارترین سوالات استخدامی آموزش و پرورش</font></span></strong></p><p style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></p><p style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><strong><span style="color: rgb(128, 0, 128);">این بسته آموزشی مخصوص داوطلبان استخدامی اموزش و پرورش است</span></strong><br><br><strong><span style="color: rgb(128, 0, 128);">کامل ترین پکیج نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش در اینترنت</span></strong><br><br><strong><span style="color: rgb(128, 0, 128);">کامل ترین بسته مجموعه نمونه سوالات استخدامی موجود در اینترنت</span></strong><br><br><strong><span style="color: rgb(128, 0, 128);">زمان ارزشمند و طلایی خود را صرف جستجوی سوالات در اینترنت نکنید</span></strong><br><br><strong><span style="color: rgb(128, 0, 128);">پول و هزینه اضافی برای خرید سوالات موجود در اینترنت نپردازید</span></strong><br><br><strong><span style="color: rgb(128, 0, 128);">با مطالعه این سوالات ، قبولی خود را در ازمون استخدامی تابستان 1394 تضمین کنید</span></strong></font></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">***</font></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(128, 0, 128);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">برای ازمون استخدامی آموزش و پرورش چه سوالاتی بخوانیم؟</font></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">برای آمادگی در ازمون استخدامی آموزش و پرورش این سوالات را بخوانید</font></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">تا زمانی که این فایلهای PDF را مطالعه نکرده اید در آزمون استخدامی آموزش و پرورش شرکت نکنید.</font></span></p><p style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;گذراندن آزمون کتبی استخدامی آموزش و پرورش ، جزو شرایط اصلی قبولی در آزمون تابستان 94 می باشد &nbsp;بسیاری از داوطلبان در آزمونهای علمی و تستی قبول نمی شوند زیرا که بیش از 80 % داوطلبان بدون هیچ مطالعه&nbsp;وآمادگی در جلسه آزمون حاضر میشوند و فقط وقت و زمان خود را هدر میدهند .&nbsp;با خرید این سوالات هزینه زیادی نپردازید و وقت خود را صرف جستجوی سوالات در گوگل نکنید ولی قبولی خود&nbsp;را تضمین کنید.</font></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;&nbsp;</font></p><p style="text-align: center;"><strong><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">نمونه سوالات عمومی آموزش و پرورش</font></strong></p><p style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">مجموعه ای از نمونه سوالات عمومی آزمون های استخدامی آموزش و پرورش که در سال 94 در قالب چندین فایل گرداوری شده است شامل سوال به همراه پاسخنامه تستی (کلید) ارائه می شود. مطالعه نمونه سوالات سال های گذشته آزمون های استخدامی کمک بزرگی برای داوطلبان متقاضی استخدام در جهت کسب آمادگی بیشتر و بهتر می باشد.<br><br><strong>شما با دریافت این فایل، سوالات زیر را دریافت خواهید نمود :</strong><br><br>نمونه سوال عمومی استخدامی آموزش و پرورش همراه با پاسخنامه<br>نمونه سوال زبان و ادبیات فارسی + پاسخنامه<br>نمونه سوال ریاضی و آمار مقدماتی + پاسخنامه<br>نمونه سوال کامپیوتر و فناوری اطلاعات + پاسخنامه<br>نمونه سوال معارف اسلامی + پاسخنامه<br>نمونه سوال اطلاعات سیاسی و اجتماعی + پاسخنامه<br>نمونه سوال زبان انگلیسی + پاسخنامه</font></p><p style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">با مطالعه این فایل ها، گام بلندی به سوی استخدام شدن برمی دارید و می توانید به راحتی در آزمونهای استخدامی موفق شوید.&nbsp;در صورتیکه قصد دارید در آزمون های استخدامی شرکت نمایید، می توانید مطالعه این سوالات را آغاز کنید و آمادگی خود را برای قبولی در این آزمون افزایش دهید.</font></p><p style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></p><p style="text-align: center;"><a href="http://s6.picofile.com/file/8201286650/omomi1.rar.html" target="" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img src="http://s2.picofile.com/file/7614592361/download.gif" alt=""></font></a></p><p style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></p><p style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></p><hr style="text-align: right;"><p style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></p><p style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;<b>یک فایل ارزشمند دیگر جهت آمادگی برای آزمون استخدامی آموزش و پرورش :</b></font></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: right; line-height: 24px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="line-height: normal; text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">محتویات فایل بشرح زیر :</font></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: right; line-height: 24px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="line-height: normal; text-align: justify;">نمونه سوال عمومی استخدامی آموزش و پرورش همراه با پاسخنامه</span><br style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="line-height: normal; text-align: justify;">نمونه سوال زبان و ادبیات فارسی + پاسخنامه</span><br style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="line-height: normal; text-align: justify;">نمونه سوال ریاضی و آمار مقدماتی + پاسخنامه</span><br style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="line-height: normal; text-align: justify;">نمونه سوال کامپیوتر و فناوری اطلاعات + پاسخنامه</span><br style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="line-height: normal; text-align: justify;">نمونه سوال معارف اسلامی + پاسخنامه</span><br style="line-height: normal; text-align: justify;"><span style="line-height: normal; text-align: justify;">نمونه سوال زبان انگلیسی + پاسخنامه</span></font></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: center; line-height: 24px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><a href="http://s3.picofile.com/file/8201621918/omomi2.rar.html" target="" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img src="http://s2.picofile.com/file/7614592361/download.gif" alt=""></font></a></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: right; line-height: 24px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="line-height: normal; text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: right; line-height: 24px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="line-height: normal; text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: right; line-height: 24px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="line-height: normal; text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: right; line-height: 24px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="line-height: normal; text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></p><hr style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="text-align: right;"><br></font><p class=" " dir="rtl" style="text-align: right; line-height: 24px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box; max-width: 100%; font-stretch: normal;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/19" target="" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><font size="2" style="line-height: 35px;">دانلود سوالات مصاحبه&nbsp;</font><font size="2"><span style="line-height: 35px;">استخدامی آموزش و پرورش</span></font></b></font></a></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box; max-width: 100%; color: rgb(60, 60, 60); font-stretch: normal; line-height: 35px;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/19" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8289616926/mo01.jpg" alt=""></font></a></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: right; line-height: 24px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></p><p class=" " dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right; line-height: 24px; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span style="line-height: normal; text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></p></div> text/html 2018-01-24T05:23:25+01:00 bartarinketab.ir استخدام مدیر فروش و مشاور ارشد فروش اینترنتی در موسسه خوارزمی http://bartarinketab.ir/post/5436 <font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">موسسه خوارزمی در راستای تکمیل کادر مدیران ارشد خود از مدیران واجد شرایط در تهران در ۲ ردیف شغلی زیر دعوت به همکاری می نماید </font><div><table class="MsoTableGrid" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="513" style="width:384.55pt;border-collapse:collapse;border:none;mso-border-alt: solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;mso-yfti-tbllook:1184;mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <tbody><tr style="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes;height:33.3pt"> <td valign="top" style="border:solid black 1.0pt;mso-border-themecolor:text1; mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:33.3pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:15.0pt;text-align:right; line-height:15.0pt"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">ردیف</span><o:p></o:p></font></p> </td> <td valign="top" style="border:solid black 1.0pt;mso-border-themecolor:text1; border-left:none;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-left-themecolor: text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:33.3pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:15.0pt;text-align:right; line-height:15.0pt"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">عنوان شغلی</span><o:p></o:p></font></p> </td> <td valign="top" style="border:solid black 1.0pt;mso-border-themecolor:text1; border-left:none;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-left-themecolor: text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:33.3pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:15.0pt;text-align:right; line-height:15.0pt"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">جنسیت</span><o:p></o:p></font></p> </td> <td valign="top" style="border:solid black 1.0pt;mso-border-themecolor:text1; border-left:none;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-left-themecolor: text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:33.3pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:15.0pt;text-align:right; line-height:15.0pt"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">شرایط احراز</span><o:p></o:p></font></p> </td> <td valign="top" style="border:solid black 1.0pt;mso-border-themecolor:text1; border-left:none;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-left-themecolor: text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:33.3pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:15.0pt;text-align:right; line-height:15.0pt"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">مزایا</span><o:p></o:p></font></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:1;height:187.0pt"> <td valign="top" style="border:solid black 1.0pt;mso-border-themecolor:text1; border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor: text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:187.0pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:15.0pt;text-align:right; line-height:15.0pt"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۱</span><o:p></o:p></font></p> </td> <td valign="top" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor: text1;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1; mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-left-themecolor:text1; mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:187.0pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:15.0pt;text-align:right; line-height:15.0pt"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">مدیر فروش</span><o:p></o:p></font></p> </td> <td valign="top" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor: text1;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1; mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-left-themecolor:text1; mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:187.0pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:15.0pt;text-align:right; line-height:15.0pt"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">خانم و آقا</span><o:p></o:p></font></p> </td> <td valign="top" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor: text1;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1; mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-left-themecolor:text1; mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:187.0pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right: 7.5pt;mso-margin-bottom-alt:auto;margin-left:0cm;text-align:right;text-indent: -18.0pt;line-height:18.75pt;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"><!--[if !supportLists]--><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">سابقه مفید در حوزه فروش</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> B2B<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right: 7.5pt;mso-margin-bottom-alt:auto;margin-left:0cm;text-align:right;text-indent: -18.0pt;line-height:18.75pt;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"><!--[if !supportLists]--><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">مسلط به کار فروش آموزشگاهی در بخش های (آموزش و پژوهش</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>)<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right: 7.5pt;mso-margin-bottom-alt:auto;margin-left:0cm;text-align:right;text-indent: -18.0pt;line-height:18.75pt;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"><!--[if !supportLists]--><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">توانایی فروش و پرزنت محصولات آموزشی و پژوهشی</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right: 7.5pt;mso-margin-bottom-alt:auto;margin-left:0cm;text-align:right;text-indent: -18.0pt;line-height:18.75pt;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"><!--[if !supportLists]--><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">مسلط به بازاریابی های روز دیجیتال مارکتینگ</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right: 7.5pt;mso-margin-bottom-alt:auto;margin-left:0cm;text-align:right;text-indent: -18.0pt;line-height:18.75pt;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"><!--[if !supportLists]--><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">توانایی تحلیل داده های فروش و مارکتینگ</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right: 7.5pt;mso-margin-bottom-alt:auto;margin-left:0cm;text-align:right;text-indent: -18.0pt;line-height:18.75pt;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"><!--[if !supportLists]--><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">حداقل یک سال تعهد کاری</span><o:p></o:p></font></p> </td> <td valign="top" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor: text1;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1; mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-left-themecolor:text1; mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:187.0pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right: 7.5pt;mso-margin-bottom-alt:auto;margin-left:0cm;text-align:right;text-indent: -18.0pt;line-height:18.75pt;mso-list:l2 level1 lfo2;tab-stops:list 36.0pt"><!--[if !supportLists]--><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">تمام وقت</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right: 7.5pt;mso-margin-bottom-alt:auto;margin-left:0cm;text-align:right;text-indent: -18.0pt;line-height:18.75pt;mso-list:l2 level1 lfo2;tab-stops:list 36.0pt"><!--[if !supportLists]--><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">حقوق ثابت بالا</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right: 7.5pt;mso-margin-bottom-alt:auto;margin-left:0cm;text-align:right;text-indent: -18.0pt;line-height:18.75pt;mso-list:l2 level1 lfo2;tab-stops:list 36.0pt"><!--[if !supportLists]--><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">بیمه تامین اجتماعی</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right: 7.5pt;mso-margin-bottom-alt:auto;margin-left:0cm;text-align:right;text-indent: -18.0pt;line-height:18.75pt;mso-list:l2 level1 lfo2;tab-stops:list 36.0pt"><!--[if !supportLists]--><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">پاداش جداگانه بصورت هفتگی</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right: 7.5pt;mso-margin-bottom-alt:auto;margin-left:0cm;text-align:right;text-indent: -18.0pt;line-height:18.75pt;mso-list:l2 level1 lfo2;tab-stops:list 36.0pt"><!--[if !supportLists]--><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">دریافت پورسانت فروش بصورت روزانه و نقد</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right: 7.5pt;mso-margin-bottom-alt:auto;margin-left:0cm;text-align:right;text-indent: -18.0pt;line-height:18.75pt;mso-list:l2 level1 lfo2;tab-stops:list 36.0pt"><!--[if !supportLists]--><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">عقد قرارداد یکساله</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right: 7.5pt;mso-margin-bottom-alt:auto;margin-left:0cm;text-align:right;text-indent: -18.0pt;line-height:18.75pt;mso-list:l2 level1 lfo2;tab-stops:list 36.0pt"><!--[if !supportLists]--><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">حقوق هفتگی </span><span lang="FA" dir="RTL" style="">۳</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""> تا </span><span lang="FA" dir="RTL" style="">۷</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""> میلیون تومان</span><o:p></o:p></font></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:2;mso-yfti-lastrow:yes;height:170.75pt"> <td valign="top" style="border:solid black 1.0pt;mso-border-themecolor:text1; border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor: text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:170.75pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:15.0pt"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۲</span><o:p></o:p></font></p> </td> <td valign="top" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor: text1;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1; mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-left-themecolor:text1; mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:170.75pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:15.0pt"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">مشاور ارشد فروش اینترنتی</span><o:p></o:p></font></p> </td> <td valign="top" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor: text1;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1; mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-left-themecolor:text1; mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:170.75pt"></td> <td valign="top" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor: text1;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1; mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-left-themecolor:text1; mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:170.75pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right: 7.5pt;mso-margin-bottom-alt:auto;margin-left:0cm;text-align:right;text-indent: -18.0pt;line-height:18.75pt;mso-list:l1 level1 lfo3;tab-stops:list 36.0pt"><!--[if !supportLists]--><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">متعهد، خلاق، پر انرژی</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right: 7.5pt;mso-margin-bottom-alt:auto;margin-left:0cm;text-align:right;text-indent: -18.0pt;line-height:18.75pt;mso-list:l1 level1 lfo3;tab-stops:list 36.0pt"><!--[if !supportLists]--><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">آشنایی با مفاهیم تجارت الکترونیک و فروشگاه‌های اینترنتی</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right: 7.5pt;mso-margin-bottom-alt:auto;margin-left:0cm;text-align:right;text-indent: -18.0pt;line-height:18.75pt;mso-list:l1 level1 lfo3;tab-stops:list 36.0pt"><!--[if !supportLists]--><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">تسلط بر روشهای فروش، بازاریابی، تبلیغات و برندینگ</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right: 7.5pt;mso-margin-bottom-alt:auto;margin-left:0cm;text-align:right;text-indent: -18.0pt;line-height:18.75pt;mso-list:l1 level1 lfo3;tab-stops:list 36.0pt"><!--[if !supportLists]--><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">آشنا با روش‌های نوین مارکتینگ، آشنا به دیجیتال مارتکتینگ</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right: 7.5pt;mso-margin-bottom-alt:auto;margin-left:0cm;text-align:right;text-indent: -18.0pt;line-height:18.75pt;mso-list:l1 level1 lfo3;tab-stops:list 36.0pt"><!--[if !supportLists]--><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">روابط عمومی بالا، مسلط به اصول و فنون مذاکره ، متقاعد کردن، نفوذ و اثرگذاری</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right: 7.5pt;mso-margin-bottom-alt:auto;margin-left:0cm;text-align:right;text-indent: -18.0pt;line-height:18.75pt;mso-list:l1 level1 lfo3;tab-stops:list 36.0pt"><!--[if !supportLists]--><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">توان تجزیه و تحلیل اطلاعات فروش و گزارش دهی منظم و دوره ای</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right: 7.5pt;mso-margin-bottom-alt:auto;margin-left:0cm;text-align:right;text-indent: -18.0pt;line-height:18.75pt;mso-list:l1 level1 lfo3;tab-stops:list 36.0pt"><!--[if !supportLists]--><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">پیاده‌سازی استراتژی‌های مدون فروش</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right: 7.5pt;mso-margin-bottom-alt:auto;margin-left:0cm;text-align:right;text-indent: -18.0pt;line-height:18.75pt;mso-list:l1 level1 lfo3;tab-stops:list 36.0pt"><!--[if !supportLists]--><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">برنامه‌ریزی و پیگیری برای رسیدن به اهداف ماهانه و سالانه فروش</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right: 7.5pt;mso-margin-bottom-alt:auto;margin-left:0cm;text-align:right;text-indent: -18.0pt;line-height:18.75pt;mso-list:l1 level1 lfo3;tab-stops:list 36.0pt"><!--[if !supportLists]--><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">جمع آوری داده درباره رقبا و تحلیل بازاریابی و استراتژی‌های فروش و توزیع شرکت‌های رقیب</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right: 7.5pt;mso-margin-bottom-alt:auto;margin-left:0cm;text-align:right;text-indent: -18.0pt;line-height:18.75pt;mso-list:l1 level1 lfo3;tab-stops:list 36.0pt"><!--[if !supportLists]--><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">آشنا به کمپین‌های تبلیغاتی</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right: 7.5pt;mso-margin-bottom-alt:auto;margin-left:0cm;text-align:right;text-indent: -18.0pt;line-height:18.75pt;mso-list:l1 level1 lfo3;tab-stops:list 36.0pt"><!--[if !supportLists]--><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">آشنا به تیم سازی و توان هدایت و رهبری تیم های فروش و بازاریابی</span><o:p></o:p></font></p> </td> <td valign="top" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor: text1;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1; mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-left-themecolor:text1; mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:170.75pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right: 7.5pt;mso-margin-bottom-alt:auto;margin-left:0cm;text-align:right;text-indent: -18.0pt;line-height:18.75pt;mso-list:l3 level1 lfo4;tab-stops:list 36.0pt"><!--[if !supportLists]--><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">حقوق ثابت بالا</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right: 7.5pt;mso-margin-bottom-alt:auto;margin-left:0cm;text-align:right;text-indent: -18.0pt;line-height:18.75pt;mso-list:l3 level1 lfo4;tab-stops:list 36.0pt"><!--[if !supportLists]--><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">عقد قرارداد سالیانه</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right: 7.5pt;mso-margin-bottom-alt:auto;margin-left:0cm;text-align:right;text-indent: -18.0pt;line-height:18.75pt;mso-list:l3 level1 lfo4;tab-stops:list 36.0pt"><!--[if !supportLists]--><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">بیمه</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right: 7.5pt;mso-margin-bottom-alt:auto;margin-left:0cm;text-align:right;text-indent: -18.0pt;line-height:18.75pt;mso-list:l3 level1 lfo4;tab-stops:list 36.0pt"><!--[if !supportLists]--><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">پاداش حاصل از فروش</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right: 7.5pt;mso-margin-bottom-alt:auto;margin-left:0cm;text-align:right;text-indent: -18.0pt;line-height:18.75pt;mso-list:l3 level1 lfo4;tab-stops:list 36.0pt"><!--[if !supportLists]--><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">پورسانت نقدی روزانه</span><o:p></o:p></font></p> </td> </tr> </tbody></table><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را با درج عنوان شغلی مورد به ایمیل زیر ارسال نمایند و یا با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.</font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">به رزومه هایی که عنوان شغلی را در Subject ایمیل ذکر نکرده باشند، رسیدگی نمی گردد.</font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">وبسایت: www.khaarazmi.com</font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">آدرس ایمیل: hr@mokha.ir</font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">تلفن: 02122220335,02122220336,02122220337</font></div></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><h2 class="hl"><div style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="font-weight: normal;"><br></font></div></h2><div class="cnt"><p style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;&nbsp;</font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/21" target="" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">پربازدیدترین آگهی های استخدام</font></a></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/228" target="" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">مشاهده همه آگهی های اسخدامی</font></a></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp; &nbsp;</font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></p></div></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><br></div> text/html 2018-01-24T05:22:16+01:00 bartarinketab.ir معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته نیمه متمرکز کاردانی بهداشت محیط (کد 28213) دانشگاه علوم پزشکی کرمان در مرحله تكمیل ظرفیت آزمون سراسری سال 96 http://bartarinketab.ir/post/5435 <div style="text-align: center;"><table style="border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; font-size: 12px; border: 2px solid rgb(102, 102, 102); margin: 10px auto; color: rgb(51, 51, 51);"><tbody><tr><th style="margin: 0px; padding: 3px; text-align: center; border: 2px solid rgb(102, 102, 102); font-size: 11px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">نام خانوادگی و نام</span></th><th style="margin: 0px; padding: 3px; text-align: center; border: 2px solid rgb(102, 102, 102); font-size: 11px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">شماره شناسنامه</span></th></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ابراهیمی بناوندی - محمدرسول</span></td><td style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">3080296532</span></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">احمدی - زهرا</span></td><td style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">3210065381</span></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">امینی زاده بزنجانی - فاطمه</span></td><td style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">3120225878</span></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ایرانمنش زرندی - زهره</span></td><td style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">3080265467</span></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">برشان - فاطمه</span></td><td style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">3120282863</span></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">برشان - مهدی</span></td><td style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">3120266493</span></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">پورجعفرراوری - مریم</span></td><td style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">3210071500</span></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">تاراش - فاطمه</span></td><td style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">3120298875</span></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">تهامی سربنانی - زهراالسادات</span></td><td style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">3080308034</span></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">جعفری محمدابادی - سیدمهدی</span></td><td style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">3080304411</span></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">جلالی ریگی - فاطمه</span></td><td style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">3470163774</span></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">جمالیزاده بهاابادی - انسیه</span></td><td style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">3080276353</span></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">جهان تیغی - ارزو</span></td><td style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">3080115864</span></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">حسنخانی فرد - محبوبه</span></td><td style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">3080087364</span></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">حمزه نژاد - فاطمه</span></td><td style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">3120236871</span></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">حمزه نژاد - نیره</span></td><td style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">3120052760</span></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">دهقانی دشت ابی - مهین</span></td><td style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">3120252891</span></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">دهقانی عیش ابادی - زهرا</span></td><td style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">3080282541</span></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">رحمانی دهنوی - مهین</span></td><td style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">3080189477</span></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">صابری ریسه - زهرا</span></td><td style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">3140135572</span></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">طاهری زاده زرندی - مهدی</span></td><td style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">3080239393</span></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">عرب پورگتكویی - زهره</span></td><td style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">3080305582</span></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">قاسمی نژاد - محمدامین</span></td><td style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">3120293091</span></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">قربانی كوه بنانی - فاطمه</span></td><td style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">5350027301</span></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">محمدحسنی جور - فخریه</span></td><td style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">5350028820</span></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">مهدوی حتكنی - هادی</span></td><td style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">3080210255</span></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">مهدی زاده جرجافكی - فاطمه</span></td><td style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">3080292502</span></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">میرزایی حتكنی - فاطمه</span></td><td style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">3080223926</span></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">نخعی امرودی - مینا</span></td><td style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">3080282655</span></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">نخعی ده علی - مهلا</span></td><td style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">3210073139</span></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">نورمحمدی - زهرا</span></td><td style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">22</span></td></tr><tr><td style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">هاشمی طغرالجردی - فاطمه السادات</span></td><td style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">5350027069<br><br></span></td></tr></tbody></table></div> text/html 2018-01-22T05:34:32+01:00 bartarinketab.ir استخدام ۱۱ ردیف شغلی در انتشارات جنگل در تهران http://bartarinketab.ir/post/5434 <div style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">انتشارات جنگل جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.</font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: right;"><table class="MsoTableGrid" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="464" style="width:347.75pt;border-collapse:collapse;border:none;mso-border-alt: solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;mso-yfti-tbllook:1184;mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <tbody><tr style="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes;height:33.95pt"> <td valign="top" style="border:solid black 1.0pt;mso-border-themecolor:text1; mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:33.95pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:15.0pt;text-align:right; line-height:15.0pt"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">ردیف</span><o:p></o:p></font></p> </td> <td valign="top" style="border:solid black 1.0pt;mso-border-themecolor:text1; border-left:none;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-left-themecolor: text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:33.95pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:15.0pt;text-align:right; line-height:15.0pt"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">عنوان شغلی</span><o:p></o:p></font></p> </td> <td valign="top" style="border:solid black 1.0pt;mso-border-themecolor:text1; border-left:none;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-left-themecolor: text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:33.95pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:15.0pt;text-align:right; line-height:15.0pt"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">شرایط احراز</span><o:p></o:p></font></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:1;height:36.5pt"> <td valign="top" style="border:solid black 1.0pt;mso-border-themecolor:text1; border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor: text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:36.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:15.0pt;text-align:right; line-height:15.0pt"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۱</span><o:p></o:p></font></p> </td> <td valign="top" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor: text1;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1; mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-left-themecolor:text1; mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:36.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:15.0pt;text-align:right; line-height:15.0pt"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">کارشناس بازاریابی و فروش</span><o:p></o:p></font></p> </td> <td valign="top" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor: text1;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1; mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-left-themecolor:text1; mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:36.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right: 7.5pt;mso-margin-bottom-alt:auto;margin-left:0cm;text-align:right;text-indent: -18.0pt;line-height:18.75pt;mso-list:l1 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"><!--[if !supportLists]--><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">جهت تجزیه و تحلیل توسعه بازارهای خارجی</span><o:p></o:p></font></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:2;height:37.35pt"> <td valign="top" style="border:solid black 1.0pt;mso-border-themecolor:text1; border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor: text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:37.35pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:15.0pt"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۲</span><o:p></o:p></font></p> </td> <td valign="top" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor: text1;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1; mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-left-themecolor:text1; mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:37.35pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:15.0pt"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">کارشناس ارشد بازاریابی و فروش</span><o:p></o:p></font></p> </td> <td valign="top" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor: text1;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1; mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-left-themecolor:text1; mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:37.35pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right: 7.5pt;mso-margin-bottom-alt:auto;margin-left:0cm;text-align:right;text-indent: -18.0pt;line-height:18.75pt;mso-list:l0 level1 lfo2;tab-stops:list 36.0pt"><!--[if !supportLists]--><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">جهت تجزیه و تحلیل توسعه بازارهای خارجی</span><o:p></o:p></font></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:3;height:36.5pt"> <td valign="top" style="border:solid black 1.0pt;mso-border-themecolor:text1; border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor: text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:36.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:15.0pt"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۳</span><o:p></o:p></font></p> </td> <td valign="top" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor: text1;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1; mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-left-themecolor:text1; mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:36.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:15.0pt"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">کارشناس بازاریابی و فروش</span><o:p></o:p></font></p> </td> <td valign="top" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor: text1;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1; mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-left-themecolor:text1; mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:36.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right: 7.5pt;mso-margin-bottom-alt:auto;margin-left:0cm;text-align:right;text-indent: -18.0pt;line-height:18.75pt;mso-list:l4 level1 lfo3;tab-stops:list 36.0pt"><!--[if !supportLists]--><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">جهت تجزیه و تحلیل توسعه بازارهای داخلی</span><o:p></o:p></font></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:4;height:36.5pt"> <td valign="top" style="border:solid black 1.0pt;mso-border-themecolor:text1; border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor: text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:36.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:15.0pt"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۴</span><o:p></o:p></font></p> </td> <td valign="top" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor: text1;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1; mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-left-themecolor:text1; mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:36.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:15.0pt"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">کارشناس ارشد بازاریابی و فروش</span><o:p></o:p></font></p> </td> <td valign="top" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor: text1;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1; mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-left-themecolor:text1; mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:36.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right: 7.5pt;mso-margin-bottom-alt:auto;margin-left:0cm;text-align:right;text-indent: -18.0pt;line-height:18.75pt;mso-list:l5 level1 lfo4;tab-stops:list 36.0pt"><!--[if !supportLists]--><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">جهت تجزیه و تحلیل توسعه بازارهای داخلی</span><o:p></o:p></font></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:5;height:37.35pt"> <td valign="top" style="border:solid black 1.0pt;mso-border-themecolor:text1; border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor: text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:37.35pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:15.0pt"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۵</span><o:p></o:p></font></p> </td> <td valign="top" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor: text1;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1; mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-left-themecolor:text1; mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:37.35pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:15.0pt"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">کارشناس فروش</span><o:p></o:p></font></p> </td> <td valign="top" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor: text1;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1; mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-left-themecolor:text1; mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:37.35pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right: 7.5pt;mso-margin-bottom-alt:auto;margin-left:0cm;text-align:right;text-indent: -18.0pt;line-height:18.75pt;mso-list:l2 level1 lfo5;tab-stops:list 36.0pt"><!--[if !supportLists]--><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">مسلط به زبان روسی</span><o:p></o:p></font></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:6;height:36.5pt"> <td valign="top" style="border:solid black 1.0pt;mso-border-themecolor:text1; border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor: text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:36.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:15.0pt"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۶</span><o:p></o:p></font></p> </td> <td valign="top" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor: text1;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1; mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-left-themecolor:text1; mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:36.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:15.0pt"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">کارشناس فروش</span><o:p></o:p></font></p> </td> <td valign="top" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor: text1;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1; mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-left-themecolor:text1; mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:36.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right: 7.5pt;mso-margin-bottom-alt:auto;margin-left:0cm;text-align:right;text-indent: -18.0pt;line-height:18.75pt;mso-list:l3 level1 lfo6;tab-stops:list 36.0pt"><!--[if !supportLists]--><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">مسلط به زبان ترکی استانبولی</span><o:p></o:p></font></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:7;height:37.35pt"> <td valign="top" style="border:solid black 1.0pt;mso-border-themecolor:text1; border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor: text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:37.35pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:15.0pt"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۷</span><o:p></o:p></font></p> </td> <td valign="top" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor: text1;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1; mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-left-themecolor:text1; mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:37.35pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:15.0pt"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">کارشناس فروش</span><o:p></o:p></font></p> </td> <td valign="top" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor: text1;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1; mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-left-themecolor:text1; mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:37.35pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right: 7.5pt;mso-margin-bottom-alt:auto;margin-left:0cm;text-align:right;text-indent: -18.0pt;line-height:18.75pt;mso-list:l8 level1 lfo7;tab-stops:list 36.0pt"><!--[if !supportLists]--><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">مسلط به زبان عربی و کوردی</span><o:p></o:p></font></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:8;height:36.5pt"> <td valign="top" style="border:solid black 1.0pt;mso-border-themecolor:text1; border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor: text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:36.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:15.0pt"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۸</span><o:p></o:p></font></p> </td> <td valign="top" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor: text1;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1; mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-left-themecolor:text1; mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:36.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:15.0pt"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">کارشناس فروش</span><o:p></o:p></font></p> </td> <td valign="top" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor: text1;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1; mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-left-themecolor:text1; mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:36.5pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right: 7.5pt;mso-margin-bottom-alt:auto;margin-left:0cm;text-align:right;text-indent: -18.0pt;line-height:18.75pt;mso-list:l7 level1 lfo8;tab-stops:list 36.0pt"><!--[if !supportLists]--><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">مسلط به زبان پشتو</span><o:p></o:p></font></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:9;height:16.95pt"> <td valign="top" style="border:solid black 1.0pt;mso-border-themecolor:text1; border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor: text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:16.95pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:15.0pt"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۹</span><o:p></o:p></font></p> </td> <td valign="top" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor: text1;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1; mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-left-themecolor:text1; mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:16.95pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:15.0pt"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">کارشناس دیجیتال مارکتینگ</span><o:p></o:p></font></p> </td> <td valign="top" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor: text1;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1; mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-left-themecolor:text1; mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:16.95pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:15.0pt"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">–<o:p></o:p></font></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:10;height:16.95pt"> <td valign="top" style="border:solid black 1.0pt;mso-border-themecolor:text1; border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor: text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:16.95pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:15.0pt"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۱۰</span><o:p></o:p></font></p> </td> <td valign="top" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor: text1;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1; mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-left-themecolor:text1; mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:16.95pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:15.0pt"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">فروشنده کتب حقوقی</span><o:p></o:p></font></p> </td> <td valign="top" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor: text1;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1; mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-left-themecolor:text1; mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:16.95pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:15.0pt"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">–<o:p></o:p></font></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:11;height:16.1pt"> <td valign="top" style="border:solid black 1.0pt;mso-border-themecolor:text1; border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor: text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:16.1pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:15.0pt"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۱۱</span><o:p></o:p></font></p> </td> <td valign="top" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor: text1;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1; mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-left-themecolor:text1; mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:16.1pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:15.0pt"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">فروشنده کتب زبان خارجه</span><o:p></o:p></font></p> </td> <td valign="top" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor: text1;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1; mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-left-themecolor:text1; mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:16.1pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:center;line-height:15.0pt"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">–<o:p></o:p></font></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:12;mso-yfti-lastrow:yes;height:16.95pt"> <td colspan="3" valign="top" style="border:solid black 1.0pt;mso-border-themecolor: text1;border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor: text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:16.95pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:15.0pt"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">مزایا</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right: 7.5pt;mso-margin-bottom-alt:auto;margin-left:0cm;text-align:right;text-indent: -18.0pt;line-height:18.75pt;mso-list:l6 level1 lfo9;tab-stops:list 36.0pt"><!--[if !supportLists]--><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">حقوق ثابت + بیمه +سفرهای خارجه کاری + آموزش های ضمن خدمت رایگان</span><o:p></o:p></font></p> </td> </tr> </tbody></table><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: right;"><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.</font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">آدرس ایمیل: job@junglepub.org</font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><h2 class="hl" style="font-family: Tahoma; text-align: center;"><div style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="font-weight: normal;"><br></font></div></h2><div class="cnt" style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><p style="text-align: center;"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;&nbsp;</font></p><p style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/21" target="" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">پربازدیدترین آگهی های استخدام</font></a></p><p style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/228" target="" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">مشاهده همه آگهی های اسخدامی</font></a></p><p style="text-align: center;"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp; &nbsp;</font></p></div></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div></div><div style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: right;"><br></div> text/html 2018-01-22T05:32:05+01:00 bartarinketab.ir دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری سال 1397 (نسخه جدید) http://bartarinketab.ir/post/5433 <div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://www6.sanjesh.org/download/sar97/register/sarasarinewversion.pdf" title="1396/11/01" target="_blank" style="text-align: center; background: url(&quot;../images/bullet_02.gif&quot;) right 0.65em no-repeat scroll; text-decoration-line: none; padding: 3px 13px 3px 5px; display: block; line-height: 16px;"><a href="http://www6.sanjesh.org/download/sar97/register/sarasarinewversion.pdf" target="_blank" title="" style=""><font color="#3366ff" style="" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری سال 1397 (نسخه جدید)</font></a></a></div> text/html 2018-01-16T06:20:03+01:00 bartarinketab.ir استخدام بیمارستان چشم بینا http://bartarinketab.ir/post/5432 <div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">اعلام مهلت مجدد جهت ثبت نام</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">عزیزان گرامی پیرو اطلاعیه قبلی مبنی بر اتمام ثبت نام در سامانه جذب بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی چشم بینا مشهد، به دلیل درخواست بسیار زیاد متقاضیان ثبت نام و با عنایت به اینکه برنامه ثبت نام تا ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶ اعلام گردیده بود و بسیاری از متقاضیان ثبت نام را به دلایل مختلف به تعویق انداخته بودند لذا به جهت احترام به این عزیزان، سامانه جذب بیمارستان به مدت چهار روز از تاریخ چهارشنبه ۲۷ دی ماه لغایت شنبه ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶ مجدداً فعال خواهد شد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">بنابراین این افراد می توانند در مدت مذکور به آدرس سامانه جذب بیمارستان به نشانی (jazb.hsbina.ir) مراجعه و اقدام به ثبت نام در ردیف های شغلی اعلام شده نمایند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">تمامی اطلاعیه‌ها و اخبار و همچنین اعلام نتایج از طریق سایت (jazb.hsbina.ir) صورت خواهد پذیرفت. لذا توصیه می‌شود به صورت دوره‌ای از سامانه بازدید داشته باشید.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><p style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: center;"><br></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: center;"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;&nbsp;</font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/21" target="" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">پربازدیدترین آگهی های استخدام</font></a></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/228" target="" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">مشاهده همه آگهی های اسخدامی</font></a></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: center;"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp; &nbsp;</font></p><div><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><br></div></div> text/html 2018-01-15T05:19:14+01:00 bartarinketab.ir اطلاعیه آزمون استخدامی قراردادی دانشگاه ملایر در سال 1396 http://bartarinketab.ir/post/5431 <div style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;">دانشگاه ملایر برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود در چارچوب آئین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیات ‌علمی و براساس مجوز تاریخ 96/04/31 هیات ‌امناء دانشگاه، تعداد 5 نفر از افراد واجد شرایط را از طریق آزمون کتبی و مصاحبه عمومی و تخصصی و گزینش در سطح شهرستان ملایر به ‌صورت قراردادی (با پیش ‌شرط گذراندن سه ماه دوره آزمایشی) برای خدمت در دانشگاه ملایر با رعایت شرایط عمومی و اختصاصی زیر، به‌کار خواهد گرفت. ثبت‌نام در این آزمون، منحصراً به‌صورت اینترنتی و از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش كشور به نشانی:&nbsp;</span><span style="text-align: justify; color: rgb(0, 0, 255);"><span dir="LTR">www.sanjesh.org</span></span><span style="text-align: justify; color: rgb(255, 102, 0);"><strong><span dir="LTR">&nbsp;</span>&nbsp;از روز یکشنبه تاریخ 96/10/24 آغاز و در روز شنبه تاریخ 96/10/30 پایان می‌پذیرد.&nbsp;</strong></span><span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;">كلیه متقاضیان، ضرورت دارد كه در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه شرایط عمومی و اختصاصی آزمون و فراهم نمودن مدارك و اطلاعات مورد نیاز، نسبت به ثبت‌نام در آزمون فوق اقدام نمایند.</span></font></div><div style="text-align: right;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></div><div style="text-align: right;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></div><div style="text-align: right;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><a href="http://sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=11&amp;id=5431" target="_blank" title=""><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="text-align: justify;">مشاهده متن کامل&nbsp;</span>اطلاعیه آزمون استخدامی قراردادی دانشگاه ملایر در سال 1396</font></a></div> text/html 2018-01-15T05:16:28+01:00 bartarinketab.ir دانلود سوالات استخدام بانک صادرات ایران سال ۹۶ (استخدام جدید) http://bartarinketab.ir/post/5430 <div style="text-align: center;"><div align="center"> <table class="MsoNormalTable" dir="rtl" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="text-align: right; border-collapse: collapse; border: none;"> <tbody><tr> <td colspan="2" style="border:inset #818181 1.0pt;mso-border-alt:inset #818181 .75pt; background:#3C828F;padding:2.25pt 2.25pt 2.25pt 2.25pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:12.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><span lang="AR-SA" style="color: white;">تاریخ های مهم</span></b><b><span dir="LTR" style="color: white;"><o:p></o:p></span></b></font></p> </td> </tr> <tr> <td style="border:inset #818181 1.0pt;border-top:none;mso-border-top-alt: inset #818181 .75pt;mso-border-alt:inset #818181 .75pt;padding:2.25pt 2.25pt 2.25pt 2.25pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:12.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><span lang="AR-SA" style="">از ساعت 12 مورخ</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style=""><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;96/10/16&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="">الی ساعت 24 مورخ</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style=""><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<br> 96/10/26<o:p></o:p></span></b></font></p> </td> <td style="border-top:none;border-left:inset #818181 1.0pt;border-bottom: inset #818181 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt:inset #818181 .75pt; mso-border-right-alt:inset #818181 .75pt;mso-border-alt:inset #818181 .75pt; padding:2.25pt 2.25pt 2.25pt 2.25pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:12.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="AR-SA" style="">ثبت نام در سامانه و اخذ کد رهگیری</span><span dir="LTR" style=""><o:p></o:p></span></font></p> </td> </tr> <tr> <td style="border:inset #818181 1.0pt;border-top:none;mso-border-top-alt: inset #818181 .75pt;mso-border-alt:inset #818181 .75pt;padding:2.25pt 2.25pt 2.25pt 2.25pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:12.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span dir="LTR" style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">96/10/27<o:p></o:p></font></span></b></p> </td> <td style="border-top:none;border-left:inset #818181 1.0pt;border-bottom: inset #818181 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt:inset #818181 .75pt; mso-border-right-alt:inset #818181 .75pt;mso-border-alt:inset #818181 .75pt; padding:2.25pt 2.25pt 2.25pt 2.25pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:12.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="AR-SA" style="">دریافت كارت ورود به جلسه و برگه راهنمای آزمون</span><span dir="LTR" style=""><o:p></o:p></span></font></p> </td> </tr> <tr> <td style="border:inset #818181 1.0pt;border-top:none;mso-border-top-alt: inset #818181 .75pt;mso-border-alt:inset #818181 .75pt;padding:2.25pt 2.25pt 2.25pt 2.25pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:12.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span dir="LTR" style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">96/10/29<o:p></o:p></font></span></b></p> </td> <td style="border-top:none;border-left:inset #818181 1.0pt;border-bottom: inset #818181 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt:inset #818181 .75pt; mso-border-right-alt:inset #818181 .75pt;mso-border-alt:inset #818181 .75pt; padding:2.25pt 2.25pt 2.25pt 2.25pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:12.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="AR-SA" style="">برگزاری آزمون کتبی راس ساعت 9 صبح</span><span dir="LTR" style=""><o:p></o:p></span></font></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border:inset #818181 1.0pt;border-top:none;mso-border-top-alt: inset #818181 .75pt;mso-border-alt:inset #818181 .75pt;padding:2.25pt 2.25pt 2.25pt 2.25pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:center;line-height:12.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><span lang="AR-SA" style="">سایر مراحل متعاقبا اعلام خواهد شد</span></b><b><span dir="LTR" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> </td> </tr> </tbody></table><span style="text-align: justify;"><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">بانک صادرات ایران به منظور تأمین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود برای شغل نگهبان در شهر یاسوج ، از داوطلبان بومی مرد واجد شرایط به شرح زیر براساس ضوابط آئین نامه استخدامی مربوط ، از طریق آزمون علمی ، مصاحبه ، معاینات پزشکی و ... با انعقاد قرارداد کار موقت و بیمه درمان و بازنشستگی تأمین اجتماعی دعوت به همکاری می نماید .</font></div></span><div style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><font size="2" style="color: blue; text-decoration-line: none; text-align: justify;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><a href="http://bsi.iran-azmoon.ir/Conditions.aspx" style="color: blue; text-decoration-line: none; text-align: justify;">برای مشاهده شرایط استخدام اینجا را کلیک کنید</a></font> </div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><p style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right; padding: 0px; line-height: 17px; color: rgb(68, 68, 68);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">برای دانلود این فایل ها نیاز به کلمه عبور دارید، اگر تا کنون کلمه عبور را دریافت نکرده اید، برای دریافت کلمه عبور&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/110" style="text-decoration-line: initial; color: rgb(34, 119, 221); outline: none;">اینجا&nbsp;</a>کلیک کنید</font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right; padding: 0px; line-height: 17px; color: rgb(68, 68, 68);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right; padding: 0px; line-height: 17px; color: rgb(68, 68, 68);"><strong><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">آمادگی برای آزمون استخدام بانک صادرات</font></strong></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right; padding: 0px; line-height: 17px; color: rgb(68, 68, 68);"><strong><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></strong></p><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 17px; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="line-height: 14px;"><a href="http://s4.picofile.com/file/7861082468/bartarinketab_ir_saderat1.pdf.html" style="text-decoration-line: initial; color: rgb(34, 119, 221); outline: none;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دانلود رایگان سوالات استخدامی بانک صادرات (1)</font></a></span></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 17px; margin: 0px; padding: 0px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 17px; margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://s4.picofile.com/file/7862060107/bartarinketab_ir_saderat2.pdf.html" style="text-decoration-line: initial; color: rgb(34, 119, 221); outline: none; line-height: 14px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دانلود رایگان سوالات استخدامی بانک صادرات (2)</font></a></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 17px; margin: 0px; padding: 0px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 17px; margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://s4.picofile.com/file/7863139351/bartarinketab_ir_saderat3.pdf.html" style="text-decoration-line: initial; color: rgb(34, 119, 221); outline: none; line-height: 14px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دانلود رایگان سوالات استخدامی بانک صادرات(3)</font></a></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 17px; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="line-height: 14px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></span></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 17px; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="line-height: 14px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">سه فایل پی دی اف از نمونه سوالات استخدامی بانک صادرات در سال های مختلف</font></span></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 17px; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="line-height: 14px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></span></div><p style="font-family: Tahoma; font-size: medium; padding: 0px; line-height: 17px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(68, 68, 68);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: medium; padding: 0px; text-align: justify;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/1930" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دانلود دفترچه های آزمون آزمایشی بانک صادرات</font></a></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: medium; padding: 0px; line-height: 17px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(68, 68, 68);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: medium; padding: 0px; line-height: 17px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(68, 68, 68);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: medium; padding: 0px; line-height: 17px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(68, 68, 68);"><strong><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">علاوه بر فایل فوق ، بخش های زیر را نیز مطالعه فرمائید :</font></strong></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: medium; padding: 0px; line-height: 17px; text-align: justify;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/238" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3333ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">بخش اول: سوالات عمومی &nbsp;استخدامی</font></a></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: medium; padding: 0px; line-height: 17px; text-align: justify;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/7" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3333ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">بخش دوم: جزوات و نمونه سوالات تخصصی استخدامی بانک ها</font></a></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: medium; padding: 0px; line-height: 17px; text-align: justify;"><font color="#3333ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><a href="http://bartarinketab.ir/post/7" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">بخش سوم: نمونه سوالات آزمون های برخی از بانک ها</a></font></p><div><br></div></div></div> text/html 2018-01-15T05:15:02+01:00 bartarinketab.ir تاریخ‌ و نحوه‌ پرینت كارت‌ صد و بیست و چهارمین دوره آزمون زبان انگلیسی پیشرفته (Tolimo:E-A2018) http://bartarinketab.ir/post/5429 <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 21px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2" style="" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">بدین‌وسیله به اطلاع کلیه داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون زبان انگلیسی پیشرفته می‌رساند:&nbsp;</font></span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 21px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">1- صد و بیست و چهارمین دوره آزمون زبان انگلیسی پیشرفته،&nbsp;<span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong>صبح روز پنجشنبه مورخ 96/10/28 منحصراً در شهر تهران برگزار خواهد&nbsp;</strong></span><strong><span style="color: rgb(255, 102, 0);">شد</span></strong>. برگ راهنما و كارت شرکت در آزمون<span style="color: rgb(0, 51, 0);"><strong>&nbsp;از روز سه‌‌شنبه 96/10/26</strong></span>&nbsp;بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس: www.sanjesh.org قرار می¬گیرد تا داوطلبان بتوانند با وارد كردن اطلاعات خود شامل: شماره پرونده، نام و نام‌ خانوادگی، سال تولد و شماره کارت ملی نسبت به پرینت آن اقدام نمایند. بدیهی است كه هر داوطلب برای شرکت در جلسه آزمون، باید علاوه بر پرینت کارت شرکت در جلسه آزمون، اصل کارت ملی یا اصل گذرنامه خود را ارائه نماید.</font></span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 21px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>توضیح:&nbsp;</strong></span>چنانچه داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون هر گونه اشکالی در کارت ورودی خود مشاهده نمودند، می‌توانند&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>در روز چهارشنبه مورخ 96/10/27</strong></span>&nbsp;صبح از ساعت 8:00 تا 12:00 و بعدازظهر از ساعت 14:00 تا 17:00 با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر و دو قطعه عکس به نماینده این سازمان مستقر در باجه رفع نقص مراجعه نموده و نسبت به اصلاح و رفع اشكال احتمالی کارت خود اقدام نمایند.</font></span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 21px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>تذكر مهم:&nbsp;</strong></span>داوطلبانی كه شماره پرونده و كدپیگیری ثبت‌نام خود را فراموش نموده‌اند، برای دریافت شماره پرونده با مراجعه به سایت سازمان سنجش و ورود به سیستم پاسخگویی اقدام نمایند و به هیچ وجه به باجه رفع نقص مراجعه ننمایند.&nbsp;</font></span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 21px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">2- آدرس باجه رفع نقص كارت:</font></span></strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 21px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><strong><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران: ‌تهران، خیابان کارگر شمالی (امیرآباد)، بعد از تقاطع جلال آل احمد، بین خیابان-های 15 و 16</font></span></strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 21px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">ضمناً به اطلاع می‌رساند كه واحد اطلاعات و پاسخگویی به سوالات در این باره از این تاریخ لغایت 96/10/28 همه روزه بغیر از ایام تعطیل و در وقت اداری آماده پاسخگویی به سوالات داوطلبان است؛ لذا داوطلبان گرامی به منظور پاسخگویی به سوالات خود می‌توانند به بخش پاسخگویی اینترنتی سایت سازمان سنجش آموزش كشور به نشانی:&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 255);">www.sanjesh.org&nbsp;</span>مراجعه و یا با شماره تلفن 42163-021 تماس حاصل نموده و از مراجعه حضوری خودداری نمایند.</font></span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 21px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></span></p><div class="dsource" style="margin: 30px 0px 10px; padding: 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); width: 703.875px; font-weight: bold;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور</font></span></div><div class="dsource" style="margin: 30px 0px 10px; padding: 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); width: 703.875px; font-weight: bold;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></div><div class="dsource" style="margin: 30px 0px 10px; padding: 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); width: 703.875px; font-weight: bold;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></div><div class="dsource" style="margin: 30px 0px 10px; padding: 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); width: 703.875px; font-weight: bold;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></div><div class="dsource" style="margin: 30px 0px 10px; padding: 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); width: 703.875px; font-weight: bold;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></div><div class="dsource" style="margin: 30px 0px 10px; padding: 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); width: 703.875px; font-weight: bold;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></div><div class="dsource" style="margin: 30px 0px 10px; padding: 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); width: 703.875px; font-weight: bold;"><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><div><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><div><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><div><p style="direction: ltr; text-align: center;"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></p><div><div style="text-align: center;"><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/238" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">دانلود رایگان سوالات رایج در آزمون های استخدامی</font></a></div><div><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/19" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">در مصاحبه های استخدامی چه می پرسند؟&nbsp;</font></a></div></div></div></div><div><h2 class="hl" style="text-align: center;"><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 24px; text-align: right;"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="font-weight: normal;"><br></font></div></h2></div></div></div></div></div></div> text/html 2018-01-15T05:14:19+01:00 bartarinketab.ir تاریخ‌ ثبت‌نام‌ و شركت در‌ آزمون‌ سراسری‌ سال 1397 http://bartarinketab.ir/post/5428 <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 21px; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2" style="" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">بدین‌وسیله‌ به ‌اطلاع‌ كلیه‌ داوطلبان‌ متقاضی‌ ثبت‌نام‌ و شركت‌ در آزمون‌ سراسری‌ سال 1397 برای‌ دوره‌های‌ روزانه‌، نوبت دوم (شبانه‌)، نیمه حضوری، مجازی، پردیس خودگردان دانشگاه ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی‌، دانشگاه‌ پیام‌ نور و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی‌ غیرانتفاعی‌ و غیردولتی‌ می‌رساند كه ثبت‌نام&nbsp;<span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong>از روز یكشنبه مورخ 96/11/01 (یكم بهمن ماه‌ 1396)</strong></span>&nbsp;منحصراً از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان به نشانی:&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 255);">www.sanjesh.org</span><span style="color: rgb(51, 51, 0);"><strong>&nbsp;آغاز و در روز یكشنبه مورخ&nbsp; 96/11/08 (هشتم بهمن ماه‌ 1396) پایان می‌پذیرد؛&nbsp;</strong></span>لذا داوطلبان می‌توانند در مهلت مقرر برای شركت در آزمون سراسری سال 1397 ثبت‌نام نمایند.</font></span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 21px; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;لازم به تاكید است<span style="color: rgb(0, 0, 128);"><strong>&nbsp;متقاضیان تحصیل در آن دسته از كدرشته‌های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی</strong></span><strong><span style="color: rgb(255, 0, 255);">&nbsp;كه پذیرش آنها به روش با آزمون صورت می‌گیرد</span>،&nbsp;</strong>توجه داشته باشند از آنجا كه پذیرش در این قبیل رشته های دانشگاه مذكور نیز از طریق همین آزمون صورت خواهد گرفت، لذا ضرورت دارد كه متقاضیان در آزمون سراسری سال 1397 ثبت‌نام و در تاریخ مقرر در جلسه آزمون شركت نمایند.</font></span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 21px; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="color: rgb(51, 153, 102);"><strong>دفترچه راهنمای ثبت نام به همراه اطلاعیه تكمیلی ثبت نام در آزمون مذكور&nbsp;</strong></span>همزمان با شروع ثبت‌نام از طریق پایگاه اطلاع رسانی این سازمان قابل دسترس خواهد بود.<span style="color: rgb(51, 153, 102);"><strong>&nbsp;</strong></span><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>در پایان تاكید می گردد كه آزمون سراسری سال 1397 در تاریخ های 97/04/07 و 97/04/08 برگزار خواهد شد.</strong></span></font></span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 21px; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></span></p><div class="dsource" style="margin: 30px 0px 10px; padding: 0px; text-align: center; width: 703.875px; font-weight: bold; color: rgb(102, 102, 102);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور</font></span></div><div class="dsource" style="margin: 30px 0px 10px; padding: 0px; text-align: center; width: 703.875px; font-weight: bold; color: rgb(102, 102, 102);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></div><div class="dsource" style="margin: 30px 0px 10px; padding: 0px; text-align: center; width: 703.875px; font-weight: bold; color: rgb(102, 102, 102);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></div><div class="dsource" style="margin: 30px 0px 10px; padding: 0px; text-align: center; width: 703.875px; font-weight: bold; color: rgb(102, 102, 102);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></div><div class="dsource" style="margin: 30px 0px 10px; padding: 0px; text-align: center; width: 703.875px; font-weight: bold; color: rgb(102, 102, 102);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></div><div class="dsource" style="margin: 30px 0px 10px; padding: 0px; text-align: center; width: 703.875px; font-weight: bold; color: rgb(102, 102, 102);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></div><div class="dsource" style="margin: 30px 0px 10px; padding: 0px; text-align: center; width: 703.875px; font-weight: bold; color: rgb(102, 102, 102);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></div><div class="dsource" style="margin: 30px 0px 10px; padding: 0px; text-align: center; width: 703.875px; font-weight: bold; color: rgb(102, 102, 102);"><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><div><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><div><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><div><p style="direction: ltr; text-align: center;"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></p><div><div style="text-align: center;"><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/238" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">دانلود رایگان سوالات رایج در آزمون های استخدامی</font></a></div><div><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/19" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">در مصاحبه های استخدامی چه می پرسند؟&nbsp;</font></a></div></div></div></div><div><h2 class="hl" style="text-align: center;"><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 24px; text-align: right;"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="font-weight: normal;"><br></font></div></h2></div></div></div></div></div></div><div class="dsource" style="margin: 30px 0px 10px; padding: 0px; text-align: center; width: 703.875px; font-weight: bold; color: rgb(102, 102, 102);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></div><div class="dsource" style="margin: 30px 0px 10px; padding: 0px; text-align: center; width: 703.875px; font-weight: bold; color: rgb(102, 102, 102);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></div><div class="dsource" style="margin: 30px 0px 10px; padding: 0px; text-align: center; width: 703.875px; font-weight: bold; color: rgb(102, 102, 102);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></div> text/html 2018-01-11T05:19:14+01:00 bartarinketab.ir آزمون استخدامی آموزش و پرورش به بهمن موکول شد http://bartarinketab.ir/post/5427 <div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش گفت: بعد از موافقت نهایی سازمان اداری و استخدامی احتمال برگزاری آزمون در بهمن وجود دارد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><div><p style="direction: ltr;"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></p><div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/238" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">دانلود رایگان سوالات رایج در آزمون های استخدامی</font></a></div><div><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/19" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">در مصاحبه های استخدامی چه می پرسند؟&nbsp;</font></a></div></div></div><div><h2 class="hl"><div style="font-family: Tahoma; font-size: 24px; text-align: right;"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="font-weight: normal;"><br></font></div></h2></div></div> text/html 2018-01-10T04:51:17+01:00 bartarinketab.ir اعلام نتایج نهایی تكمیل ظرفیت دكتری سال 96 http://bartarinketab.ir/post/5426 <div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b><a href="http://result2.sanjesh.org/resultphdtz9610/" target="_blank" title=""><font color="#3366ff">لینک مشاهده&nbsp;اعلام نتایج نهایی تكمیل ظرفیت دكتری سال 96</font></a></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><ul style="margin: 10px 0px 10px 5px; padding: 0px; text-align: right;"><li style="text-align: center; margin: 2px; padding: 0px 10px 0px 2px; list-style: none; background: url(&quot;../images/bullet_03.png&quot;) right 0.65em no-repeat scroll; line-height: 18px; direction: rtl;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">در هنگام وارد کردن اطلاعات، زبان کیبرد سیستم خود را تغییرندهید.</font></li><li style="text-align: center; margin: 2px; padding: 0px 10px 0px 2px; list-style: none; background: url(&quot;../images/bullet_03.png&quot;) right 0.65em no-repeat scroll; line-height: 18px; direction: rtl;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">كیبرد سیستم بر روی En باشد</font></li><li style="text-align: center; margin: 2px; padding: 0px 10px 0px 2px; list-style: none; background: url(&quot;../images/bullet_03.png&quot;) right 0.65em no-repeat scroll; line-height: 18px; direction: rtl;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">کلید Caps lock باید خاموش باشد.</font></li></ul></div> text/html 2018-01-09T04:49:47+01:00 bartarinketab.ir اعلام نتایج آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال 1396(کانون وکلا دادگستری) http://bartarinketab.ir/post/5425 <ul style="margin: 10px 0px 10px 5px; padding: 0px; text-align: right;"><li style="margin: 2px; padding: 0px 10px 0px 2px; list-style: none; background: url(&quot;../images/bullet_03.png&quot;) right 0.65em no-repeat scroll; line-height: 18px; direction: rtl;"><font style="" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">در هنگام وارد کردن اطلاعات، زبان کیبورد سیستم خود را تغییرندهید.</font></li><li style="margin: 2px; padding: 0px 10px 0px 2px; list-style: none; background: url(&quot;../images/bullet_03.png&quot;) right 0.65em no-repeat scroll; line-height: 18px; direction: rtl;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">كیبرد سیستم بر روی En باشد</font></li><li style="margin: 2px; padding: 0px 10px 0px 2px; list-style: none; background: url(&quot;../images/bullet_03.png&quot;) right 0.65em no-repeat scroll; line-height: 18px; direction: rtl;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">کلید Caps lock باید خاموش باشد.</font></li><li style="margin: 2px; padding: 0px 10px 0px 2px; list-style: none; background: url(&quot;../images/bullet_03.png&quot;) right 0.65em no-repeat scroll; line-height: 18px; direction: rtl;"><font style="" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">مهلت هرگونه سوال راجع به نمرات حداکثر تا 5 روز پس از تاریخ انتشار نتایج نهایی توسط کانون محلی خواهد بود و صرفا باید به صورت کتبی به کانون محلی اعلام شود بدیهی است نتیجه رسیدگی نیز از طریق کانون محلی دریافت خواهد شد</font></li></ul><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://register2.sanjesh.org/rskv96/9610" target="_blank" title=""><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">مشاهده&nbsp;اعلام نتایج آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال 1396(کانون وکلا دادگستری)</font></a></div> text/html 2018-01-08T04:32:35+01:00 bartarinketab.ir اطلاعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره‌ تاریخ پرینت كارت، محل رفع نقص كارت و زمان‌ برگزاری آزمون استخدامی عضو قراردادی دانشگاه صنعتی شریف در سال 1396 http://bartarinketab.ir/post/5424 <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">بدین وسیله به اطلاع كلیه داوطلبان متقاضی شركت در آزمون استخدامی عضو قراردادی دانشگاه صنعتی شریف در سال 1396 می‌رساند كه<strong style="">&nbsp;آزمون مذكور در صبح روز جمعه مورخ 96/10/22 منحصراً در شهر تهران برگزار می‌شود.</strong>&nbsp;فرآیند برگزاری آزمون از ساعت 8:30 آغاز و درهای ورود به جلسه امتحان نیم ساعت قبل از شروع فرآیند بسته خواهد شد، لذا كلیه داوطلبان می‌بایست قبل از بسته شدن درهای ورودی در محل حوزه امتحانی خود حاضر باشند.</span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;"><strong><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">الف‌ - نحوه‌ و زمان پرینت كارت شركت در آزمون&nbsp;</span></strong></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">لینك مربوط به كارت و برگ راهنمای شركت در آزمون<strong>&nbsp;از روز چهارشنبه مورخ 96/10/20&nbsp;</strong>بر روی سایت اطلاع‌رسانی این سازمان به نشانی&nbsp;www.sanjesh.org&nbsp;قرار می‌گیرد و متقاضیان می‌توانند با وارد كردن اطلاعات ثبت نامی (شماره پرونده، نام، نام‌خانوادگی، شماره ملی، سال تولد و ...) خود نسبت به مشاهده و تهیه پرینت کارت شركت در آزمون اقدام و براساس آدرس تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه نمایند. بدیهی است برای شركت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت كارت شركت در آزمون و هم چنین اصل كارت ملی و یا اصل شناسنامه عكسدار و ارائه آن الزامی است.&nbsp;</span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;"><strong><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">ب‌ - درخصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون چنانچه مغایرتی مشاهده شد، داوطلبان لازم است به شرح زیر اقدام نمایند:</span></strong></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">1- در صورت مشاهده مغایرت در اطلاعات مندرج در كارت ورودی با اطلاعات ثبت‌نامی، داوطلبان می‌توانند بر اساس توضیحات ذیل كارت اقدام نمایند. ضمناً داوطلبانی كه موفق به پرینت كارت شرکت در آزمون خود نمی‌باشند می‌توانند&nbsp;<strong>در روز پنجشنبه مورخ 96/10/21 از ساعت8:30 الی12:00و 14:00 الی17:00</strong>&nbsp;با در دست داشتن كارت شناسایی معتبر و 2 قطعه عكس 4×3 به نماینده سازمان سنجش مستقر در<strong>&nbsp;باجه رفع نقص</strong>&nbsp;<strong>در دانشكده&nbsp;</strong><strong>فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره واقع در: تهران، خیابان انقلاب، میدان فردوسی (به سمت میدان انقلاب)، بن بست شاهرود</strong>&nbsp;مراجعه و نسبت به اصلاح و رفع اشكال احتمالی کارت خود اقدام نمایند.</span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">2- چنانچه عكس الصاقی به كارت ورودی داوطلب با چهره وی مغایرت داشته باشد لازم است شخص داوطلب همراه با دو قطعه عكس و كارت ملی یا شناسنامه عكسدار برای اصلاح كارت، مطابق ساعت و تاریخ اعلام شده در بند «1 فوق الذكر» به<strong>&nbsp;نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه‌ رفع نقص</strong>&nbsp;مراجعه نمایند. در غیر این صورت فرد به عنوان متخلّف تلقی و برابر مقررات با وی رفتار خواهد شد.&nbsp;</span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">3- چنانچه عكس روی كارت داوطلب دارای اشكالاتی از جمله، فاقد مهر و واضح نبودن عكس می باشد، ضروری است ضمن همراه داشتن پرینت كارت شركت در آزمون، 2 قطعه عكس 4×3 و كارت ملی یا شناسنامه عكسدار مطابق ساعت و تاریخ اعلام شده در بند «1 فوق الذكر» به&nbsp;<strong>نماینده این سازمان در باجه‌ی رفع نقص مراجعه&nbsp;</strong>نمایند. موضوع را پیگیری نموده تا مشكل برطرف گردد. در غیر این صورت فرد به عنوان متخلّف تلقی و برابر مقررات با وی رفتار خواهد شد.</span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">4- چنانچه شماره داوطلب شما چه به صورت عددی و یا به صورت حروف ناخوانا می‌باشد مطابق ساعت و تاریخ اعلام شده در بند «1 فوق الذكر» به&nbsp;<strong>نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه‌ی رفع نقص</strong>&nbsp;مراجعه نمایید و موضوع را پیگیری نموده تا مشكل برطرف گردد.</span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">ضمناً سایر اطلاعات مندرج بر روی كارت شركت در آزمون هر داوطلب بر اساس اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام كه توسط خود داوطلب تكمیل گردیده، در نظر گرفته شده است.&nbsp;</span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong><span style="font-family: Tahoma;">تذكر:&nbsp;</span></strong><span style="font-family: Tahoma;">داوطلبان برای آگاهی بیشتر از ضوابط آزمون از برگ راهنمای شركت در آزمون كه بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان قرار دارد پرینت تهیه و نسبت به مطالعه دقیق آن اقدام نمایند.&nbsp;</span></span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;"><strong><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">ج- زمان و محل برگزاری آزمون</span></strong></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">آزمون کلیه داوطلبان صبح روز جمعه مورخ 96/10/22 برگزار می‌گردد و فرآیند برگزاری آزمون از ساعت 8:30 صبح آغاز و درهای ورود به جلسه امتحان نیم ساعت قبل از شروع فرآیند بسته خواهد شد، لذا كلیه داوطلبان می‌بایست قبل از بسته شدن درهای ورودی در محل حوزه امتحانی خود حاضر باشند. آدرس محل برگزاری آزمون بر روی پرینت كارت شركت در آزمون داوطلبان درج گردیده است.</span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;"><strong><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">د - تذكرهای‌ مهم‌&nbsp;</span></strong></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">1- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت كارت شركت در آزمون‌، اصل كارت ملی و یا اصل شناسنامه عكسدار الزامی است.</span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">2- در ورودی ِحوزه های امتحانی رأس‌ ساعت‌ 08:00 (هشت) بسته خواهد شد لذا داوطلبان لازم است قبل از بسته شدن درهای ورود به جلسه آزمون در حوزه امتحانی حاضر باشند.&nbsp;</span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">3- هر داوطلب برای حضور در جلسه آزمون باید علاوه بر پرینت كارت شركت در آزمون، اصل كارت ملی و یا اصل شناسنامه عكسدار، چند مداد سیاه نرم پررنگ، مدادتراش، مداد پاكن و یك سنجاق و یا سوزن به همراه داشته باشد.</span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">4- مخدوش نمودن و پاره نمودن پاسخنامه، عدم ارائه پاسخنامه در زمان مقرر و تعلل در ارائه مدارك امتحانی ماهیتاً از مصادیق تخلّف و تقلّب محسوب می گردد و با داوطلبان متخلف برابر با قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری رسیدگی و برخورد خواهد شد.</span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">5- داوطلبان باید از آوردن وسایل اضافی از جمله كیف دستی، ساك دستی، پیجر، تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند، جزوه، كتاب، ماشین‌حساب، هرگونه نت و یادداشت و نظایر آن و همچنین وسایل شخصی به جلسه آزمون اكیداً خودداری نمایند. بدیهی است كه به همراه داشتن هر كدام از وسایل مندرج در این بند به عنوان تقلب و تخلف تلقی و با داوطلبان ذیربط براساس قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری رفتار خواهد شد.</span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">در خاتمه اضافه می‌نماید كه داوطلبان در صورت لزوم می‌توانند سئوال یا سئوالات خود را در این خصوص از این تاریخ لغایت روز پنج شنبه 96/10/21 همه روزه بغیر از ایام تعطیل و در وقت اداری با بخش پاسخگویی اینترنتی این سازمان و یا شماره ‌تلفن 42163-021&nbsp; در میان بگذارند.&nbsp;</span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></p><div class="dsource" style="text-align: center; margin: 30px 0px 10px; padding: 0px; width: 703.875px; font-weight: bold;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور</span></div><div class="dsource" style="text-align: center; margin: 30px 0px 10px; padding: 0px; width: 703.875px; font-weight: bold;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><div class="dsource" style="text-align: center; margin: 30px 0px 10px; padding: 0px; width: 703.875px; font-weight: bold;"><div><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><div><p style="direction: ltr;"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></p><div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/238" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">دانلود رایگان سوالات رایج در آزمون های استخدامی</font></a></div><div><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/19" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">در مصاحبه های استخدامی چه می پرسند؟&nbsp;</font></a></div></div></div><div><h2 class="hl"><div style="font-family: Tahoma; font-size: 24px; text-align: right;"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="font-weight: normal;"><br></font></div></h2></div></div></div> text/html 2018-01-03T05:20:10+01:00 bartarinketab.ir استخدام بانک پاسارگاد در سال ۹۶ http://bartarinketab.ir/post/5423 <div class="row-fluid reverse-float" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, Tahoma, arial; font-size: 13px;"><div id="leftColumn" class="span11" style="box-sizing: border-box;"><div id="registerDetail" style="box-sizing: border-box;"><div class="row-fluid reverse-float" style="box-sizing: border-box;"><div id="leftColumn" class="span11" style="box-sizing: border-box;"><div id="registerDetail" style="box-sizing: border-box;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">بانک پاسارگاد به منظور تامین و تکمیل سرمایه انسانی مورد نیاز شعبه های خود از واجدین شرایط پس از ثبت نام الکترونیکی و بر اساس اولویت های مورد نیاز،&nbsp;دعوت به مصاحبه می نماید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><strong style="box-sizing: border-box;">شرایط ثبت نام</strong></p><ul style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px;"><li style="box-sizing: border-box;">سلامت کامل جسم و روان بنا به تشخیص پزشکان معتمد بانک.</li><li style="box-sizing: border-box;">نداشتن سوء پیشینه کیفری.</li><li style="box-sizing: border-box;">بومی و ساکن شهر مورد تقاضا.</li><li style="box-sizing: border-box;">داشتن کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم غیرپزشکی&nbsp; (برای متقاضیان مرد).</li><li style="box-sizing: border-box;">داشتن گواهینامه موقت یا دانشنامه پایان تحصیلات برای کلیه مقاطع تحصیلی گذرانده شده (گواهی فراغت از تحصیل، ریزنمرات و یا صورتجلسه دفاع به عنوان مدرک تحصیلی مورد پذیرش نیست).</li><li style="box-sizing: border-box;">داشتن مدرک ICDL (برای متقاضیان شغل مسئول دفتر).</li></ul><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><strong style="box-sizing: border-box;">یادآوری:</strong></p><ul style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px;"><li style="box-sizing: border-box;">۱- کلیه متقاضیان واجد شرایط می توانند مشخصات خود و سایر اطلاعات لازم را در “سیستم الکترونیکی دعوت به همکاری&nbsp;” ثبت نمایند.</li><li style="box-sizing: border-box;">۲- ثبت نام فقط از طریق وب سایت بانک پاسارگاد (www.bpi.ir) بوده، لذا از متقاضیان درخواست می شود به هیچ عنوان مدارکی به دفاتر و ادارات بانک ارسال ننمایند.</li><li style="box-sizing: border-box;">۳- هر متقاضی تنها یک بار امکان ثبت نام در سامانه دعوت به همکاری را دارا می باشد. درصورت تغییر مشخصات، امکان ویرایش فرم ثبت نام از قسمت دعوت به همکاری سایت وجود دارد.</li><li style="box-sizing: border-box;">۴ -دریافت کد رهگیری هیچ گونه تعهدی برای بانک جهت دعوت به مصاحبه ایجاد نخواهد کرد.</li><li style="box-sizing: border-box;">۵ – چگونگی دعوت به مصاحبه بر اساس اولویت های مورد نیاز از طریق&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">تلفن</strong>،&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">پیامک&nbsp;</strong>و یا&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">پست الکترونیکی</strong>&nbsp;به اطلاع خواهد رسید. لذا از متقاضیان درخواست می شود در ثبت شماره تلفن همراه و پست الکترونیکی خود دقت نمایند.</li></ul><div class="careers-registerbox" style="box-sizing: border-box;"><div class="careers-register-title" style="box-sizing: border-box;"><h1 class="heading-nyn05" style="box-sizing: border-box; font-size: 36px; margin: 20px 0px 10px; line-height: 1.1; color: inherit;">ثبت نام شغل :</h1></div><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><a href="https://www1.bpi.ir/job/currency" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration-line: none;"><img src="https://www1.bpi.ir/img/hrm/currency.png" alt="" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle;"></a>&nbsp;<a href="https://www1.bpi.ir/job/banker" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration-line: none;"><img src="https://www1.bpi.ir/img/hrm/banker.png" alt="" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle;"></a>&nbsp;<a href="https://www1.bpi.ir/job/secretary" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration-line: none;"><img src="https://www1.bpi.ir/img/hrm/secretary.png" alt="" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle;"></a>&nbsp;<a href="https://www1.bpi.ir/job/lawyer" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration-line: none;"><img src="https://www1.bpi.ir/img/hrm/lawyer.png" alt="" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle;"></a>&nbsp;<a href="https://www1.bpi.ir/job/it" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration-line: none;"><img src="https://www1.bpi.ir/img/hrm/it.png" alt="" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle;"></a></p></div><div class="careers-registerbox" style="box-sizing: border-box;"><a href="http://bpi.ir/faq#slider02" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration-line: none;"><img src="https://www1.bpi.ir/img/hrm/faq-icon.png" alt="سوالات متداول" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle;"></a>&nbsp;<a href="https://www1.bpi.ir/hrm/index/pre-edit" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration-line: none;"><img src="https://www1.bpi.ir/img/hrm/edit-info.png" alt="" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle;"></a>&nbsp;<a href="https://www1.bpi.ir/hrm/index/forget-code" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration-line: none;"><img src="https://www1.bpi.ir/img/hrm/code.png?1" alt="" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle;"></a>&nbsp;<a href="https://www1.bpi.ir/hrm/index/status" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(35, 82, 124); outline: 0px;"><img src="https://www1.bpi.ir/img/hrm/employment_status.png" alt="" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle;"></a></div></div></div></div></div></div></div><div class="crp_related " style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, Tahoma, arial; font-size: 13px;"><h3 class="entry-title" style="box-sizing: border-box; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px;"><br></h3><div><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium; padding: 0px; line-height: 17px; text-align: justify;"><br></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 0px; line-height: 17px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: small; text-align: justify;"><strong style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial, Tahoma, sans-serif;">جزوات و نمونه سوالات تخصصی استخدامی بانک ها</strong></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 0px; line-height: 17px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: small; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, arial, Tahoma, sans-serif; line-height: 19px; color: rgb(51, 51, 51);"><strong>&nbsp;</strong></span>&nbsp;</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium; padding: 0px; line-height: 17px; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8115995218/Banking_Science_bartarin_ketab_blogfa_com_.zip.html" style="text-decoration-line: none; color: rgb(51, 153, 255); outline: none;">دانلود رایگان جزوه دانش علوم بانکی - ویژه آزمونهای استخدامی بانک</a></span></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium; padding: 0px; line-height: 17px; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">آزمونهای استخدامی بانکهای دولتی و خصوصی یک منبع اختصاصی ثابت دارند و آن چیزی نیست جز &nbsp;دانش علوم بانکی. دانش علوم بانکی به چندین موضوع مختلف قابل تقسیم و تطبیق می باشد &nbsp;ولی در کل به &nbsp;دانشی اطلاق میشود که موضوع آن بانکداری با تقسیم بندیهای داخلی و خارجی ( ارزی ) و موضوعات حول و حوش آن می باشد. سرفصل این کتاب عبارت است از :</span></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium; padding: 0px; line-height: 17px; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">پول و بانک</span></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium; padding: 0px; line-height: 17px; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">تاریخچه بانکداری در جهان و ایران</span></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium; padding: 0px; line-height: 17px; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">بانکداری بدون ربا</span></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium; padding: 0px; line-height: 17px; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">تحولات بانکداری در ایران در ۵۰ ساله اخیر</span></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium; padding: 0px; line-height: 17px; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">حسابداری بانکها و صندوقهای وابسته به آن شامل صندوقهای &nbsp;اجاره ای</span></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium; padding: 0px; line-height: 17px; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">انواع سپرده ها و مباحث مربوط به آن</span></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium; padding: 0px; line-height: 17px; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">چک و قانونهای مربوط به آن</span></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium; padding: 0px; line-height: 17px; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">اوراق مشارکت</span></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium; padding: 0px; line-height: 17px; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">وکالت نامه ها</span></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium; padding: 0px; line-height: 17px; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">حساب مرکز</span></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium; padding: 0px; line-height: 17px; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">حواله ها</span></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium; padding: 0px; line-height: 17px; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">اوراق و اسناد تجاری</span></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium; padding: 0px; line-height: 17px; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">اموال منقوله</span></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium; padding: 0px; line-height: 17px; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium; padding: 0px; text-align: justify;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/54" target="" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3333ff" size="2">دانلود رایگان نمونه سوالات دانش علوم بانکی - 600 سئوال مهم دانش علوم بانکی</font></a></p><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: small; line-height: 20px;">در آزمون های استخدامی بانک ها معمولاً سوالاتی با عنوان دانش علوم بانکی وجود دارد. برای پاسخگویی به این سوالات می توانید این نمونه سوالات را دانلود نمایید و آمادگی خود را افزایش دهید.</span></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: small; line-height: 20px;">&nbsp;</span></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></div><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium; padding: 0px; line-height: 17px; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8115996192/bank_bartarin_ketab_blogfa.rar.html" style="text-decoration-line: none; color: rgb(51, 153, 255); outline: none;">دانلود رایگان جزوه استخدامی بانک ها، چک ، قانون چک، بانکداری دولتی و غیردولتی</a></span></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium; padding: 0px; line-height: 17px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-size: small; line-height: normal;">یک فایل فشرده تشکیل شده از چهار فایل پی دی اف شامل انواع چک، قانون چک، قانون پولی و بانکداری و&nbsp;بانک دولتی و غیر دولتی در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران می باشد&nbsp;</span></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium; padding: 0px; line-height: 17px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-size: small; line-height: normal;">&nbsp;</span></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium; padding: 0px; line-height: 17px; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><a href="http://s1.picofile.com/file/7790610749/_bartarin_ketab_blogfa_com_jozve_pol_o_bank_.zip.html" style="text-decoration-line: none; color: rgb(51, 153, 255); outline: none; font-size: 9pt; line-height: 15.9844px;">دانلود رایگان جزوه پول و بانک</a></span></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium; padding: 0px; line-height: 17px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-size: small; line-height: normal; text-align: right;">یک فایل پی دی اف حاوی موضوعات&nbsp;تاریخچه بانکداری در جهان،&nbsp;تاریخچه بانکداری در ایران،&nbsp;اهداف و وظایف بانک ها،&nbsp;تحول بانکداری در ایران،&nbsp;اسلامی کردن بانک ها و... ، در بخش اول که در پایان هر بخش سوالات مرتبط با مطالب آن بخش طراحی شده است&nbsp;این فایل حاوی 256 صفحه و چندین فصل می باشد</span></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium; padding: 0px; line-height: 17px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-size: small; line-height: normal; text-align: right;">&nbsp;</span></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium; padding: 0px; line-height: 17px; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><a href="http://s1.picofile.com/file/7790615585/_bartarin_ketab_blogfa_com_jozve_bankdari_beniolmalali_.zip.html" style="text-decoration-line: none; color: rgb(51, 153, 255); outline: none;">دانلود رایگان جزوه بانکداری بین المللی</a></span></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium; padding: 0px; line-height: 17px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-size: small; line-height: normal; text-align: right;">یک فایل پی دی اف حاوی مطالبی در زمنه بانکداری بین الملی به طور مفصل که برای پاسخگویی به سوالات فایل بعدی که حاوی سوالات استخدمی بانکداری می باشد، مطالعه این فایل موثر می باشد .</span></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium; padding: 0px; line-height: 17px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-size: small; line-height: normal; text-align: right;">&nbsp;</span></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium; padding: 0px; line-height: 17px; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><a href="http://s1.picofile.com/file/7790617953/bankadari.pdf.html" style="text-decoration-line: none; color: rgb(51, 153, 255); outline: none; font-size: 9pt; line-height: 15.9844px;">دانلود رایگان سوالات بانکداری آزمونهای استخدامی</a></span></p><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 17px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-size: small; text-align: right;">حاوی 120 سوال چهار گزینه ای از استخدامی بانک های که برای پاسخگویی به سوالات این فایل توصیه می شود در ابتدا فایل اول را مطالعه کنید</span></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 17px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-size: small;">&nbsp;</span></div><p style="font-family: Tahoma; padding: 0px; line-height: 17px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; padding: 0px; line-height: 17px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: small; text-align: justify;"><strong>بخش سوم: نمونه سوالات آزمون های برخی از بانک ها</strong></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 0px; line-height: 17px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: small; text-align: justify;">نمونه سوالات تخصصی آزمون های استخدمی بانک ها</p><p style="font-family: Tahoma; padding: 0px; line-height: 17px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: small; text-align: justify;">در این قسمت ده فایل پی دی اف از سوالات آزمون های برگزار شده بانک های ذیل آورده شده، از آنجا که سوالات آزمون های استخدامی بانک های تفاوت چندانی با هم ندارد، مطالعه این فایل ها می تواند کمک خوبی برای آشنایی با نحوه سوال دهی در آزمون های استخدامی بانک ها باشد</p><p style="font-family: Tahoma; padding: 0px; line-height: 17px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; padding: 0px; line-height: 17px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 102, 255); font-size: small;"><a title="سوالات استخدامی بانک تجارت" href="http://s5.picofile.com/file/8171598776/Tejarat_Bank_bartarinketab_ir_87.pdf.html" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 102, 255);">دانلود رایگان سوالات استخدام بانک تجارت برگزار شده در سال 87</span></a></span></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 0px; line-height: 17px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: small; text-align: justify;"><span style="line-height: 18px; color: rgb(0, 0, 0);">یک فایل پی دی اف حاوی 150 سوال استخدامی بانک تجارت با پاسخنامه</span></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 0px; line-height: 17px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 102, 255); font-size: small;"><a title="دانلود رایگان سوالات استخدام بانک تجارت برگزار شده در سال 86" href="http://s5.picofile.com/file/8171599226/Tejarat_Bank_bartarinketab_ir_86.pdf.html" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 102, 255);">دانلود رایگان سوالات استخدام بانک تجارت برگزار شده در سال 86</span></a></span></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 0px; line-height: 17px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: small; text-align: justify;"><span style="line-height: 18px; color: rgb(0, 0, 0);">یک فایل پی دی اف حاوی 150 سوال استخدامی بانک تجارت با پاسخنامه</span></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 0px; line-height: 17px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; padding: 0px; line-height: 17px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><a title="دانلود رایگان سوالات استخدامی بانک سپه 93" href="http://s5.picofile.com/file/8134304526/bank_sepah.rar.html" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(54, 131, 220);">دانلود رایگان سوالات استخدامی بانک سپه</span></a></span></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 0px; line-height: 17px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: small; text-align: justify;"><span style="line-height: 18px; color: rgb(0, 0, 0);">- ۹۰ سوال مربوط به آزمون استخدامی بانک سپه سال ۸۷ ویژه مقطع دیپلم + پاسخنامه</span></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">- ۲۳۵ سوال مربوط به آزمون استخدامی بانک سپه سال ۸۷ ویژه مقطع کارشناسی و بالاتر + پاسخنامه</span></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 0px; line-height: 17px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: small; text-align: justify;"><span style="line-height: 18px; color: rgb(0, 0, 0);">نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک سپه که در سال ۸۷ برگزار شد در قالب فایل PDF گردآوری شده است.</span></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 0px; line-height: 17px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: small; text-align: justify;"><span style="line-height: 18px; color: rgb(0, 0, 0);">این آزمون برای مقاطع دیپلم، کارشناسی و بالاتر برگزار شد.</span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">اگر شما قصد دارید در آزمون استخدام بانک سپه و سایر بانک ها قبول شوید و به دنبال منابع مطالعه می گردید، بهترین منبع نمونه سوالات سالهای قبل همین بانک ها است.</span><br><span style="font-size: small;">شما دو فایل PDF دریافت می کنید که شامل ۳۲۵ سوال است که در آزمون استخدام سپه آمده است:</span><br><span style="font-size: small;">- ۹۰ سوال مربوط به آزمون استخدامی بانک سپه سال ۸۷ ویژه مقطع دیپلم + پاسخنامه</span><br><span style="font-size: small;">- ۲۳۵ سوال مربوط به آزمون استخدامی بانک سپه سال ۸۷ ویژه مقطع کارشناسی و بالاتر + پاسخنامه</span><br><span style="font-size: small;">شما با مطالعه این سوالات گام بزرگی به سمت استخدام بانک سپه و استخدام بانکهای دیگر نزدیک شده و موقع آزمون چون با سوالات آشنا هستید، آسوده خاطر خواهید بود.</span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><a title="دانلود دفترچه های آزمون آزمایشی بانک سپه" href="http://s5.picofile.com/file/8131040268/daftarche_sepah.rar.html" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 102, 255);">دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون آزمایشی بانک سپه 93</span><img src="http://s4.picofile.com/file/7745897311/jadid.jpg" alt=""></a></span></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">&nbsp;<strong>&nbsp;</strong>به منظور آمادگی هر چه بیشتر شما کارجویان برای آزمون استخدامی بانک سپه ، ۲ دفترچه آزمون آزمایشی(پیشنهادی) برای شما آماده گردیده تا بتوانید دانش خود را محک زده و هر چه بیشتر برای آزمون استخدامی بانک سپه آماده شوید. هر دفترچه شامل ۳۳۰ سوال به همراه پاسخنامه و مناسب برای پرینت میباشد.امید داریم توسط این سوالات به آمادگی کامل رسیده و بتوانید در آزمون قبول شوید.</span></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">&nbsp;هر دفترچه دارای مشخصات زیر میباشد: (در مجموع ۲ دفترچه شامل ۶۶۰ سوال میباشد)</span></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">&nbsp;۱۵۰ سوال عمومی برای تمام داوطلبان</span></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">&nbsp;۶۰ سوال تخصصی مشترک بین تمام رشته ها برای تمام داوطلبان</span></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">&nbsp;۳۰ سوال تخصصی ویژه داوطلبان رشته های حسابداری، بانکداری، صنایع، علوم اقتصادی و مدیریت</span></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">&nbsp;۳۰ سوال تخصصی ویژه داوطلبان رشته های مهندسی کامپیوتر ، علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات</span></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">&nbsp;۳۰ سوال تخصصی ویژه داوطلبان رشته های ریاضی و آمار</span></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">&nbsp;۳۰ سوال تخصصی ویژه داوطلبان رشته حقوق</span></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 0px; line-height: 17px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: small; text-align: justify;"><a href="http://s4.picofile.com/file/7796400428/bartarinketab_ir_eghtesad_novin.pdf.html" style="text-decoration-line: none; color: rgb(51, 153, 255); outline: none; font-size: 12px; line-height: 16.9844px;">دانلود سوالات استخدامی بانک اقتصاد&nbsp;نوین</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 0px; line-height: 17px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;نمونه سوالات آزمون استخدامی قبلی بانک اقتصاد نوین شامل:</p><p dir="rtl" style="color: rgb(0, 0, 0); padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; vertical-align: baseline; line-height: 22px; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">&nbsp;- 41 سوال زبان انگلیسی + پاسخنامه</span></p><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 17px; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">- 19 سوال هوش + پاسخنامه</span></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 17px; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">- 20 سوال ریاضی + پاسخنامه</span></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 17px; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">- 20 سوال کامپیوتر + پاسخنامه</span></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 17px; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">- 20 سوال اقتصاد (ویژه رشته اقتصاد، مدیریت، حسابداری و بانکداری) + پاسخنامه</span></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 17px; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">- 15 سوال حسابداری (ویژه رشته اقتصاد، مدیریت، حسابداری و بانکداری) + پاسخنامه&nbsp;</span></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 17px; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">- 20 سوال مدیریت (ویژه رشته اقتصاد، مدیریت، حسابداری و بانکداری) + پاسخنامه</span></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 17px; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">- 20 سوال زبان تخصصی (ویژه رشته اقتصاد، مدیریت، حسابداری و بانکداری) + پاسخنامه</span></div><p style="font-family: Tahoma; padding: 0px; line-height: 17px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; padding: 0px; line-height: 17px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; padding: 0px; line-height: 17px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; padding: 0px; line-height: 17px; font-size: small; text-align: justify;"><a href="http://s1.picofile.com/file/7790581498/bartarin_ketab_blogfa_com_bankekeshavarzi.pdf.html" style="text-decoration-line: none; color: rgb(51, 153, 255); outline: none; font-size: 12px;">دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک کشاورزی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 0px; line-height: 17px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;یک فایل پی دی اف حاوی نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک کشاورزی</p><p style="font-family: Tahoma; padding: 0px; line-height: 17px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; padding: 0px; line-height: 17px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; padding: 0px; line-height: 17px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; padding: 0px; line-height: 17px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium; padding: 0px; line-height: 17px; text-align: justify;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/77" target="" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3333ff" size="2">دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی &nbsp;بانک مسکن</font></a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 0px; line-height: 17px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;<span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">125&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">سوال مربوط به آزمون استخدامی بانک مسکن سال 86 ویژه مقطع دیپلم به همراه &nbsp;پاسخنامه</span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 12.75pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: small;"><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">325&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">سوال مربوط به آزمون استخدامی بانک مسکن سال 86 ویژه مقاطع کاردانی و کارشناسی به همراه پاسخنامه</span></span></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 0px; line-height: 17px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</p><p class=" " dir="RTL" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size: small;">&nbsp;</span></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 0px; line-height: 17px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: small; text-align: justify;"><a href="http://s4.picofile.com/file/7860960535/bartarinketab_ir_sanat_o_madan.pdf.html" style="text-decoration-line: none; color: rgb(34, 119, 221); outline: none; font-size: 12px;">دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک صنعت معدن</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 0px; line-height: 17px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;یک فایل پی دی اف حاوی نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک صنعت و معدن</p><p style="font-family: Tahoma; padding: 0px; line-height: 17px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; padding: 0px; line-height: 17px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: small; text-align: justify;"><a href="http://s4.picofile.com/file/7861006769/bartarinketab_ir_melat.pdf.html" style="text-decoration-line: none; color: rgb(34, 119, 221); outline: none; font-size: 12px;">دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک ملت</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 0px; line-height: 17px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;یک فایل پی دی اف حاوی نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک ملت</p><p style="font-family: Tahoma; padding: 0px; line-height: 17px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; padding: 0px; line-height: 17px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: small; text-align: justify;"><a href="http://s4.picofile.com/file/7861059779/bartarinketab_ir_meli.pdf.html" style="text-decoration-line: none; color: rgb(34, 119, 221); outline: none; font-size: 12px;">دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک ملی</a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 0px; line-height: 17px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;یک فایل پی دی اف حاوی نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک ملی</p><p style="font-family: Tahoma; padding: 0px; line-height: 17px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: small; text-align: justify;">&nbsp;</p><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 17px; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">&nbsp;</span><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: small;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px;"><span style="line-height: 14px; font-size: small;"><a href="http://s4.picofile.com/file/7861082468/bartarinketab_ir_saderat1.pdf.html" style="text-decoration-line: none; color: rgb(34, 119, 221); outline: none; font-size: 12px;">دانلود رایگان سوالات استخدامی بانک صادرات (1)</a></span></div></div></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 17px; text-align: justify;"><div style="font-size: small; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 68, 68);"><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px;"><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px;"><span style="font-size: small;"><a href="http://s4.picofile.com/file/7862060107/bartarinketab_ir_saderat2.pdf.html" style="text-decoration-line: none; color: rgb(34, 119, 221); outline: none; line-height: 14px;">دانلود رایگان سوالات استخدامی بانک صادرات (2)</a></span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px;"><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px;"><span style="font-size: small;"><a href="http://s4.picofile.com/file/7863139351/bartarinketab_ir_saderat3.pdf.html" style="text-decoration-line: none; color: rgb(34, 119, 221); outline: none; line-height: 14px;">دانلود رایگان سوالات استخدامی بانک صادرات(3)</a></span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px;"><span style="line-height: 14px; font-size: small;">&nbsp;</span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px;"><span style="line-height: 14px; font-size: small;">سه فایل پی دی اف از نمونه سوالات استخدامی بانک صادرات در سال های مختلف</span></div></div><div style="font-size: 13px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 68, 68);"><span style="line-height: 14px; font-size: small;">&nbsp;</span></div><div style="font-size: 13px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 68, 68);"><span style="line-height: 14px; font-size: small;">&nbsp;</span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="font-size: 12px; padding: 0px;"><span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(68, 68, 68);">&nbsp;</span><a href="http://s3.picofile.com/file/7877864294/bartarinketab_ir_mehr1.pdf.html" style="text-decoration-line: none; color: rgb(51, 153, 255); outline: none; font-size: 12px;">دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک مهر</a></span></p><p style="font-size: 12px; padding: 0px;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-size: small;">یک فایل PDF دریافت می کنید که شامل 230 سوال است که در آزمون استخدام بانک مهر ایران آمده است:</span></p><p style="font-size: 12px; padding: 0px;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-size: small;">&nbsp; - 25 سوال ادبیات فارسی + پاسخنامه</span></p><p style="font-size: 12px; padding: 0px;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-size: small;">&nbsp; - 25 سوال معارف اسلامی + پاسخنامه</span></p><p style="font-size: 12px; padding: 0px;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-size: small;">&nbsp; - 25 سوال زبان انگلیسی + پاسخنامه</span></p><p style="font-size: 12px; padding: 0px;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-size: small;">&nbsp; - 10 سوال تخصصی مشترک رشته های مدیریت (دولتی، بازرگانی، ضنعتی، مالی و بانکداری) + پاسخنامه</span></p><p style="font-size: 12px; padding: 0px;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-size: small;">&nbsp; - 5 سوال ریاضی اختصاصی رشته بانکداری + پاسخنامه</span></p><p style="font-size: 12px; padding: 0px;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-size: small;">&nbsp; - 45 سوال تخصصی رشته مدیریت + پاسخنامه</span></p><p style="font-size: 12px; padding: 0px;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-size: small;">&nbsp; - 30 سوال تخصصی رشته حسابداری + پاسخنامه</span></p><p style="font-size: 12px; padding: 0px;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-size: small;">&nbsp; - 30 سوال تخصصی رشته علوم اقتصادی + پاسخنامه</span></p><p style="font-size: 12px; padding: 0px;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-size: small;">&nbsp; - 10 سوال تخخصصی رشته کامپیوتر + پاسخنامه</span></p><p style="font-size: 12px; padding: 0px;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-size: small;">&nbsp; - 25 سوال تخخصصی رشته ریاضی و آمار + پاسخنامه</span></p><p style="font-size: 12px; padding: 0px;"><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p><p style="font-size: 12px; padding: 0px;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-size: small;">شما با مطالعه این سوالات گام بزرگی به سمت استخدام این بانک نزدیک شده و موقع آزمون چون با سوالات آشنا هستید، آسوده خاطر خواهید بود.</span></p><div style="font-size: 13px; color: rgb(68, 68, 68); margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></div><div style="font-size: 13px; color: rgb(68, 68, 68); margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/78" target="" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 153, 255); outline: none medium; font-size: 12px; line-height: 16.9965px;">دانلود رایگان نمونه&nbsp;</span><span style="color: rgb(51, 153, 255); outline: none medium; font-size: 12px; line-height: 16.9965px;">سوالات کلیدی &nbsp;آزمون استخدامی بانک صادرات</span>&nbsp;</a></div><div style="font-size: 13px; color: rgb(68, 68, 68); margin: 0px; padding: 0px;"><p class=" " dir="RTL" style="padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: small; line-height: 15.3333px;">این سوالات به دو دسته تقسیم می شوند:</span></p><p class=" " dir="RTL" style="padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: small; line-height: 15.3333px;">سوالات عمومی شامل: معارف اسلامی - ادبیات فارسی - ریاضی و هوش - زبان انگلیسی</span></p><p class=" " dir="RTL" style="padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: small; line-height: 15.3333px;">سوالات اختصاصی شامل رشته های تحصیلی زیر:</span></p><p class=" " dir="RTL" style="padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: small; line-height: 15.3333px;">- رشته حسابداری</span></p><p class=" " dir="RTL" style="padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: small; line-height: 15.3333px;">- رشته کامپیوتر (نرم افزار و سخت افزار)</span></p><p class=" " dir="RTL" style="padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: small; line-height: 15.3333px;">- رشته آمار</span></p><p class=" " dir="RTL" style="padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: small; line-height: 15.3333px;">- رشته های علوم اقتصادی</span></p><p class=" " dir="RTL" style="padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: small; line-height: 15.3333px;">- رشته های مدیریت</span></p><p class=" " dir="RTL" style="padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: small; line-height: 15.3333px;">- رشته امور مالی و مالیاتی</span></p><p class=" " dir="RTL" style="padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: small; line-height: 15.3333px;">- رشته حقوق</span></p><p class=" " dir="RTL" style="padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: small; line-height: 15.3333px;">- رشته ریاضی</span></p><p class=" " dir="RTL" style="padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: small; line-height: 15.3333px;">- رشته مهندسی صنایع (برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها)</span></p><p class=" " dir="RTL" style="padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: small; line-height: 15.3333px;">- و سایر رشته ها</span></p><p class=" " dir="RTL" style="padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: small;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; line-height: 15.3333px;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><a title="دانلود سوالات آزمون استخدامی بانک سپه 93, دانلود سوالات تخصصی استخدام بانک سپه93" href="http://bartarinketab.ir/post/4398" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="line-height: 14px;">دانلود رایگان سوالات آزمون استخدامی بانک سپه</span></span></a></span></span></p></div><div style="font-size: 13px; color: rgb(68, 68, 68); margin: 0px; padding: 0px;"><br></div><div style="font-size: 13px; color: rgb(68, 68, 68); margin: 0px; padding: 0px;"><br></div><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/497" target="" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3333ff" size="2">دانلود رایگان نمونه سوالات جدید آزمون استخدامی بانک ها</font></a></div><div style="font-size: 13px; color: rgb(68, 68, 68); margin: 0px; padding: 0px;"><p class=" " dir="RTL" style="padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; line-height: 18px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: small; line-height: 20px;">&nbsp;- 255 سوال کامپیوتر + پاسخنامه</span></p><p class=" " dir="RTL" style="padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; line-height: 18px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: small; line-height: 20px;">- 200 سوال زبان انگلیسی + پاسخنامه</span></p><p class=" " dir="RTL" style="padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; line-height: 18px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: small; line-height: 20px;">- 293 سوال معارف اسلامی + پاسخنامه</span></p><p class=" " dir="RTL" style="padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; line-height: 18px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: small; line-height: 20px;">- 330 سوال اطلاعات اجتماعی، تاریخی، سیاسی و قانونی + پاسخنامه</span></p><p class=" " dir="RTL" style="padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; line-height: 18px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: small; line-height: 20px;">- 291 سوال زبان و ادبیات فارسی + پاسخنامه</span></p><p class=" " dir="RTL" style="padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; line-height: 18px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: small; line-height: 20px;">- 298 سوال ریاضیات و آمار + پاسخ تشریحی</span></p><p class=" " dir="RTL" style="padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; line-height: 18px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: small; line-height: 20px;">- 210 سوال هوش و استعداد تحصیلی + پاسخنامه</span></p><p class=" " dir="RTL" style="padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; line-height: 18px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: small; line-height: 20px;">&nbsp;</span></p></div></div><div style="font-size: 13px; color: rgb(68, 68, 68); margin: 0px; padding: 0px;"><span style="line-height: 14px; font-size: small;">&nbsp;</span></div><div style="font-size: 13px; color: rgb(68, 68, 68); margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></div></div></div><div style="font-size: 13px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 68, 68);"><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></div></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 17px; text-align: justify;"><hr style="border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: solid none none; border-top-color: rgb(216, 216, 216); height: 1px; font-size: 12.2222px; line-height: 16.9965px;"><p style="padding: 0px; font-size: 12.2222px; line-height: 16.9965px;"><span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(68, 68, 68);">اگر قصد شرکت در مصاحبه های استخدامی را دارید حتما به این&nbsp;</span></span><a href="http://bartarin-ketab.ir/post/19" target="" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3333ff">صفحه&nbsp;</font></a><span style="font-size: small;"><a title="سوالات مصاحبه های استخدامی" href="http://libemploy.ir/post/271/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; font-size: 13px;"><font color="#3333ff">&nbsp;</font></a><span style="color: rgb(68, 68, 68);">مراجعه کنید</span></span></p></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 17px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-size: small;">&nbsp;</span></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 17px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-size: small;"><br></span></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 17px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-size: small;"><br></span></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 17px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-size: small;"><br></span></div></div><div><br></div><div><br></div></div> text/html 2018-01-01T04:45:40+01:00 bartarinketab.ir استخدام های 11 دی http://bartarinketab.ir/post/5421 <div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br style="text-align: right;"></font><div id="InPost_MihanblogShopAds" style="text-align: right; height: 0px; width: 560px; border: 0px;"></div><div style="text-align: center;"><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/73" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img title="سوالات استخدامی قوه قضائیه" src="https://web.archive.org/web/20150315002802im_/http://s1.picofile.com/file/8124709276/gh.jpg" alt="" width="225" height="225"></font></a></div><div id="InPost_MihanblogShopAds" style="text-align: right; height: 0px; width: 560px; border: 0px;"></div><div style="text-align: right;"><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><a href="http://bartarinketab.ir/post/432" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8289621518/www0202.jpg" alt=""></a></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div></div><div style="text-align: right;"><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: right;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/5419" target="_blank" title=""><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">استخدام بانک صادرات ایران سال ۹۶ (استخدام جدید)</font></a></div><div style="text-align: right;"><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: right;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/5418" target="_blank" title=""><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><div>استخدام آموزشیاران نهضت سوادآموزی</div><div style=""><div><div></div></div></div></font></a></div><div style="text-align: right;"><div style=""><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" color="#3366ff"><a href="http://bartarinketab.ir/post/5417" target="_blank" title=""><font color="#3366ff">استخدام ۵ ردیف شغلی در موسسه آموزشی خوارزمی در تهران</font></a></font></div><div style=""><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style=""><a href="http://bartarinketab.ir/post/5416" target="_blank" title=""><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">تاریخ برگزاری آزمون پذیرش متقاضیان پروانه كارآموزی وكالت</font></a></div><div style=""><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style=""><a href="http://bartarinketab.ir/post/5415" target="_blank" title=""><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">تاریخ پرینت كارت و زمان‌ برگزاری آزمون استخدامی پزشکان متخصص</font></a></div></div><div style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style=""><div style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><div align="right" style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 22px;"><table dir="rtl" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: right;"><tbody style="padding: 0px; margin: 0px;"><tr style="padding: 0px; margin: 0px;"><td colspan="2" valign="top" width="283" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(255, 0, 0);"><span style="padding: 0px; margin: 0px;"><font size="2">دفترچه سوالات&nbsp;</font></span></span><font color="#ff0000" size="2">&nbsp;آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی</font></font></p></td></tr><tr style="padding: 0px; margin: 0px;"><td colspan="2" valign="top" width="283" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><a href="http://s7.picofile.com/file/8235315692/bartarinketab_ir_Ejraee_94.pdf.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 22px;"><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دانلود دفترچه سوالات آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی 96، به همراه پاسخنامه</font></a></p></td></tr><tr style="padding: 0px; margin: 0px;"><td colspan="2" valign="top" width="283" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="padding: 0px; margin: 0px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px;"><font size="2" color="#ff0000"><a title="برای دریافت کلمه عبور دانلود سوالات وبسایت از بالای وبسایت روی دریافت کلمه عبور کلیک کنید." href="http://s6.picofile.com/file/8233727684/Test_Ejraee_94.pdf.html" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); padding: 0px; margin: 0px;"><font color="#ff0000">سوالات</font>&nbsp;<font color="#ff0000">عمومی</font></a></font></span></span><font color="#ff0000" size="2">&nbsp;آزمون استخدامی&nbsp;</font><a title="برای دریافت کلمه عبور دانلود سوالات وبسایت از بالای وبسایت روی دریافت کلمه عبور کلیک کنید." href="http://s6.picofile.com/file/8233727684/Test_Ejraee_94.pdf.html" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(34, 119, 221); line-height: 22px; padding: 0px; margin: 0px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(255, 0, 0);"><span style="padding: 0px; margin: 0px;"><font size="2">&nbsp;&nbsp;</font></span></span></a></font></p></td></tr><tr style="padding: 0px; margin: 0px;"><td colspan="2" valign="top" width="541" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">ICDL فنّاوری اطلاعات (مهارت های هفت گانه)</font></span></p></td></tr><tr style="padding: 0px; margin: 0px;"><td valign="top" width="283" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8134468650/computer.rar.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 22px;"><font size="2" color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دانلود نمونه سوالات فناوری</font></a></p></td><td valign="top" width="258" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8134468650/computer.rar.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 22px;"><font size="2" color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دانلود نمونه سوالات فناوری</font></a></p></td></tr><tr style="padding: 0px; margin: 0px;"><td colspan="2" valign="top" width="541" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">ریاضی و آمار مقدماتی</font></span></p></td></tr><tr style="padding: 0px; margin: 0px;"><td valign="top" width="283" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8135046284/riazi_amaar.rar.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دانلود نمونه سوالات ریاضی و امار</font></a></p></td><td valign="top" width="258" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8135046284/riazi_amaar.rar.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دانلود نمونه سوالات ریاضی و امار</font></a></p></td></tr><tr style="padding: 0px; margin: 0px;"><td colspan="2" valign="top" width="541" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">زبان و ادبیات فارسی</font></span></p></td></tr><tr style="padding: 0px; margin: 0px;"><td valign="top" width="283" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8135043442/adabiyat.rar.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 22px;"><font size="2" color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دانلود نمونه سوالات زبان و ادبیات</font></a></p></td><td valign="top" width="258" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8135043442/adabiyat.rar.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 22px;"><font size="2" color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دانلود نمونه سوالات زبان و ادبیات</font></a></p></td></tr><tr style="padding: 0px; margin: 0px;"><td colspan="2" valign="top" width="541" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">معارف اسلامی</font></span></p></td></tr><tr style="padding: 0px; margin: 0px;"><td valign="top" width="283" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8135044218/maaref.rar.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 22px;"><font size="2" color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دانلود نمونه سوالات معارف اسلامی</font></a></p></td><td valign="top" width="258" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8135044218/maaref.rar.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 22px;"><font size="2" color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دانلود نمونه سوالات معارف اسلامی</font></a></p></td></tr><tr style="padding: 0px; margin: 0px;"><td colspan="2" valign="top" width="541" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">زبان انگلیسی عمومی</font></span></p></td></tr><tr style="padding: 0px; margin: 0px;"><td valign="top" width="283" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8135045134/zaban.rar.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 22px;"><font size="2" color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دانلود نمونه سوالات زبان انگلیسی</font></a></p></td><td valign="top" width="258" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8135045134/zaban.rar.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 22px;"><font size="2" color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دانلود نمونه سوالات زبان انگلیسی</font></a></p></td></tr><tr style="padding: 0px; margin: 0px;"><td colspan="2" valign="top" width="541" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی</font></span></p></td></tr><tr style="padding: 0px; margin: 0px;"><td valign="top" width="283" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="ltr" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8135044368/ejtemaee.rar.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">...دانلود نمونه سوالات اطلاعات عمومی و</font></a></p></td><td valign="top" width="258" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8135044368/ejtemaee.rar.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">...دانلود نمونه سوالات اطلاعات عمومی و</font></a></p></td></tr><tr style="padding: 0px; margin: 0px;"><td colspan="2" valign="top" width="541" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">هوش و توانمندی های عمومی</font></span></p></td></tr><tr style="padding: 0px; margin: 0px;"><td valign="top" width="283" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8135044834/hoosh.rar.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 22px;"><font size="2" color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دانلود نمونه سوالات هوش</font></a></p></td><td valign="top" width="258" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8135044834/hoosh.rar.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 22px;"><font size="2" color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دانلود نمونه سوالات هوش</font></a></p></td></tr><tr style="padding: 0px; margin: 0px;"><td colspan="2" valign="top" width="283" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(255, 0, 0);"><span style="padding: 0px; margin: 0px;"><font size="2">&nbsp; سوالات تخصصی</font></span></span><font color="#ff0000" size="2">&nbsp;آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی</font><span style="color: rgb(255, 0, 0); line-height: 22px; padding: 0px; margin: 0px;"><font size="2">&nbsp;&nbsp;</font></span></font></p></td></tr><tr style="padding: 0px; margin: 0px;"><td colspan="2" valign="top" width="541" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="right" style="padding: 0px; margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">برای دانلود نمونه سوالات تخصصی آزمون های استخدامی رشته شغلی خود از قسمت&nbsp;<span style="text-align: center;">آرشیو سوالات</span><span style="color: rgb(68, 68, 68); line-height: 22px; text-align: center;">&nbsp;روی رشته شغلی یا رشته تحصیلی خود کلیک کنید و سوالات مورد نیاز خود را دانلود نمایید</span></font></p></td></tr></tbody></table></div><p style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 22px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;&nbsp;</font></p></div><div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8309999300/65.gif" alt=""><a href="http://bartarinketab.ir/post/73" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">آمادگی برای&nbsp;</font><span style="text-align: justify;"><font color="#3366ff">آزمون استخدامی كاركنان اداری قوه قضائیه - سال 1396</font></span>&nbsp;</a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8309999342/33.gif" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8309999300/65.gif" alt=""><a href="http://bartarinketab.ir/post/58" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">آمادگی برای&nbsp;</font><span style="text-align: justify;"><font color="#3366ff">آزمون استخدامی نیروهای قراردادی سازمان امور مالیاتی كشور</font></span></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8309999342/33.gif" alt=""></font></div><div><div style="text-align: right;"><div style="text-align: center;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box; max-width: 100%; font-stretch: normal;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8309999300/65.gif" alt=""><a href="http://bartarinketab.ir/post/7" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک ها اینجا کلیک نمایید</font></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8309999342/33.gif" alt=""></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box; max-width: 100%; font-stretch: normal;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8309999300/65.gif" alt=""><font color="#3366ff"><a href="http://bartarinketab.ir/post/73" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="line-height: 35px; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box; max-width: 100%;"><font color="#3366ff">جهت</font>&nbsp;<font color="#3366ff">دانلود سوالات&nbsp;</font></span><font color="#3366ff"><span style="line-height: 35px;">کارشناس حقوقی اینجا کلیک کنید</span></font></a></font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8309999342/33.gif" alt=""></font></p></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: right;"><div><div><div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font color="#3366ff"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8309999300/65.gif" alt=""></font><a href="http://bartarinketab.ir/post/238" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">دانلود</font><font color="#cc33cc">&nbsp;</font><font color="#3366ff">رایگان سوالات رایج در آزمون های استخدامی</font></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8309999342/33.gif" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8309999300/65.gif" alt=""><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/19" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">در مصاحبه های استخدامی چه می پرسند؟</font><font color="#cc33cc">&nbsp;</font></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8309999342/33.gif" alt=""></font></div></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font color="#3366ff"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8309999300/65.gif" alt=""></font><a href="http://bartarinketab.ir/post/5319" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">مشاهده</font><font color="#cc33cc">&nbsp;</font><font color="#3366ff">همه استخدامی های ماه جاری</font></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8309999342/33.gif" alt=""></font></div></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font color="#3366ff"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8309999300/65.gif" alt=""></font><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/238" target="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">دانلود&nbsp;رایگان نمونه سوالات استخدامی آزمون فراگیر دستگاه های اجرایی</font><span style="color: rgb(204, 51, 204);">&nbsp;</span></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8309999342/33.gif" alt=""></font></div></div><div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8309999300/65.gif" alt=""><font color="#cc33cc">&nbsp;</font><font style="text-align: right;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/5321" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">دانلود&nbsp;رایگان</font><font color="#cc33cc" style="color: rgb(204, 51, 204);">&nbsp;</font><font color="#3366ff">نمونه سوالات استخدامی بانک مرکزی</font></a></font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8309999342/33.gif" alt=""></font></div><div><div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font color="#3366ff"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8309999300/65.gif" alt=""></font><a href="http://bartarinketab.ir/post/73" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">نمونه&nbsp;سوالات</font><font color="#cc33cc" style="color: rgb(204, 51, 204);">&nbsp;</font><font color="#3366ff">استخدامی متصدی امور دفتری قوه قضاییه</font></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8309999342/33.gif" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8309999300/65.gif" alt=""><a href="http://bartarinketab.ir/post/238" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">دانلود رایگان</font><font color="#cc33cc">&nbsp;</font><font color="#3366ff">نمونه سوالات عمومی استخدامی قوه قضاییه</font></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8309999342/33.gif" alt=""></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font color="#3366ff"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8309999300/65.gif" alt=""></font><a href="http://bartarinketab.ir/post/14" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی استخدامی قوه قضاییه و سایر رشته ها</font></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8309999342/33.gif" alt=""></font></div></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font color="#3366ff"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8309999300/65.gif" alt=""></font><a href="http://bartarinketab.ir/post/73" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">بسته کامل</font><font color="#cc33cc">&nbsp;</font><font color="#3366ff">نمونه سوالات استخدامی متصدی امور دفتری قوه قضاییه</font></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8309999342/33.gif" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font color="#3366ff"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8309999300/65.gif" alt=""></font><a href="http://bartarinketab.ir/post/73" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">سوالات</font><font color="#cc33cc">&nbsp;</font><font color="#3366ff">استخدامی مسئول ابلاغ و اجرا قوه قضاییه</font></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8309999342/33.gif" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8309999300/65.gif" alt=""><a href="http://bartarinketab.ir/post/73" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">نمونه سوالات استخدامی تقریر نویس قوه قضاییه</font></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8309999342/33.gif" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font color="#3366ff"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8309999300/65.gif" alt=""></font><a href="http://bartarinketab.ir/post/73" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">نمونه سوالات</font><font color="#cc33cc">&nbsp;</font><font color="#3366ff">استخدامی&nbsp; کارشناس شبکه&nbsp; قوه قضاییه</font></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8309999342/33.gif" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8309999300/65.gif" alt=""><a href="http://bartarinketab.ir/post/73" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">نمونه سوالات استخدامی مددکار اجتماعی قوه قضاییه</font></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8309999342/33.gif" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8309999300/65.gif" alt=""><a href="http://bartarinketab.ir/post/73" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">دانلود سوالات</font><font color="#cc33cc">&nbsp;</font><font color="#3366ff">استخدامی مسئول خدمات مالی قوه قضاییه</font></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8309999342/33.gif" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font color="#3366ff"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8309999300/65.gif" alt=""></font><a href="http://bartarinketab.ir/post/73" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">نمونه سوالات استخدامی کاردان اقدامات تأمینی و تربیتی قوه قضاییه</font></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8309999342/33.gif" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font color="#3366ff"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8309999300/65.gif" alt=""></font><a href="http://bartarinketab.ir/post/73" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">نمونه سوالات</font><font color="#cc33cc">&nbsp;</font><font color="#3366ff">استخدامی کارشناس آمار موضوعی قوه قضاییه</font><font color="#cc33cc">&nbsp;</font></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8309999342/33.gif" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8309999300/65.gif" alt=""><a href="http://bartarinketab.ir/post/73" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">نمونه سوالات استخدامی ماشین نویس قوه قضاییه</font></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8309999342/33.gif" alt=""></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div></div><div></div></div></div></div></div></div><div style="text-align: right;"><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;<span style="color: rgb(51, 102, 255);"><a href="http://bartarinketab.ir/post/50" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">آمادگی برای&nbsp;&nbsp;آزمون استخدامی وزارت نفت</font></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8309999342/33.gif" alt=""></span></font></div><div style="text-align: justify;"></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div></div></div></div></div></div></div><div style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></div><div style=""><hr></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style=""><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/19" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات&nbsp;<font color="#000000">مصاحبه استخدامی</font></a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/238" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات عمومی استخدامی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/432" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی پرستاری</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/134" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات دیوان محاسبات&nbsp;</a>&nbsp;,<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/1088" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات آتش نشانی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/25" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات آموزش و پرورش&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/62" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات تأمین اجتماعی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/7" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی بانک ها&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/51" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات اصول حسابداری</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/30" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی ادبیات</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/31" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی معارف</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/31" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی الهیات</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/32" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات دانش کامپیوتر&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/33" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی زبان</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/33" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی انگلیسی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/34" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات سیاسی مذهبی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/35" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی هوش</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/36" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی آمار</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/37" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات آی سی دی ال</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/38" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی فرودگاه&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/40" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">استخدامی استانداری</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/432" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی بهداشت</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/68" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استدامی وزارت علوم</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/231" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات نیروی انتظامی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/26" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی ارتش</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/41" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی مدیریت&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/41" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی بازاریابی&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/432" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی امور اداری</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/44" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات محیط زیست</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/44" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی شیلات&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/44" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی دامپروری</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/44" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات جهاد کشاورزی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/45" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی کامپیوتر</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/432" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات مطالعات اجتماعی</a>&nbsp;, &nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/47" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات مهندس راه و ساختمان</a>&nbsp;,&nbsp;&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/432" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات روابط عمومی</a>&nbsp;,&nbsp;&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/47" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی برنامه ریزی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/245" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی شرکت گاز&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/55" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات برنامه و بودجه</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/55" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات امور فرهنگی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/55" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات کارشناس مالی&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/479" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی حسابداری</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/479" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی اقتصاد خرد</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/479" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات تئوری مدیریت</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/479" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات حسابداری میانه</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/74" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی حقوق</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/245" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی شرکت نفت</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/245" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی پتروشیمی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/73" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی قضاوت</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/29" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی وکالت</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/73" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی قوه قضائیه</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/1088" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی شهرداری</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/1088" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات خدمات ایمنی شهرداری&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/54" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات دانش علوم بانکی&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/75" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات مهندسی کامپیوتر</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/45" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات رشته کامپیوتر</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/25" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات آزمون استخدام معلم</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات راهنمایی و رانندگی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/58" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی امور مالیاتی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/58" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی دارایی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/77" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی بانک مسکن</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/76" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی مخابرات</a>&nbsp;,<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/50" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;سوالات استخدامی ذوب آهن</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/63" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات بانک اقتصاد نوین</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/64" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی بانک ملی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/65" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات بانک کشاورزی&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/1939" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی بانک ملت</a>,<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/2406" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">دستگاه های اجرایی</a>,&nbsp;<font style="text-align: right;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/2521" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">دستیاران ستادی</a>&nbsp;,&nbsp;</font><font color="#000000" style=""><a href="http://bartarinketab.ir/post/432" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">آزمون تخصصی بهداشت خانواده</a>&nbsp;</font>,&nbsp;<font color="#000000" style=""><a href="http://bartarinketab.ir/post/479" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات امور اقتصاد و دارایی</a>,&nbsp;</font><font color="#000000" style=""><a href="http://bartarinketab.ir/post/2759" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); text-align: right;">پست بانک</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/2760" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); text-align: right;">صندوق رفاه دانشجویان</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/10" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); text-align: right;">برق</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/19" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); text-align: right;">مصاحیه استخدامی شهرداری</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/73" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); text-align: right;">حقوق قضائی</a></font></font></div></div></div></div> text/html 2018-01-01T04:40:44+01:00 bartarinketab.ir استخدام بانک صادرات ایران سال ۹۶ (استخدام جدید) http://bartarinketab.ir/post/5419 <p style="text-align: justify; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, Tahoma, arial; font-size: 13px;"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblBody" style="box-sizing: border-box;">بانک صادرات ایران به منظور تأمین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود برای تصدی در شغل نگهبانی ، از داوطلبان مرد واجد شرایط به شرح زیر بر اساس ضوابط آیین‌نامه استخدامی مربوط، از طریق آزمون علمی، مصاحبه، تحقیق، معاینات پزشکی و . . . با انعقاد قرارداد کار موقت و بیمه درمان و بازنشستگی تامین اجتماعی دعوت به همکاری می‌نماید.</span></p><table border="1" width="300px" cellspacing="0" cellpadding="3" align="center" style="box-sizing: border-box; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, Tahoma, arial; font-size: 13px;"><tbody style="box-sizing: border-box;"><tr bgcolor="#3c828f" style="box-sizing: border-box;"><td colspan="2" align="center" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;">تاریخ های مهم</td></tr><tr style="box-sizing: border-box;"><td align="center" width="70px" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;">از روز<span dir="ltr" style="box-sizing: border-box;">۹۶/۱۰/۱۶</span>&nbsp;تا ساعت ۲۴ روز<br style="box-sizing: border-box;"><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box;">۹۶/۱۰/۲۶</span></td><td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;">ثبت نام در سامانه و اخذ کد رهگیری</td></tr><tr style="box-sizing: border-box;"><td align="center" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box;">۹۶/۱۰/۲۷</span></td><td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;">دریافت کارت ورود به جلسه و برگه راهنمای آزمون</td></tr><tr style="box-sizing: border-box;"><td align="center" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box;">۹۶/۱۰/۲۹</span></td><td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;">برگزاری آزمون کتبی راس ساعت ۹ صبح</td></tr><tr style="box-sizing: border-box;"><td colspan="2" align="center" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;">سایر مراحل متعاقبا اعلام خواهد شد</td></tr></tbody></table><table border="0" cellspacing="5" cellpadding="5" align="center" style="box-sizing: border-box; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, Tahoma, arial; font-size: 13px;"><tbody style="box-sizing: border-box;"><tr style="box-sizing: border-box;"><td style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><p align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><b style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: red;">آگهی دعوت به همکاری بانک صادرات ایران (استان کهگیلویه و بویر احمد)</span></b></p></td></tr><tr style="box-sizing: border-box;"><td style="text-align: justify; box-sizing: border-box; padding: 0px;">بانک صادرات ایران به منظور تأمین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود برای شغل&nbsp;<b style="box-sizing: border-box;">نگهبان</b>&nbsp;در&nbsp;<b style="box-sizing: border-box;">شهر یاسوج</b>، از داوطلبان&nbsp;<b style="box-sizing: border-box;">بومی مرد</b>&nbsp;واجد شرایط به شرح زیر براساس ضوابط آئین نامه استخدامی مربوط ، از طریق آزمون علمی ، مصاحبه ، معاینات پزشکی و … با انعقاد&nbsp;<b style="box-sizing: border-box;">قرارداد کار موقت و بیمه درمان و بازنشستگی تأمین اجتماعی</b>&nbsp;دعوت به همکاری می نماید .<br><br><br><br><br><br><div><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><div><p style="direction: ltr; text-align: center;"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></p><div><div style="text-align: center;"><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/238" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">دانلود رایگان سوالات رایج در آزمون های استخدامی</font></a></div><div><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/19" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">در مصاحبه های استخدامی چه می پرسند؟&nbsp;</font></a></div></div></div></div><div><h2 class="hl" style="text-align: center;"><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 24px; text-align: right;"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="font-weight: normal;"><br></font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 24px; text-align: right;"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="font-weight: normal;"><br></font></div></h2></div></div><br><br><br></td></tr></tbody></table> text/html 2018-01-01T04:40:44+01:00 bartarinketab.ir استخدام آموزشیاران نهضت سوادآموزی http://bartarinketab.ir/post/5418 <p style="text-align: justify; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, Tahoma, arial; font-size: 13px;"></p><table border="0" cellspacing="5" cellpadding="5" align="center" style="box-sizing: border-box; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; max-width: 100%; font-family: &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, Tahoma, arial; font-size: 13px;"><tbody style="box-sizing: border-box;"><tr style="box-sizing: border-box;"><td style="text-align: justify; box-sizing: border-box; padding: 0px;"><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><div><p style="text-align: right; direction: ltr;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;&nbsp; ۵۰۰ آموزشیار نهضت سوادآموزی کهگیلویه و بویراحمد شرایط استخدام دارند</font></p><p style="text-align: right; direction: ltr;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">خبرگزاری ایرنا :مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت:۵۰۰ آموزشیار نهضت سوادآموزی در این استان شرایط لازم برای استخدام را دارند.</span></p><p style="text-align: right; direction: ltr;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">هادی زارع پور روز پنجشنه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: براساس نامه ارسالی وزارت آموزش و پرورش کسانی که قبل از سال ۱۳۹۲ سالانه پنج نفر را آموزش داده اند و اسناد پرداخت مالی و دریافتی آنها موجود است جزو این افراد هستند.</font></p><div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" color="#000000" style="text-decoration-line: none;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/19" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none;">&nbsp;</a></font></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><div><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><div><p style="direction: ltr; text-align: center;"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></p><div><div style="text-align: center;"><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/238" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">دانلود رایگان سوالات رایج در آزمون های استخدامی</font></a></div><div><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/19" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">در مصاحبه های استخدامی چه می پرسند؟&nbsp;</font></a></div></div></div></div><div><h2 class="hl" style="text-align: center;"><div style="font-family: Tahoma; font-size: 24px; text-align: right;"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="font-weight: normal;"><br></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 24px; text-align: right;"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="font-weight: normal;"><br></font></div></h2></div></div></div></div></div></div><div><h2 class="hl" style="text-align: center;"><div style="text-align: right; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 24px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="font-weight: normal;"><br></font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 24px; text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="font-weight: normal;"><br></font></div></h2></div></div><br><br><br></td></tr></tbody></table> text/html 2018-01-01T04:38:53+01:00 bartarinketab.ir استخدام ۵ ردیف شغلی در موسسه آموزشی خوارزمی در تهران http://bartarinketab.ir/post/5417 <div><br></div><div>موسسه آموزشی خوارزمی، جهت تکمیل کادر پرسنلی آموزش خود از مدیران مجرب و کارشناسان خبره در زمینه های آموزشی در استان تهران دعوت به همکاری می نماید.</div><div><table class="MsoTableGrid" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="542" style="width:406.3pt;border-collapse:collapse;border:none;mso-border-alt:solid black .5pt; mso-border-themecolor:text1;mso-yfti-tbllook:1184;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <tbody><tr style="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes;height:8.65pt"> <td valign="top" style="border:solid black 1.0pt;mso-border-themecolor:text1; mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:8.65pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:15.0pt;text-align:right; line-height:15.0pt"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">ردیف</span></b><b><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></b></p> </td> <td valign="top" style="border:solid black 1.0pt;mso-border-themecolor:text1; border-left:none;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-left-themecolor: text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:8.65pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:15.0pt;text-align:right; line-height:15.0pt"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">عنوان شغلی</span></b><b><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></b></p> </td> <td valign="top" style="border:solid black 1.0pt;mso-border-themecolor:text1; border-left:none;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-left-themecolor: text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:8.65pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:15.0pt;text-align:right; line-height:15.0pt"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">شرایط احراز</span></b><b><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></b></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:1;height:8.65pt"> <td valign="top" style="border:solid black 1.0pt;mso-border-themecolor:text1; border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor: text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:8.65pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:15.0pt;text-align:right; line-height:15.0pt"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۱</span><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td valign="top" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor: text1;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1; mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-left-themecolor:text1; mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:8.65pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:15.0pt;text-align:right; line-height:15.0pt"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">مشاور و برنامه‌ریز تحصیلی</span><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td valign="top" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor: text1;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1; mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-left-themecolor:text1; mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:8.65pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right: 7.5pt;mso-margin-bottom-alt:auto;margin-left:0cm;text-align:right;text-indent: -18.0pt;line-height:18.75pt;mso-list:l2 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10pt; font-family: Symbol;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">مقطع دبستان تا پیش دانشگاهی مسلط به رشته های ریاضی، تجربی و انسانی</span><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right: 7.5pt;mso-margin-bottom-alt:auto;margin-left:0cm;text-align:right;text-indent: -18.0pt;line-height:18.75pt;mso-list:l2 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10pt; font-family: Symbol;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">آشنا با کتب درسی متوسطه و پیش دانشگاهی</span><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right: 7.5pt;mso-margin-bottom-alt:auto;margin-left:0cm;text-align:right;text-indent: -18.0pt;line-height:18.75pt;mso-list:l2 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10pt; font-family: Symbol;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">برنامه ریزی درسی روزانه</span><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right: 7.5pt;mso-margin-bottom-alt:auto;margin-left:0cm;text-align:right;text-indent: -18.0pt;line-height:18.75pt;mso-list:l2 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10pt; font-family: Symbol;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">مسلط به بودجه بندی کتب درسی</span><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right: 7.5pt;mso-margin-bottom-alt:auto;margin-left:0cm;text-align:right;text-indent: -18.0pt;line-height:18.75pt;mso-list:l2 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10pt; font-family: Symbol;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">آشنا به تقویم آموزشی</span><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:2;height:8.65pt"> <td valign="top" style="border:solid black 1.0pt;mso-border-themecolor:text1; border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor: text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:8.65pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:15.0pt"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۲</span><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td valign="top" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor: text1;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1; mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-left-themecolor:text1; mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:8.65pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:15.0pt"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">پشتیبان آموزشی</span><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td valign="top" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor: text1;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1; mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-left-themecolor:text1; mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:8.65pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right: 7.5pt;mso-margin-bottom-alt:auto;margin-left:0cm;text-align:right;text-indent: -18.0pt;line-height:18.75pt;mso-list:l3 level1 lfo2;tab-stops:list 36.0pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10pt; font-family: Symbol;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">مسلط به برگزاری آزمون و ارتباط با دانش آموزان پیش و کنکوری</span><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right: 7.5pt;mso-margin-bottom-alt:auto;margin-left:0cm;text-align:right;text-indent: -18.0pt;line-height:18.75pt;mso-list:l3 level1 lfo2;tab-stops:list 36.0pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10pt; font-family: Symbol;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">آشنا با کتب درسی متوسطه و پیش دانشگاهی</span><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right: 7.5pt;mso-margin-bottom-alt:auto;margin-left:0cm;text-align:right;text-indent: -18.0pt;line-height:18.75pt;mso-list:l3 level1 lfo2;tab-stops:list 36.0pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10pt; font-family: Symbol;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">مسلط به برگزاری آزمون کتبی و آنلاین و تحلیل آزمون</span><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:3;height:8.65pt"> <td valign="top" style="border:solid black 1.0pt;mso-border-themecolor:text1; border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor: text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:8.65pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:15.0pt"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۳</span><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td valign="top" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor: text1;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1; mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-left-themecolor:text1; mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:8.65pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:15.0pt"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">سرپرست واحد تحصیلات تکمیلی</span><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td valign="top" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor: text1;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1; mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-left-themecolor:text1; mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:8.65pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right: 7.5pt;mso-margin-bottom-alt:auto;margin-left:0cm;text-align:right;text-indent: -18.0pt;line-height:18.75pt;mso-list:l5 level1 lfo3;tab-stops:list 36.0pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10pt; font-family: Symbol;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">مسلط به راه اندازی تیم ها و بازارهای درآمدی</span><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right: 7.5pt;mso-margin-bottom-alt:auto;margin-left:0cm;text-align:right;text-indent: -18.0pt;line-height:18.75pt;mso-list:l5 level1 lfo3;tab-stops:list 36.0pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10pt; font-family: Symbol;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">مسلط به نگارش تقویم آموزشی</span><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right: 7.5pt;mso-margin-bottom-alt:auto;margin-left:0cm;text-align:right;text-indent: -18.0pt;line-height:18.75pt;mso-list:l5 level1 lfo3;tab-stops:list 36.0pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10pt; font-family: Symbol;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">پشتیبانی و مشاوره های عمومی در مقطع ارشد و دکتری</span><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right: 7.5pt;mso-margin-bottom-alt:auto;margin-left:0cm;text-align:right;text-indent: -18.0pt;line-height:18.75pt;mso-list:l5 level1 lfo3;tab-stops:list 36.0pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10pt; font-family: Symbol;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">مسلط به تیم سازی و تولید محتوای (نشر، سی دی تصویری،کلاس آنلاین،آزمون</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right: 7.5pt;mso-margin-bottom-alt:auto;margin-left:0cm;text-align:right;text-indent: -18.0pt;line-height:18.75pt;mso-list:l5 level1 lfo3;tab-stops:list 36.0pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10pt; font-family: Symbol;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">حداقل با </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">۵</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"> سال سابقه مرتبط در فروش و آموزش در مقطع ارشد و دکتری</span><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right: 7.5pt;mso-margin-bottom-alt:auto;margin-left:0cm;text-align:right;text-indent: -18.0pt;line-height:18.75pt;mso-list:l5 level1 lfo3;tab-stops:list 36.0pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10pt; font-family: Symbol;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">مسلط به تیم سازی و ارتباط با اساتید و دانشگاه ها در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری</span><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:4;height:8.65pt"> <td valign="top" style="border:solid black 1.0pt;mso-border-themecolor:text1; border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor: text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:8.65pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:15.0pt"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۴</span><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td valign="top" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor: text1;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1; mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-left-themecolor:text1; mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:8.65pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:15.0pt"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">پشتیبان آموزشی</span><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td valign="top" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor: text1;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1; mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-left-themecolor:text1; mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:8.65pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right: 7.5pt;mso-margin-bottom-alt:auto;margin-left:0cm;text-align:right;text-indent: -18.0pt;line-height:18.75pt;mso-list:l4 level1 lfo4;tab-stops:list 36.0pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10pt; font-family: Symbol;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">مسلط به تیم سازی در مقطع ارشد و دکتری</span><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right: 7.5pt;mso-margin-bottom-alt:auto;margin-left:0cm;text-align:right;text-indent: -18.0pt;line-height:18.75pt;mso-list:l4 level1 lfo4;tab-stops:list 36.0pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10pt; font-family: Symbol;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">دانشجویان رتبه های برتر در الویت می باشند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right: 7.5pt;mso-margin-bottom-alt:auto;margin-left:0cm;text-align:right;text-indent: -18.0pt;line-height:18.75pt;mso-list:l4 level1 lfo4;tab-stops:list 36.0pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10pt; font-family: Symbol;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">مسلط به برنامه ریزی تحصیلی برای دانشجویان</span><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right: 7.5pt;mso-margin-bottom-alt:auto;margin-left:0cm;text-align:right;text-indent: -18.0pt;line-height:18.75pt;mso-list:l4 level1 lfo4;tab-stops:list 36.0pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10pt; font-family: Symbol;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">دارای روابط عمومی بالا و با انگیزه، خوش برخورد</span><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right: 7.5pt;mso-margin-bottom-alt:auto;margin-left:0cm;text-align:right;text-indent: -18.0pt;line-height:18.75pt;mso-list:l4 level1 lfo4;tab-stops:list 36.0pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10pt; font-family: Symbol;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">دارای مهارت کلامی و اعتماد به نفس</span><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right: 7.5pt;mso-margin-bottom-alt:auto;margin-left:0cm;text-align:right;text-indent: -18.0pt;line-height:18.75pt;mso-list:l4 level1 lfo4;tab-stops:list 36.0pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10pt; font-family: Symbol;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">آشنا به شیوه های پشتیبانی و حمایت تحصیلی از دانشجو</span><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right: 7.5pt;mso-margin-bottom-alt:auto;margin-left:0cm;text-align:right;text-indent: -18.0pt;line-height:18.75pt;mso-list:l4 level1 lfo4;tab-stops:list 36.0pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10pt; font-family: Symbol;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">آشنا به کامپیوتر و نرم افزارهای آفیس</span><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right: 7.5pt;mso-margin-bottom-alt:auto;margin-left:0cm;text-align:right;text-indent: -18.0pt;line-height:18.75pt;mso-list:l4 level1 lfo4;tab-stops:list 36.0pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10pt; font-family: Symbol;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">مسلط به امور جذب دانشجو</span><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right: 7.5pt;mso-margin-bottom-alt:auto;margin-left:0cm;text-align:right;text-indent: -18.0pt;line-height:18.75pt;mso-list:l4 level1 lfo4;tab-stops:list 36.0pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10pt; font-family: Symbol;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">مسلط به حداقل </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">۲</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"> درس جهت مشاوره و رفع اشکال حضوری و تلفنی</span><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:5;height:152.35pt"> <td valign="top" style="border:solid black 1.0pt;mso-border-themecolor:text1; border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor: text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:152.35pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:15.0pt"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۵</span><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td valign="top" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor: text1;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1; mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-left-themecolor:text1; mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:152.35pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:15.0pt"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">مشاور و پشتیبان اجرایی تحصیلات تکمیلی</span><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td valign="top" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor: text1;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1; mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-left-themecolor:text1; mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:152.35pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right: 7.5pt;mso-margin-bottom-alt:auto;margin-left:0cm;text-align:right;text-indent: -18.0pt;line-height:18.75pt;mso-list:l0 level1 lfo5;tab-stops:list 36.0pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10pt; font-family: Symbol;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">در مقطع ارشد و دکتری</span><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right: 7.5pt;mso-margin-bottom-alt:auto;margin-left:0cm;text-align:right;text-indent: -18.0pt;line-height:18.75pt;mso-list:l0 level1 lfo5;tab-stops:list 36.0pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10pt; font-family: Symbol;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">پشتیبانی و مشاوره های عمومی در مقطع ارشد و دکتری</span><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right: 7.5pt;mso-margin-bottom-alt:auto;margin-left:0cm;text-align:right;text-indent: -18.0pt;line-height:18.75pt;mso-list:l0 level1 lfo5;tab-stops:list 36.0pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10pt; font-family: Symbol;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">آشنا با کتب درسی دانشگاهی</span><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right: 7.5pt;mso-margin-bottom-alt:auto;margin-left:0cm;text-align:right;text-indent: -18.0pt;line-height:18.75pt;mso-list:l0 level1 lfo5;tab-stops:list 36.0pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10pt; font-family: Symbol;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">برنامه ریزی درسی روزانه</span><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right: 7.5pt;mso-margin-bottom-alt:auto;margin-left:0cm;text-align:right;text-indent: -18.0pt;line-height:18.75pt;mso-list:l0 level1 lfo5;tab-stops:list 36.0pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10pt; font-family: Symbol;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">مسلط به منابع و ضرایب دروس در کنکور</span><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right: 7.5pt;mso-margin-bottom-alt:auto;margin-left:0cm;text-align:right;text-indent: -18.0pt;line-height:18.75pt;mso-list:l0 level1 lfo5;tab-stops:list 36.0pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10pt; font-family: Symbol;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">آشنا به تقویم آموزشی</span><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:6;mso-yfti-lastrow:yes;height:97.35pt"> <td colspan="3" valign="top" style="border:solid black 1.0pt;mso-border-themecolor: text1;border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor: text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:97.35pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:15.0pt"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">توجه</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</span></b><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right: 7.5pt;mso-margin-bottom-alt:auto;margin-left:0cm;text-align:right;text-indent: -18.0pt;line-height:18.75pt;mso-list:l1 level1 lfo6;tab-stops:list 36.0pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10pt; font-family: Symbol;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">تمامی سمت های شغلی تمام وقت می باشد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right: 7.5pt;mso-margin-bottom-alt:auto;margin-left:0cm;text-align:right;text-indent: -18.0pt;line-height:18.75pt;mso-list:l1 level1 lfo6;tab-stops:list 36.0pt"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 10pt; font-family: Symbol;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">حتما قبل از ارسال رزومه به این مهم توجه کنید که داشتن سابقه کار در آموزشگاه ها و موسسات معتبر حائز اهمیت است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 9pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> </tbody></table><div>متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند و یا با شماره تلفن‌های زیر تماس حاصل نمایند.</div><div><br></div><div>توجه: حتما عنوان شغلی را در Subject اعلام نمایید. بدیهی است به ایمیل های ارسالی بدون درج عنوان شغلی رسیدگی نخواهد شد.</div><div><br></div><div>وبسایت: www.khaarazmi.com</div><div>آدرس ایمیل: hr@mokha.ir</div><div>تلفن: 02122220335,02122220336</div><div><br></div><div>آگهی‌های استخدام امروز دوشنبه ۱۱ دی سال ۱۳۹۶ در یک نگاه</div></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><div><p style="direction: ltr; text-align: center;"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></p><div><div style="text-align: center;"><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/238" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">دانلود رایگان سوالات رایج در آزمون های استخدامی</font></a></div><div><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/19" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">در مصاحبه های استخدامی چه می پرسند؟&nbsp;</font></a></div></div></div></div><div><h2 class="hl" style="text-align: center;"><div style="font-family: Tahoma; font-size: 24px; text-align: right;"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="font-weight: normal;"><br></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 24px; text-align: right;"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="font-weight: normal;"><br></font></div></h2></div></div></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2018-01-01T04:37:56+01:00 bartarinketab.ir اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشوردر خصوص اعلام تاریخ برگزاری آزمون پذیرش متقاضیان پروانه كارآموزی وكالت كانونهای وكلای دادگستری ایران سال 1396 برای داوطلبان كانون كرمانشاه http://bartarinketab.ir/post/5416 <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">پیرو اطلاعیه مورخ 96/09/01 بدین وسیله به اطلاع داوطلبانی كه كانون خود را كرمانشاه انتخاب نموده‌ بودند، می‌رساند با توجه به عدم برگزاری آزمون برای این داوطلبان در تاریخ 3/9/1396<span style="color: rgb(0, 0, 128);"><strong>،</strong><strong>&nbsp;به دلیل وقوع زلزله در استان كرمانشاه و هماهنگی به عمل آمده با اتحادیه سراسری كانون وكلای دادگستری (اسكودا)،</strong></span>&nbsp;مقرر گردید آزمون برای داوطلبان كانون مذكور<span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong>&nbsp;در روز جمعه مورخ 97/02/21&nbsp;</strong></span>برگزار گردد.&nbsp;</span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; color: rgb(51, 51, 51);"><strong><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">داوطلبان لازم است برای اطلاع سایر جزئیات، نحوه و زمان پرینت كارت شركت در آزمون، به اطلاعیه‌ای كه<span style="color: rgb(51, 153, 102);">&nbsp;در تاریخ 97/02/17&nbsp;</span>از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان منتشر می‌گردد، توجه نمایند.</span></strong></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></p><div class="dsource" style="margin: 30px 0px 10px; padding: 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); width: 703.875px; font-weight: bold;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور</span></div><div class="dsource" style="margin: 30px 0px 10px; padding: 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); width: 703.875px; font-weight: bold;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><div class="dsource" style="margin: 30px 0px 10px; padding: 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); width: 703.875px; font-weight: bold;"><div><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><div><p style="direction: ltr;"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></p><div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/238" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">دانلود رایگان سوالات رایج در آزمون های استخدامی</font></a></div><div><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/19" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">در مصاحبه های استخدامی چه می پرسند؟&nbsp;</font></a></div></div></div><div><h2 class="hl"><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 24px; text-align: right;"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="font-weight: normal;"><br></font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 24px; text-align: right;"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="font-weight: normal;"><br></font></div></h2></div></div></div><div class="dsource" style="margin: 30px 0px 10px; padding: 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); width: 703.875px; font-weight: bold;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div> text/html 2018-01-01T04:36:10+01:00 bartarinketab.ir اطلاعیه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص تاریخ پرینت كارت و زمان‌ برگزاری آزمون استخدامی پزشکان متخصص در دانشگاه های علوم پزشكی و خدمات بهداشتی – درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی سال 1396 http://bartarinketab.ir/post/5415 <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">بدینوسیله به اطلاع كلیه داوطلبان متقاضی شركت در آزمون استخدامی پزشکان متخصص در دانشگاه­های علوم پزشكی و خدمات بهداشتی-درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در سال 1396 که درتاریخ مقرر(درمحدوده زمانی 96/08/25 تا 96/09/01 ) در آزمون مذکور ثبت نام نموده اند، می‌رساند كه آزمون ذیربط&nbsp;<span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong>صبح روز جمعه مورخ 96/10/22 در 5 شهرستان كشور</strong></span>&nbsp;به شرح جدول شماره یک مندرج دراین اطلاعیه برگزار می‌شود.</span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 51, 0);"><strong><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">الف‌ - نحوه‌ و زمان پرینت كارت شركت در آزمون</span></strong></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">لینك مربوط به كارت و برگ راهنمای شركت در آزمون<span style="color: rgb(128, 0, 128);"><strong>&nbsp;از روز سه‌شنبه 96/10/19</strong></span>&nbsp;بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش كشور به نشانی:<span style="color: rgb(0, 0, 255);">&nbsp;<span dir="LTR">www.sanjesh.org</span></span>&nbsp;قرار می‌گیرد و متقاضیان می‌توانند با وارد كردن اطلاعات شناسنامه‌ای (نام، نام‌خانوادگی، شماره ملی، سال تولد و ...) خود نسبت به مشاهده و تهیه پرینت كارت شرکت در آزمون اقدام و براساس آدرس تعیین شده بر روی كارت شركت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه نمایند. بدیهی است برای شركت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت كارت شركت در آزمون و هم چنین اصل كارت ملی و یا اصل شناسنامه عكسدار و ارائه آن الزامی است.</span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 51, 0);"><strong><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">ب‌ - درخصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون چنانچه مغایرتی مشاهده شد، داوطلبان لازم است به شرح زیر اقدام نمایند:</span></strong></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">1ـ چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای &nbsp;1، 2، 4، 5 ، 6 ، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 18 و 19 (شامل: نام خانوادگی، نام، تاریخ تولد، شماره شناسنامه، كدملی، سهمیه 25 درصد ایثارگران، سهمیه 5 درصد ایثارگران، داوطلب بومی، حالت بومی، نوع بومی، وضعیت فعلی طرح مشمولین قانون خدمت پزشكان و پیراپزشكان، تاریخ فارغ‌التحصیلی، معدل آخرین مقطع تحصیلی) كارت شركت در آزمون شما وجود دارد لازم است برای اصلاح مورد یا موارد مذكور&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 255);"><strong>حداكثر تا تاریخ 96/10/22&nbsp;</strong></span>منحصراً به سایت این سازمان به نشانی فوق در قسمت ویرایش اطلاعات مراجعه و از آن طریق نسبت به اصلاح موارد اقدام نمایید و درصورتی كه نسبت به بندهای 3، 7، 8، 9، 16، 17و21 (جنس، دین، معلول عادی، نیازمند منشی، مقطع تحصیلی، عنوان رشته تحصیلی و اولویت انتخابی) معترض می‌باشید ضروری است<span style="color: rgb(51, 102, 255);"><strong>&nbsp;در روز پنجشنبه مورخ 96/10/21&nbsp;</strong></span>از ساعت 8:30 الی 12:00 و 14:00 الی 17:00 با همراه داشتن مدارك مربوطه (كارت ملی واصل شناسنامه عكسدار) به&nbsp;<span style="color: rgb(153, 51, 0);"><strong>نماینده این سازمان مستقر در&nbsp; باجه رفع نقص</strong></span>&nbsp;حوزه مربوطه&nbsp;<span style="color: rgb(0, 128, 128);"><strong>براساس جدول شماره 2 اطلاعیه پرینت كارت&nbsp;</strong></span>شركت در آزمون مندرج در سایت سازمان مراجعه نمایید. در غیر این صورت مطابق ضوابط عمل خواهد شد.</span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><span style="font-family: Tahoma;">تذكر مهم درخصوص سهمیه 25 درصد ایثارگران:</span></strong></span><span style="font-family: Tahoma;">&nbsp;داوطلب گرامی متقاضی استفاده از سهمیه 25 درصد ایثارگران توجه داشته باشند سهمیه مندرج بر روی كارت شركت در آزمون آنها براساس اطلاعات تكمیلی مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام (خوداظهاری) در نظر گرفته شده است و درصورت تایید سهمیه توسط ارگان مربوط، سهمیه مورد نظر در مراحل بعدی برای آنها اعمال می‌گردد. در غیر اینصورت با سهمیه آزاد گزینش خواهند شد.</span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">2- چنانچه عكس الصاقی به كارت ورودی داوطلب با چهره وی مغایرت داشته باشد لازم است شخص داوطلب همراه با دو قطعه عكس و كارت ملی یا شناسنامه عكسدار برای اصلاح كارت، مطابق ساعت و تاریخ اعلام شده در بند «ج» به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه‌ رفع نقص مراجعه نمایند. در غیر این صورت فرد به عنوان متخلّف تلقی و برابر مقررات با وی رفتار خواهد شد.</span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">3- چنانچه عكس روی كارت داوطلب دارای اشكالاتی از جمله، فاقد مهر، واضح نبودن عكس و یا اشتباه عكس می­باشد ضروری است ضمن همراه داشتن پرینت كارت شركت در آزمون، 2 قطعه عكس 4×3 و كارت ملی یا شناسنامه عكسدار مطابق ساعت و تاریخ اعلام شده در بند «ج» به<span style="color: rgb(153, 51, 0);"><strong>&nbsp;نماینده این سازمان در باجه‌ی رفع نقص</strong></span>&nbsp;مراجعه نمایند. موضوع را پیگیری نموده تا مشكل برطرف گردد. در غیر این صورت فرد به عنوان متخلّف تلقی و برابر مقررات با وی رفتار خواهد شد.</span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">4- چنانچه شماره داوطلب شما چه به صورت عددی و یا به صورت حروف ناخوانا می‌باشد مطابق ساعت و تاریخ اعلام شده در بند «ج» به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه‌ی رفع نقص مراجعه نمایید و موضوع را پیگیری نموده تا مشكل برطرف گردد.</span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">ضمناً سایر اطلاعات مندرج بر روی كارت شركت در آزمون هر داوطلب بر اساس اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام كه توسط خود داوطلب تكمیل گردیده، در نظر گرفته شده است.</span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><span style="font-family: Tahoma;">تذكر:&nbsp;</span></strong></span><span style="font-family: Tahoma;">داوطلبان برای آگاهی بیشتر از ضوابط آزمون از برگ راهنمای شركت در آزمون كه بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان قرار دارد پرینت تهیه و نسبت به مطالعه دقیق آن اقدام نمایند.</span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 51, 0);"><strong><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">ج - آدرس و محل‌ رفع نقص كارت شركت در آزمون</span></strong></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">در صورت بروز اشكال در تهیه پرینت كارت شرکت در آزمون و یا مشاهده مغایرت در اطلاعات مندرج در كارت ورودی با اطلاعات ثبت‌نامی و یا هریك از موارد مندرج در بند «ب» فوق، داوطلبان می‌توانند از ساعت 8:30 الی12:00 صبح و 14:00 الی 17:00<span style="color: rgb(51, 51, 153);"><strong>&nbsp;بعدازظهر روز پنجشنبه مورخ 96/10/21&nbsp;</strong></span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">به&nbsp;</span><span style="color: rgb(153, 51, 0);"><strong>نماینده سازمان سنجش آموزش كشور مستقر در باجه رفع نقص</strong></span>&nbsp;حوزه مربوط (مطابق جدول شماره 2 ذیل) مراجعه و نسبت به اصلاح و رفع اشكال احتمالی کارت خود اقدام نمایند.</span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 51, 0);"><strong><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">د- زمان و محل برگزاری آزمون</span></strong></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(51, 51, 153);"><strong><span style="font-family: Tahoma;">آزمون کلیه داوطلبان صبح روز جمعه مورخ 96/10/22 برگزار می‌گردد&nbsp;</span></strong></span><span style="font-family: Tahoma;">و فرآیند برگزاری آزمون از ساعت 8:30 صبح آغاز و درهای ورود به جلسه امتحان نیم­ساعت قبل از شروع فرآیند بسته خواهد شد، لذا كلیه داوطلبان می‌بایست قبل از بسته شدن درهای ورودی در محل حوزه امتحانی خود حاضر باشند. آدرس محل برگزاری آزمون بر روی پرینت كارت شركت در آزمون داوطلبان درج گردیده است.</span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">هـ - تذكرهای‌ مهم‌</span></strong></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">1- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت كارت شركت در آزمون‌، اصل كارت ملی و یا اصل شناسنامه عكسدار الزامی است.</span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">2- در ورودی ِحوزه­های امتحانی رأس‌ ساعت‌ 08:00 (هشت) بسته خواهد شد لذا داوطلبان لازم است قبل از بسته شدن درهای ورود به جلسه آزمون در حوزه امتحانی حاضر باشند.</span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">3- هر داوطلب برای حضور در جلسه آزمون باید علاوه بر پرینت كارت شركت در آزمون، اصل كارت ملی و یا اصل شناسنامه عكسدار، چند مداد سیاه نرم پررنگ، مدادتراش، مداد پاكن و یك سنجاق و یا سوزن به همراه داشته باشد.</span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">4- مخدوش نمودن و پاره نمودن پاسخنامه، عدم ارائه پاسخنامه در زمان مقرر و تعلل در ارائه مدارك امتحانی ماهیتاً از مصادیق تخلّف و تقلّب محسوب می گردد و با داوطلبان متخلف برابر با قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری رسیدگی و برخورد خواهد شد.</span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">5- داوطلبان باید از آوردن وسایل اضافی از جمله كیف دستی، ساك دستی، پیجر، تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند، جزوه، كتاب، ماشین‌حساب، هرگونه نت و یادداشت و نظایر آن و همچنین وسایل شخصی به جلسه آزمون اكیداً خودداری نمایند. بدیهی است كه به همراه داشتن هر كدام از وسایل مندرج در این بند به عنوان تقلب و تخلف تلقی و با داوطلبان ذیربط براساس قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری رفتار خواهد شد.</span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-family: Tahoma;">در خاتمه اضافه می‌نماید كه داوطلبان در صورت لزوم می‌توانند سئوال یا سئوالات خود را در این خصوص از این تاریخ لغایت روز پنج­شنبه 96/10/21 همه روزه بغیر از ایام تعطسل و در وقت اداری با بخش پاسخگویی اینترنتی این سازمان و یا شماره ‌تلفن ‌42163-021&nbsp; در میان بگذارند.</span><span style="font-family: Tahoma;"><span dir="RTL"><br clear="all"></span></span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255); background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong><span style="font-family: Tahoma;">&nbsp;</span><span style="font-family: Tahoma;">جدول شماره 1- شهرستان محل برگزاری آزمون&nbsp; استخدامی پزشكان متخصص وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشكی&nbsp; سال 1396&nbsp;</span><span style="font-family: Tahoma;">براساس استان محل اقامت داوطلبان</span></strong></span></p><p dir="rtl" align="right" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; color: rgb(51, 51, 51);"></p><table dir="rtl" border="1" align="center" width="650" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; font-size: 12px; border: 2px solid rgb(102, 102, 102); margin: 10px auto; color: rgb(51, 51, 51);"><tbody><tr><td width="120" valign="top" nowrap="" style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">استان محل برگزاری</span></p></td><td width="132" valign="top" style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">نام شهرستان محل برگزاری آزمون</span></p></td><td width="468" valign="top" style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">استان محل اقامت</span></p></td></tr><tr><td width="120" nowrap="" style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">آذربایجان شرقی(10)</span></p></td><td width="132" style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">تبریز(1012)</span></p></td><td width="468" style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">كلیه داوطلبان استانهای آذربایجان شرقی(10)، آذربایجان غربی(11) و اردبیل (12)</span></p></td></tr><tr><td width="120" nowrap="" style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">اصفهان(13)</span></p></td><td width="132" valign="top" style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">اصفهان(1310)</span></p></td><td width="468" style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">كلیه داوطلبان استانهای اصفهان(13)، چهارمحال بختیاری(17) و یزد(39)</span></p></td></tr><tr><td width="120" nowrap="" style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">تهران(16)</span></p></td><td width="132" style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">تهران(1607)</span></p></td><td width="468" style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">كلیه داوطلبان استانهای تهران(16)،خوزستان(21)، زنجان(22)، فارس(25)، قزوین(26)، قم(27)، كردستان(28)، كرمانشاه(30)،كهگیلویه و بویراحمد(31)، همدان(38)، البرز(40)، مركزی(36)، كرمان(29)، لرستان(34)، ایلام(14)، بوشهر(15)، سمنان(23) و هرمزگان(37)</span></p></td></tr><tr><td width="120" nowrap="" style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">خراسان رضوی(19)</span></p></td><td width="132" style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">مشهد(1960)</span></p></td><td width="468" style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">كلیه داوطلبان استانهای خراسان رضوی (19)، خراسان شمالی(20) ، خراسان جنوبی (18)و سیستان وبلوچستان(24)</span></p></td></tr><tr><td width="120" valign="top" nowrap="" style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">مازندران(35)</span></p></td><td width="132" valign="top" style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">بابلسر(3512)</span></p></td><td width="468" style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">كلیه داوطلبان استانهای مازندران(35)، گلستان(32)و گیلان(33)</span></p></td></tr></tbody></table><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; color: rgb(51, 51, 51);"></p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-family: Tahoma;">&nbsp;</span><span style="font-family: Tahoma;">&nbsp;</span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;جدول‌ شماره 2- نشانی باجه‌های رفع نقص احتمالی كارت های شركت درآزمون استخدامی پزشكان متخصص وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشكی&nbsp; سال 1396&nbsp;</span></strong></span></p><p dir="rtl" align="right" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; color: rgb(51, 51, 51);"></p><table dir="rtl" border="1" align="center" width="650" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; font-size: 12px; border: 2px solid rgb(102, 102, 102); margin: 10px auto; color: rgb(51, 51, 51);"><tbody><tr><td width="78" style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">نام استان<br>&nbsp;محل برگزاری</span></p></td><td width="84" style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">نام شهرستان<br>&nbsp;محل برگزاری</span></p></td><td width="204" style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">محل رفع نقص كارت</span></p></td><td width="364" style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">نشانی باجه‌های رفع نقص</span></p></td></tr><tr><td width="78" style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">آذربایجان شرقی</span></p></td><td width="84" style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">تبریز</span></p></td><td width="204" style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تبریز</span></p></td><td width="364" style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">تبریز: میدان جهاد، نصف راه، انتهای خیابان ورزش</span></p></td></tr><tr><td width="78" style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">اصفهان</span></p></td><td width="84" style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">‌ اصفهان</span></p></td><td width="204" style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">دانشگاه اصفهان</span></p></td><td width="364" style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">اصفهان: میدان آزادی، خیابان دانشگاه، جنب معاونت آموزشی، ساختمان ستادآزمونها</span></p></td></tr><tr><td width="78" style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">تهران</span></p></td><td width="84" style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">تهران</span></p></td><td width="204" style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">دانشكده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره</span></p></td><td width="364" style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">تهران: میدان فردوسی، خیابان انقلاب ، مابین خیابان استاد نجات اللهی و سپهبد قرنی ، بن بست شاهرود</span></p></td></tr><tr><td width="78" style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">خراسان رضوی</span></p></td><td width="84" style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">مشهد</span></p></td><td width="204" style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">دانشگاه فردوسی مشهد</span></p></td><td width="364" style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">مشهد: بلوار وكیل آباد،روبروی پارك‌ ملت، درب شمالی دانشگاه فردوسی ، مدیریت آموزشی دانشگاه</span></p></td></tr><tr><td width="78" style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">مازندران</span></p></td><td width="84" style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">بابلسر</span></p></td><td width="204" style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">دانشگاه مازندران- بابلسر</span></p></td><td width="364" style="margin: 0px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(234, 234, 234);"><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">بابلسـر: خیابان پاسدران، دانشگاه مازندران، سازمان مركزی دانشگاه</span></p></td></tr></tbody></table><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; color: rgb(51, 51, 51);"></p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 21px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></p><div class="dsource" style="margin: 30px 0px 10px; padding: 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); width: 703.875px; font-weight: bold;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور</span></div><div class="dsource" style="margin: 30px 0px 10px; padding: 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); width: 703.875px; font-weight: bold;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><div class="dsource" style="margin: 30px 0px 10px; padding: 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); width: 703.875px; font-weight: bold;"><div><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><div><p style="direction: ltr;"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></p><div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/238" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">دانلود رایگان سوالات رایج در آزمون های استخدامی</font></a></div><div><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/19" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">در مصاحبه های استخدامی چه می پرسند؟&nbsp;</font></a></div></div></div><div><h2 class="hl"><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 24px; text-align: right;"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="font-weight: normal;"><br></font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 24px; text-align: right;"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="font-weight: normal;"><br></font></div></h2></div></div></div><div class="dsource" style="margin: 30px 0px 10px; padding: 0px; text-align: center; color: rgb(102, 102, 102); width: 703.875px; font-weight: bold;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div> text/html 2017-12-31T10:01:08+01:00 bartarinketab.ir دانلود سوالات استخدامی رایگان http://bartarinketab.ir/post/5414 در این وب سایت&nbsp;دانلود سوالات استخدامی رایگان&nbsp; ارائه می شود... لطفا جهت دریافت رایگان کلیه سوالات روی لینک زیر کلیک کنید...<div><br></div><div><br></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/110" target="_blank" title=""><div><font color="#3366ff">http://bartarinketab.ir/post/110</font></div><div></div></a></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2017-12-19T08:50:49+01:00 bartarinketab.ir دانلود سوالات استخدامی رایگان http://bartarinketab.ir/post/5413 اگر سوالات استخدامی رایگان می خواهید هم اکنون با دریافت کلمه عبور نسبت به دانلود کلیه سوالات استخدامی رایگان اقدام نمایید.... سوالات استخدامی آزمون سال 96 را اینجا تهیه نمایید...<div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right;"><div><p align="baseline"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></p><p align="baseline" style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p><p align="baseline" style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p><p align="baseline" style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p><p style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></p><p style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p><hr><b><font color="#ff0000" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">مطالب پیشنهادی :</font></b></div><div><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></b></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/975" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff">راه استخدام شدن در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی</font></a></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><a href="http://bartarinketab.ir/post/976" target="_blank" title="راه استخدام,روش استخدام شدن" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">روش استخدام شدن</font></a><br></font><p align="baseline"><a href="http://bartarinketab.ir/post/977" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff">چگونه در آزمون های استخدامی موفق شویم&nbsp;</font></a></p><p align="baseline"><a href="http://bartarinketab.ir/post/1185" target="_blank" title="پیشنهاد برترین کتاب برای موفقیت شما در آزمون های علمی استخدامی سال 94" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">پیشنهاد برترین کتاب برای موفقیت شما در آزمون های علمی استخدامی سال 94&nbsp;</font></a></p><p align="baseline" style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></p><p align="baseline" style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/110" target="" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8289460326/baner_download111111.gif" alt=""></font></a></p><p align="baseline" style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></p><p align="baseline" style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/110" target="" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8289460392/55511111.gif" alt=""></font></a></p><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/73" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><div><font color="#3366ff">دانلود رایگان سوالات&nbsp;<span style="text-align: right;">آزمون استخدامی کارکنان اداری قوه قضائیه سال 1396</span></font></div><div></div></font></b></a></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/2413" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b>استخدام وزارت نیرو (استخدام جدید)</b></font></a></div><p align="baseline" style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/1088" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات استخدامی شهرداری&nbsp;سال 96</b></font></a></p><p align="baseline" style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b><a href="http://bartarinketab.ir/post/1088" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">دانلود سوالات استخدامی آتش نشانی سال</font>&nbsp;</a>96</b></font></p><p align="baseline" style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b><a href="http://bartarinketab.ir/post/7" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">سوالات آزمون استخدامی بانک ها</font></a>&nbsp;</b></font></p><p align="baseline" style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/19" target="" title=" سوالات مصاحبه استخدامی , سوالات گزینش استخدامی" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); text-align: right;"><font color="#3366ff">&nbsp;سوالات مصاحبه استخدامی ,&nbsp;سوالات گزینش &nbsp;استخدامی</font></a></b></font></p><p align="baseline" style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b><a href="http://bartarinketab.ir/post/10" target="" title="دانلود سوالات استخدام وزارت نیرو سال 94" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">دانلود</font>&nbsp;<font color="#3366ff">سوالات استخدام وزارت نیرو سال</font>&nbsp;</a>96</b></font></p><p align="baseline" style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b>&nbsp;<font style="text-align: right;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/231" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">دانلود سوالات استخدام نیروی انتظامی تهران سال</font>&nbsp;</a>96</font></b></font></p><p align="baseline" style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><a href="http://bartarinketab.ir/post/7" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff"><b>دانلود&nbsp;سوالات استخدام بانک پاسارگاد</b></font></a></font></p><p align="baseline" style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/25" target="" title="دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش " style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش&nbsp;</b></font></a></p><p align="baseline" style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/26" target="_blank" title="استخدام نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b>دانلود سوالات استخدام نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران</b></font></a></p><p align="baseline" style="text-align: center;"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"></font></b></p><p align="baseline" style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b><a href="http://bartarinketab.ir/post/234" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">دانلود سوالات آزمون تصدی امر قضا در سال</font>&nbsp;</a>96</b></font></p><p align="baseline" style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/1597" target="_blank" title="استخدام بانک حکمت ایرانیان ۹۴ " style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">دانلود سوالات&nbsp;</font><span style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">استخدام بانک حکمت ایرانیان 96&nbsp;</font></span></b></font></a></p><div style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/1940" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b>آمادگی برای آزمون استخدامی بانک ملت</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/1930" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b>دانلود دفترچه های آزمون آزمایشی بانک صادرات</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><div><div style="text-align: right;"><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/73" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دانلود رایگان سوالات&nbsp;</font><span style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;آزمون استخدامی كاركنان اداری قوه قضائیه در سال 1396</font></span></b></font></a></div></div></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div></div><p align="baseline"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p><p align="baseline"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div><h2 class="hl" style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/176" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></a></h2><div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: right;"><p style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399" size="2">&nbsp;</font></p><div><div style="text-align: center;"><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/238" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399" size="2"><b>دانلود رایگان سوالات رایج در آزمون های استخدامی</b></font></a></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399" size="2"><b>&nbsp;</b></font></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/19" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#993399" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>در مصاحبه های استخدامی چه می پرسند؟&nbsp;</b></font></a></div></div></div></div><div style="text-align: right;"><h2 class="hl" style="text-align: center;"></h2></div></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399"><b><br></b></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399"><b><br></b></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399"><b><br></b></font></div><div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: right;"><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#cc33cc"><br></font></div><div><font color="#cc33cc" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#cc33cc"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#cc33cc"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#cc33cc"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><div style="text-align: right;"><div style="text-align: center;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box; max-width: 100%; font-stretch: normal;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8309999300/65.gif" alt=""><a href="http://bartarinketab.ir/post/7" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک ها اینجا کلیک نمایید</font></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8309999342/33.gif" alt=""></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box; max-width: 100%; font-stretch: normal;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8309999300/65.gif" alt=""><font color="#3366ff"><a href="http://bartarinketab.ir/post/73" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="line-height: 35px; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box; max-width: 100%;"><font color="#3366ff">جهت</font>&nbsp;<font color="#3366ff">دانلود سوالات&nbsp;</font></span><font color="#3366ff"><span style="line-height: 35px;">کارشناس حقوقی اینجا کلیک کنید</span></font></a></font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8309999342/33.gif" alt=""></font></p></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: right;"><div><div><div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font color="#3366ff"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8309999300/65.gif" alt=""></font><a href="http://bartarinketab.ir/post/238" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">دانلود</font><font color="#cc33cc">&nbsp;</font><font color="#3366ff">رایگان سوالات رایج در آزمون های استخدامی</font></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8309999342/33.gif" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8309999300/65.gif" alt=""><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/19" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">در مصاحبه های استخدامی چه می پرسند؟</font><font color="#cc33cc">&nbsp;</font></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8309999342/33.gif" alt=""></font></div></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font color="#3366ff"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8309999300/65.gif" alt=""></font><a href="http://bartarinketab.ir/post/5319" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">مشاهده</font><font color="#cc33cc">&nbsp;</font><font color="#3366ff">همه استخدامی های ماه جاری</font></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8309999342/33.gif" alt=""></font></div></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font color="#3366ff"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8309999300/65.gif" alt=""></font><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/238" target="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">دانلود&nbsp;رایگان نمونه سوالات استخدامی آزمون فراگیر دستگاه های اجرایی</font><strong style="color: rgb(204, 51, 204);">&nbsp;</strong></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8309999342/33.gif" alt=""></font></div></div><div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8309999300/65.gif" alt=""><font color="#cc33cc">&nbsp;</font><font style="text-align: right;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/5321" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">دانلود&nbsp;رایگان</font><font color="#cc33cc" style="color: rgb(204, 51, 204);">&nbsp;</font><font color="#3366ff">نمونه سوالات استخدامی بانک مرکزی</font></a></font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8309999342/33.gif" alt=""></font></div><div><div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font color="#3366ff"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8309999300/65.gif" alt=""></font><a href="http://bartarinketab.ir/post/73" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">نمونه&nbsp;سوالات</font><font color="#cc33cc" style="color: rgb(204, 51, 204);">&nbsp;</font><font color="#3366ff">استخدامی متصدی امور دفتری قوه قضاییه</font></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8309999342/33.gif" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8309999300/65.gif" alt=""><a href="http://bartarinketab.ir/post/238" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">دانلود رایگان</font><font color="#cc33cc">&nbsp;</font><font color="#3366ff">نمونه سوالات عمومی استخدامی قوه قضاییه</font></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8309999342/33.gif" alt=""></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font color="#3366ff"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8309999300/65.gif" alt=""></font><a href="http://bartarinketab.ir/post/14" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی استخدامی قوه قضاییه و سایر رشته ها</font></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8309999342/33.gif" alt=""></font></div></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font color="#3366ff"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8309999300/65.gif" alt=""></font><a href="http://bartarinketab.ir/post/73" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">بسته کامل</font><font color="#cc33cc">&nbsp;</font><font color="#3366ff">نمونه سوالات استخدامی متصدی امور دفتری قوه قضاییه</font></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8309999342/33.gif" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font color="#3366ff"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8309999300/65.gif" alt=""></font><a href="http://bartarinketab.ir/post/73" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">سوالات</font><font color="#cc33cc">&nbsp;</font><font color="#3366ff">استخدامی مسئول ابلاغ و اجرا قوه قضاییه</font></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8309999342/33.gif" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8309999300/65.gif" alt=""><a href="http://bartarinketab.ir/post/73" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">نمونه سوالات استخدامی تقریر نویس قوه قضاییه</font></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8309999342/33.gif" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font color="#3366ff"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8309999300/65.gif" alt=""></font><a href="http://bartarinketab.ir/post/73" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">نمونه سوالات</font><font color="#cc33cc">&nbsp;</font><font color="#3366ff">استخدامی&nbsp; کارشناس شبکه&nbsp; قوه قضاییه</font></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8309999342/33.gif" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8309999300/65.gif" alt=""><a href="http://bartarinketab.ir/post/73" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">نمونه سوالات استخدامی مددکار اجتماعی قوه قضاییه</font></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8309999342/33.gif" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8309999300/65.gif" alt=""><a href="http://bartarinketab.ir/post/73" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">دانلود سوالات</font><font color="#cc33cc">&nbsp;</font><font color="#3366ff">استخدامی مسئول خدمات مالی قوه قضاییه</font></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8309999342/33.gif" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font color="#3366ff"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8309999300/65.gif" alt=""></font><a href="http://bartarinketab.ir/post/73" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">نمونه سوالات استخدامی کاردان اقدامات تأمینی و تربیتی قوه قضاییه</font></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8309999342/33.gif" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font color="#3366ff"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8309999300/65.gif" alt=""></font><a href="http://bartarinketab.ir/post/73" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">نمونه سوالات</font><font color="#cc33cc">&nbsp;</font><font color="#3366ff">استخدامی کارشناس آمار موضوعی قوه قضاییه</font><font color="#cc33cc">&nbsp;</font></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8309999342/33.gif" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8309999300/65.gif" alt=""><a href="http://bartarinketab.ir/post/73" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">نمونه سوالات استخدامی ماشین نویس قوه قضاییه</font></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8309999342/33.gif" alt=""></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div></div><div></div></div></div></div></div></div><div style="text-align: right;"><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><div align="right" style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 22px;"><table dir="rtl" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="text-align: right; padding: 0px; margin: 0px;"><tbody style="padding: 0px; margin: 0px;"><tr style="padding: 0px; margin: 0px;"><td colspan="2" valign="top" width="283" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="padding: 0px; margin: 0px;"><font size="2">دفترچه سوالات&nbsp;</font></strong></span><font color="#ff0000" size="2"><b>&nbsp;آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی</b></font></font></p></td></tr><tr style="padding: 0px; margin: 0px;"><td colspan="2" valign="top" width="283" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><a href="http://s7.picofile.com/file/8235315692/bartarinketab_ir_Ejraee_94.pdf.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 22px;"><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دانلود دفترچه سوالات آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی 96، به همراه پاسخنامه</font></a></p></td></tr><tr style="padding: 0px; margin: 0px;"><td colspan="2" valign="top" width="283" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="padding: 0px; margin: 0px;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px;"><font size="2" color="#ff0000"><a title="برای دریافت کلمه عبور دانلود سوالات وبسایت از بالای وبسایت روی دریافت کلمه عبور کلیک کنید." href="http://s6.picofile.com/file/8233727684/Test_Ejraee_94.pdf.html" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); padding: 0px; margin: 0px;"><font color="#ff0000">سوالات</font>&nbsp;<font color="#ff0000">عمومی</font></a></font></strong></span><font color="#ff0000" size="2"><b>&nbsp;آزمون استخدامی&nbsp;</b></font><a title="برای دریافت کلمه عبور دانلود سوالات وبسایت از بالای وبسایت روی دریافت کلمه عبور کلیک کنید." href="http://s6.picofile.com/file/8233727684/Test_Ejraee_94.pdf.html" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(34, 119, 221); line-height: 22px; padding: 0px; margin: 0px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="padding: 0px; margin: 0px;"><font size="2">&nbsp;&nbsp;</font></strong></span></a></font></p></td></tr><tr style="padding: 0px; margin: 0px;"><td colspan="2" valign="top" width="541" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">ICDL فنّاوری اطلاعات (مهارت های هفت گانه)</font></strong></p></td></tr><tr style="padding: 0px; margin: 0px;"><td valign="top" width="283" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8134468650/computer.rar.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 22px;"><font size="2" color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دانلود نمونه سوالات فناوری</font></a></p></td><td valign="top" width="258" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8134468650/computer.rar.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 22px;"><font size="2" color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دانلود نمونه سوالات فناوری</font></a></p></td></tr><tr style="padding: 0px; margin: 0px;"><td colspan="2" valign="top" width="541" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">ریاضی و آمار مقدماتی</font></strong></p></td></tr><tr style="padding: 0px; margin: 0px;"><td valign="top" width="283" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8135046284/riazi_amaar.rar.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دانلود نمونه سوالات ریاضی و امار</font></a></p></td><td valign="top" width="258" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8135046284/riazi_amaar.rar.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دانلود نمونه سوالات ریاضی و امار</font></a></p></td></tr><tr style="padding: 0px; margin: 0px;"><td colspan="2" valign="top" width="541" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">زبان و ادبیات فارسی</font></strong></p></td></tr><tr style="padding: 0px; margin: 0px;"><td valign="top" width="283" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8135043442/adabiyat.rar.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 22px;"><font size="2" color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دانلود نمونه سوالات زبان و ادبیات</font></a></p></td><td valign="top" width="258" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8135043442/adabiyat.rar.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 22px;"><font size="2" color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دانلود نمونه سوالات زبان و ادبیات</font></a></p></td></tr><tr style="padding: 0px; margin: 0px;"><td colspan="2" valign="top" width="541" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">معارف اسلامی</font></strong></p></td></tr><tr style="padding: 0px; margin: 0px;"><td valign="top" width="283" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8135044218/maaref.rar.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 22px;"><font size="2" color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دانلود نمونه سوالات معارف اسلامی</font></a></p></td><td valign="top" width="258" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8135044218/maaref.rar.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 22px;"><font size="2" color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دانلود نمونه سوالات معارف اسلامی</font></a></p></td></tr><tr style="padding: 0px; margin: 0px;"><td colspan="2" valign="top" width="541" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">زبان انگلیسی عمومی</font></strong></p></td></tr><tr style="padding: 0px; margin: 0px;"><td valign="top" width="283" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8135045134/zaban.rar.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 22px;"><font size="2" color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دانلود نمونه سوالات زبان انگلیسی</font></a></p></td><td valign="top" width="258" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8135045134/zaban.rar.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 22px;"><font size="2" color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دانلود نمونه سوالات زبان انگلیسی</font></a></p></td></tr><tr style="padding: 0px; margin: 0px;"><td colspan="2" valign="top" width="541" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی</font></strong></p></td></tr><tr style="padding: 0px; margin: 0px;"><td valign="top" width="283" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="ltr" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8135044368/ejtemaee.rar.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">...دانلود نمونه سوالات اطلاعات عمومی و</font></a></p></td><td valign="top" width="258" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8135044368/ejtemaee.rar.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">...دانلود نمونه سوالات اطلاعات عمومی و</font></a></p></td></tr><tr style="padding: 0px; margin: 0px;"><td colspan="2" valign="top" width="541" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">هوش و توانمندی های عمومی</font></strong></p></td></tr><tr style="padding: 0px; margin: 0px;"><td valign="top" width="283" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8135044834/hoosh.rar.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 22px;"><font size="2" color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دانلود نمونه سوالات هوش</font></a></p></td><td valign="top" width="258" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8135044834/hoosh.rar.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 22px;"><font size="2" color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دانلود نمونه سوالات هوش</font></a></p></td></tr><tr style="padding: 0px; margin: 0px;"><td colspan="2" valign="top" width="283" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="padding: 0px; margin: 0px;"><font size="2">&nbsp; سوالات تخصصی</font></strong></span><font color="#ff0000" size="2"><b>&nbsp;آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی</b></font><strong style="color: rgb(255, 0, 0); line-height: 22px; padding: 0px; margin: 0px;"><font size="2">&nbsp;&nbsp;</font></strong></font></p></td></tr><tr style="padding: 0px; margin: 0px;"><td colspan="2" valign="top" width="541" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="right" style="padding: 0px; margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">برای دانلود نمونه سوالات تخصصی آزمون های استخدامی رشته شغلی خود از قسمت&nbsp;<span style="text-align: center;">آرشیو سوالات</span><span style="color: rgb(68, 68, 68); line-height: 22px; text-align: center;">&nbsp;روی رشته شغلی یا رشته تحصیلی خود کلیک کنید و سوالات مورد نیاز خود را دانلود نمایید</span></font></p></td></tr></tbody></table></div><p style="text-align: right; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 22px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;&nbsp;</font></p><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><div class="cnt"><div class="cnt"><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></p><p><sup><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></sup></p><p><sup><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b></font></sup></p><div><sup><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></sup></div></div></div></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div></div></div></div> text/html 2017-12-03T07:41:47+01:00 bartarinketab.ir آگهی استخدام http://bartarinketab.ir/post/5412 <div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><div style=""><p style="direction: ltr; text-align: center;"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></p><div><div style="text-align: center;"><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/238" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">دانلود رایگان سوالات رایج در آزمون های استخدامی</font></a></div><div><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/19" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">در مصاحبه های استخدامی چه می پرسند؟&nbsp;</font></a></div></div></div></div><div style=""><h2 class="hl" style="text-align: center;"><div style="text-align: right;"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="font-weight: normal;"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="font-weight: normal;"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="font-weight: normal;"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="font-weight: normal;"><br></font></div><div style="text-align: right;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/5423" target="_blank" title=""><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">استخدام بانک پاسارگاد در سال ۹۶</font></a></div><div style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div></h2><div class="cnt" style=""><p style="text-align: center;"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;&nbsp;</font></p><p style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/21" target="" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">پربازدیدترین آگهی های استخدام</font></a></p><p style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/228" target="" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">مشاهده همه آگهی های اسخدامی</font></a></p><p style="text-align: center;"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp; &nbsp;</font></p><p style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><img src="http://s1.picofile.com/file/7788383759/bartarin_.gif" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></font></p><p style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/extrapage/rezoome" target="" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">رزومه کاری خود را به هزاران شرکت مرتبط با تخصص خود ارائه دهید</font></a></p><p style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/extrapage/rezoome" target="" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><img src="http://s2.picofile.com/file/7966499672/rezoome.png" alt="">&nbsp;</font></a></p><p style="text-align: center;"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></p><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><div><p style="text-align: center;"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp; *******************************************************************&nbsp;&nbsp;</font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">در صورت مشاهده هرگونه سوء استفاده و یا آگهی های شغلی ناشایست و غیرمعقول، لطفاً سریعاً از&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/comment/5" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">اینجا</a>&nbsp;مسئولین سایت را مطلع فرمایید.</font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">نکته بسیار مهم:&nbsp;چنانچه خانمها برای شغلی دعوت به مصاحبه شدند، در مراجعات اولیه حتما&nbsp;در ساعات اداری و با یک همراه&nbsp;مراجعه نمایند.</font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></p><p style="text-align: center;"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">*******************************************************************&nbsp;</font></p></div><div><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></div></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""></div><div style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><hr></div><div style="text-align: justify;"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><a href="http://bartarinketab.ir/post/19" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات مصاحبه استخدامی</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/238" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات عمومی استخدامی</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/432" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی پرستاری</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/134" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات دیوان محاسبات&nbsp;</a>&nbsp;,<a href="http://bartarinketab.ir/post/1088" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات آتش نشانی</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/25" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات آموزش و پرورش&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/62" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات تأمین اجتماعی</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/7" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی بانک ها&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/51" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات اصول حسابداری</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/30" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی ادبیات</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/31" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی معارف</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/31" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی الهیات</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/32" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات دانش کامپیوتر&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/33" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی زبان</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/33" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی انگلیسی</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/34" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات سیاسی مذهبی</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/35" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی هوش</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/36" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی آمار</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/37" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات آی سی دی ال</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/38" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی فرودگاه&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/40" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">استخدامی استانداری</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/432" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی بهداشت</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/68" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استدامی وزارت علوم</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/231" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات نیروی انتظامی</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/26" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی ارتش</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/41" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی مدیریت&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/41" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی بازاریابی&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/432" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی امور اداری</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/44" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات محیط زیست</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/44" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی شیلات&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/44" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی دامپروری</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/44" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات جهاد کشاورزی</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/45" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی کامپیوتر</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/432" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات مطالعات اجتماعی</a>&nbsp;, &nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/47" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات مهندس راه و ساختمان</a>&nbsp;,&nbsp;&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/432" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات روابط عمومی</a>&nbsp;,&nbsp;&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/47" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی برنامه ریزی</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/245" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی شرکت گاز&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/55" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات برنامه و بودجه</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/55" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات امور فرهنگی</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/55" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات کارشناس مالی&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/479" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی حسابداری</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/479" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی اقتصاد خرد</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/479" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات تئوری مدیریت</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/479" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات حسابداری میانه</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/74" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی حقوق</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/245" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی شرکت نفت</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/245" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی پتروشیمی</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/73" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی قضاوت</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/29" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی وکالت</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/73" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی قوه قضائیه</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/1088" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی شهرداری</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/1088" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات خدمات ایمنی شهرداری&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/54" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات دانش علوم بانکی&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/75" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات مهندسی کامپیوتر</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/45" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات رشته کامپیوتر</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/25" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات آزمون استخدام معلم</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات راهنمایی و رانندگی</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/58" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی امور مالیاتی</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/58" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی دارایی</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/77" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی بانک مسکن</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/76" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی مخابرات</a>&nbsp;,<a href="http://bartarinketab.ir/post/50" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;سوالات استخدامی ذوب آهن</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/63" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات بانک اقتصاد نوین</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/64" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی بانک ملی</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/65" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات بانک کشاورزی&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/1939" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی بانک ملت</a></font></div><div><br></div></div></div></div></div></div></div> text/html 2017-11-28T07:43:49+01:00 bartarinketab.ir استخدام های 7 آذر http://bartarinketab.ir/post/5411 <div style="text-align: center;"><div style=""><a href="http://bartarinketab.ir/post/73" target="_blank" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img title="سوالات استخدامی قوه قضائیه" src="https://web.archive.org/web/20150315002802im_/http://s1.picofile.com/file/8124709276/gh.jpg" alt="" width="225" height="225"></font></a></div><div id="InPost_MihanblogShopAds" style="text-align: right; height: 0px; width: 560px; border: 0px;"></div><div style="text-align: right;"><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><a href="http://bartarinketab.ir/post/432" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8289621518/www0202.jpg" alt=""></a></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div></div><div style="text-align: right;"><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: right;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/5404" target="_blank" title=""><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دانلود سوالات آزمون استخدامی وزارت بهداشت 96</font></a></div><div style="text-align: right;"><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: right;"><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/5405" target="_blank" title=""><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">تمدید مهلت ثبت نام آزمون استخدامی وزارت نفت</font></a></div><div><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/5406" target="_blank" title=""><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">اطلاعیه تاریخ پرینت كارت و زمان‌ برگزاری آزمون استخدامی نیروهای قراردادی سازمان امور مالیاتی كشور - سال 1396</font></a></div><div><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/5407" target="_blank" title=""><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">اطلاعیه تاریخ پرینت كارت و زمان‌ برگزاری آزمون استخدامی كاركنان اداری قوه قضائیه - سال 1396</font></a></div><div><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/5408" target="_blank" title=""><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">استخدام کارشناس فروش در انتشارات گل‌واژه / تهران</font></a></div><div><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/5409" target="_blank" title=""><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">استخدام ۶ردیف شغلی در هواپیمایی دلتابان / شهر تهران</font></a></div><div><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/5410" target="_blank" title=""><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">استخدام کارشناس فروش با درآمد بالا در مجموعه پیک برتر/ تهران</font></a></div><div><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></div></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><div style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><br></b></font></div><div style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><br></b></font></div><div style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><br></b></font></div><div style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><br></b></font></div><div style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><br></b></font></div><div style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><br></b></font></div><div style=""><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><div align="right" style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 22px;"><table dir="rtl" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: right;"><tbody style="padding: 0px; margin: 0px;"><tr style="padding: 0px; margin: 0px;"><td colspan="2" valign="top" width="283" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><span style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(255, 0, 0);"><span style="padding: 0px; margin: 0px;"><font size="2">دفترچه سوالات&nbsp;</font></span></span><font color="#ff0000" size="2">&nbsp;آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی</font></b></font></p></td></tr><tr style="padding: 0px; margin: 0px;"><td colspan="2" valign="top" width="283" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><a href="http://s7.picofile.com/file/8235315692/bartarinketab_ir_Ejraee_94.pdf.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 22px;"><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود دفترچه سوالات آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی 96، به همراه پاسخنامه</b></font></a></p></td></tr><tr style="padding: 0px; margin: 0px;"><td colspan="2" valign="top" width="283" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><span style="padding: 0px; margin: 0px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px;"><font size="2" color="#ff0000"><a title="برای دریافت کلمه عبور دانلود سوالات وبسایت از بالای وبسایت روی دریافت کلمه عبور کلیک کنید." href="http://s6.picofile.com/file/8233727684/Test_Ejraee_94.pdf.html" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); padding: 0px; margin: 0px;"><font color="#ff0000">سوالات</font>&nbsp;<font color="#ff0000">عمومی</font></a></font></span></span><font color="#ff0000" size="2">&nbsp;آزمون استخدامی&nbsp;</font><a title="برای دریافت کلمه عبور دانلود سوالات وبسایت از بالای وبسایت روی دریافت کلمه عبور کلیک کنید." href="http://s6.picofile.com/file/8233727684/Test_Ejraee_94.pdf.html" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(34, 119, 221); line-height: 22px; padding: 0px; margin: 0px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(255, 0, 0);"><span style="padding: 0px; margin: 0px;"><font size="2">&nbsp;&nbsp;</font></span></span></a></b></font></p></td></tr><tr style="padding: 0px; margin: 0px;"><td colspan="2" valign="top" width="541" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>ICDL فنّاوری اطلاعات (مهارت های هفت گانه)</b></font></span></p></td></tr><tr style="padding: 0px; margin: 0px;"><td valign="top" width="283" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8134468650/computer.rar.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 22px;"><font size="2" color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود نمونه سوالات فناوری</b></font></a></p></td><td valign="top" width="258" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8134468650/computer.rar.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 22px;"><font size="2" color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود نمونه سوالات فناوری</b></font></a></p></td></tr><tr style="padding: 0px; margin: 0px;"><td colspan="2" valign="top" width="541" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>ریاضی و آمار مقدماتی</b></font></span></p></td></tr><tr style="padding: 0px; margin: 0px;"><td valign="top" width="283" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8135046284/riazi_amaar.rar.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود نمونه سوالات ریاضی و امار</b></font></a></p></td><td valign="top" width="258" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8135046284/riazi_amaar.rar.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود نمونه سوالات ریاضی و امار</b></font></a></p></td></tr><tr style="padding: 0px; margin: 0px;"><td colspan="2" valign="top" width="541" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>زبان و ادبیات فارسی</b></font></span></p></td></tr><tr style="padding: 0px; margin: 0px;"><td valign="top" width="283" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8135043442/adabiyat.rar.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 22px;"><font size="2" color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود نمونه سوالات زبان و ادبیات</b></font></a></p></td><td valign="top" width="258" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8135043442/adabiyat.rar.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 22px;"><font size="2" color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود نمونه سوالات زبان و ادبیات</b></font></a></p></td></tr><tr style="padding: 0px; margin: 0px;"><td colspan="2" valign="top" width="541" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>معارف اسلامی</b></font></span></p></td></tr><tr style="padding: 0px; margin: 0px;"><td valign="top" width="283" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8135044218/maaref.rar.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 22px;"><font size="2" color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود نمونه سوالات معارف اسلامی</b></font></a></p></td><td valign="top" width="258" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8135044218/maaref.rar.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 22px;"><font size="2" color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود نمونه سوالات معارف اسلامی</b></font></a></p></td></tr><tr style="padding: 0px; margin: 0px;"><td colspan="2" valign="top" width="541" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>زبان انگلیسی عمومی</b></font></span></p></td></tr><tr style="padding: 0px; margin: 0px;"><td valign="top" width="283" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8135045134/zaban.rar.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 22px;"><font size="2" color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود نمونه سوالات زبان انگلیسی</b></font></a></p></td><td valign="top" width="258" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8135045134/zaban.rar.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 22px;"><font size="2" color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود نمونه سوالات زبان انگلیسی</b></font></a></p></td></tr><tr style="padding: 0px; margin: 0px;"><td colspan="2" valign="top" width="541" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی</b></font></span></p></td></tr><tr style="padding: 0px; margin: 0px;"><td valign="top" width="283" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="ltr" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8135044368/ejtemaee.rar.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>...دانلود نمونه سوالات اطلاعات عمومی و</b></font></a></p></td><td valign="top" width="258" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8135044368/ejtemaee.rar.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>...دانلود نمونه سوالات اطلاعات عمومی و</b></font></a></p></td></tr><tr style="padding: 0px; margin: 0px;"><td colspan="2" valign="top" width="541" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>هوش و توانمندی های عمومی</b></font></span></p></td></tr><tr style="padding: 0px; margin: 0px;"><td valign="top" width="283" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8135044834/hoosh.rar.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 22px;"><font size="2" color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود نمونه سوالات هوش</b></font></a></p></td><td valign="top" width="258" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8135044834/hoosh.rar.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 22px;"><font size="2" color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود نمونه سوالات هوش</b></font></a></p></td></tr><tr style="padding: 0px; margin: 0px;"><td colspan="2" valign="top" width="283" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><span style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(255, 0, 0);"><span style="padding: 0px; margin: 0px;"><font size="2">&nbsp; سوالات تخصصی</font></span></span><font color="#ff0000" size="2">&nbsp;آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی</font><span style="color: rgb(255, 0, 0); line-height: 22px; padding: 0px; margin: 0px;"><font size="2">&nbsp;&nbsp;</font></span></b></font></p></td></tr><tr style="padding: 0px; margin: 0px;"><td colspan="2" valign="top" width="541" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="right" style="padding: 0px; margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>برای دانلود نمونه سوالات تخصصی آزمون های استخدامی رشته شغلی خود از قسمت&nbsp;<span style="text-align: center;">آرشیو سوالات</span><span style="color: rgb(68, 68, 68); line-height: 22px; text-align: center;">&nbsp;روی رشته شغلی یا رشته تحصیلی خود کلیک کنید و سوالات مورد نیاز خود را دانلود نمایید</span></b></font></p></td></tr></tbody></table></div><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 22px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;&nbsp;</b></font></p></div><div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8309999300/65.gif" alt=""></b><a href="http://bartarinketab.ir/post/73" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><b><font color="#3366ff">آمادگی برای&nbsp;</font></b><span style="text-align: justify;"><font color="#3366ff"><b>آزمون استخدامی كاركنان اداری قوه قضائیه - سال 1396</b></font></span><b>&nbsp;</b></a><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8309999342/33.gif" alt=""></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8309999300/65.gif" alt=""></b><a href="http://bartarinketab.ir/post/58" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><b><font color="#3366ff">آمادگی برای&nbsp;</font></b><span style="text-align: justify;"><font color="#3366ff"><b>آزمون استخدامی نیروهای قراردادی سازمان امور مالیاتی كشور</b></font></span></a><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8309999342/33.gif" alt=""></b></font></div><div><div style="text-align: right;"><div style="text-align: center;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box; max-width: 100%; font-stretch: normal;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8309999300/65.gif" alt=""><a href="http://bartarinketab.ir/post/7" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک ها اینجا کلیک نمایید</font></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8309999342/33.gif" alt=""></b></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box; max-width: 100%; font-stretch: normal;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8309999300/65.gif" alt=""><font color="#3366ff"><a href="http://bartarinketab.ir/post/73" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="line-height: 35px; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box; max-width: 100%;"><font color="#3366ff">جهت</font>&nbsp;<font color="#3366ff">دانلود سوالات&nbsp;</font></span><font color="#3366ff"><span style="line-height: 35px;">کارشناس حقوقی اینجا کلیک کنید</span></font></a></font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8309999342/33.gif" alt=""></b></font></p></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: right;"><div><div><div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><font color="#3366ff"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8309999300/65.gif" alt=""></font><a href="http://bartarinketab.ir/post/238" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">دانلود</font><font color="#cc33cc">&nbsp;</font><font color="#3366ff">رایگان سوالات رایج در آزمون های استخدامی</font></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8309999342/33.gif" alt=""></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8309999300/65.gif" alt=""><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/19" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">در مصاحبه های استخدامی چه می پرسند؟</font><font color="#cc33cc">&nbsp;</font></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8309999342/33.gif" alt=""></b></font></div></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><font color="#3366ff"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8309999300/65.gif" alt=""></font><a href="http://bartarinketab.ir/post/5319" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">مشاهده</font><font color="#cc33cc">&nbsp;</font><font color="#3366ff">همه استخدامی های ماه جاری</font></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8309999342/33.gif" alt=""></b></font></div></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><font color="#3366ff"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8309999300/65.gif" alt=""></font><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/238" target="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">دانلود&nbsp;رایگان نمونه سوالات استخدامی آزمون فراگیر دستگاه های اجرایی</font><span style="color: rgb(204, 51, 204);">&nbsp;</span></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8309999342/33.gif" alt=""></b></font></div></div><div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8309999300/65.gif" alt=""><font color="#cc33cc">&nbsp;</font><font style="text-align: right;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/5321" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">دانلود&nbsp;رایگان</font><font color="#cc33cc" style="color: rgb(204, 51, 204);">&nbsp;</font><font color="#3366ff">نمونه سوالات استخدامی بانک مرکزی</font></a></font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8309999342/33.gif" alt=""></b></font></div><div><div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><font color="#3366ff"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8309999300/65.gif" alt=""></font><a href="http://bartarinketab.ir/post/73" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">نمونه&nbsp;سوالات</font><font color="#cc33cc" style="color: rgb(204, 51, 204);">&nbsp;</font><font color="#3366ff">استخدامی متصدی امور دفتری قوه قضاییه</font></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8309999342/33.gif" alt=""></b></font></div><div style="text-align: center;"><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8309999300/65.gif" alt=""><a href="http://bartarinketab.ir/post/238" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">دانلود رایگان</font><font color="#cc33cc">&nbsp;</font><font color="#3366ff">نمونه سوالات عمومی استخدامی قوه قضاییه</font></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8309999342/33.gif" alt=""></b></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><font color="#3366ff"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8309999300/65.gif" alt=""></font><a href="http://bartarinketab.ir/post/14" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی استخدامی قوه قضاییه و سایر رشته ها</font></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8309999342/33.gif" alt=""></b></font></div></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><font color="#3366ff"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8309999300/65.gif" alt=""></font><a href="http://bartarinketab.ir/post/73" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">بسته کامل</font><font color="#cc33cc">&nbsp;</font><font color="#3366ff">نمونه سوالات استخدامی متصدی امور دفتری قوه قضاییه</font></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8309999342/33.gif" alt=""></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><font color="#3366ff"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8309999300/65.gif" alt=""></font><a href="http://bartarinketab.ir/post/73" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">سوالات</font><font color="#cc33cc">&nbsp;</font><font color="#3366ff">استخدامی مسئول ابلاغ و اجرا قوه قضاییه</font></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8309999342/33.gif" alt=""></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8309999300/65.gif" alt=""><a href="http://bartarinketab.ir/post/73" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">نمونه سوالات استخدامی تقریر نویس قوه قضاییه</font></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8309999342/33.gif" alt=""></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><font color="#3366ff"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8309999300/65.gif" alt=""></font><a href="http://bartarinketab.ir/post/73" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">نمونه سوالات</font><font color="#cc33cc">&nbsp;</font><font color="#3366ff">استخدامی&nbsp; کارشناس شبکه&nbsp; قوه قضاییه</font></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8309999342/33.gif" alt=""></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8309999300/65.gif" alt=""><a href="http://bartarinketab.ir/post/73" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">نمونه سوالات استخدامی مددکار اجتماعی قوه قضاییه</font></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8309999342/33.gif" alt=""></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8309999300/65.gif" alt=""><a href="http://bartarinketab.ir/post/73" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">دانلود سوالات</font><font color="#cc33cc">&nbsp;</font><font color="#3366ff">استخدامی مسئول خدمات مالی قوه قضاییه</font></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8309999342/33.gif" alt=""></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><font color="#3366ff"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8309999300/65.gif" alt=""></font><a href="http://bartarinketab.ir/post/73" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">نمونه سوالات استخدامی کاردان اقدامات تأمینی و تربیتی قوه قضاییه</font></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8309999342/33.gif" alt=""></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><font color="#3366ff"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8309999300/65.gif" alt=""></font><a href="http://bartarinketab.ir/post/73" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">نمونه سوالات</font><font color="#cc33cc">&nbsp;</font><font color="#3366ff">استخدامی کارشناس آمار موضوعی قوه قضاییه</font><font color="#cc33cc">&nbsp;</font></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8309999342/33.gif" alt=""></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8309999300/65.gif" alt=""><a href="http://bartarinketab.ir/post/73" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">نمونه سوالات استخدامی ماشین نویس قوه قضاییه</font></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8309999342/33.gif" alt=""></b></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div></div><div></div></div></div></div></div></div><div style="text-align: right;"><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b><b style="color: rgb(51, 102, 255);"><a href="http://bartarinketab.ir/post/50" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">آمادگی برای&nbsp;&nbsp;آزمون استخدامی وزارت نفت</font></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8309999342/33.gif" alt=""></b></font></div><div style="text-align: justify;"></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><br></b></font></div></div></div></div></div></div></div><div style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>&nbsp;</b></font></div><div style=""><hr></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/19" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات&nbsp;<font color="#000000">مصاحبه استخدامی</font></a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/238" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات عمومی استخدامی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/432" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی پرستاری</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/134" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات دیوان محاسبات&nbsp;</a>&nbsp;,<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/1088" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات آتش نشانی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/25" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات آموزش و پرورش&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/62" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات تأمین اجتماعی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/7" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی بانک ها&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/51" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات اصول حسابداری</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/30" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی ادبیات</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/31" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی معارف</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/31" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی الهیات</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/32" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات دانش کامپیوتر&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/33" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی زبان</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/33" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی انگلیسی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/34" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات سیاسی مذهبی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/35" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی هوش</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/36" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی آمار</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/37" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات آی سی دی ال</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/38" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی فرودگاه&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/40" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">استخدامی استانداری</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/432" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی بهداشت</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/68" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استدامی وزارت علوم</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/231" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات نیروی انتظامی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/26" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی ارتش</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/41" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی مدیریت&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/41" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی بازاریابی&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/432" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی امور اداری</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/44" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات محیط زیست</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/44" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی شیلات&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/44" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی دامپروری</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/44" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات جهاد کشاورزی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/45" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی کامپیوتر</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/432" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات مطالعات اجتماعی</a>&nbsp;, &nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/47" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات مهندس راه و ساختمان</a>&nbsp;,&nbsp;&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/432" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات روابط عمومی</a>&nbsp;,&nbsp;&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/47" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی برنامه ریزی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/245" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی شرکت گاز&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/55" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات برنامه و بودجه</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/55" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات امور فرهنگی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/55" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات کارشناس مالی&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/479" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی حسابداری</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/479" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی اقتصاد خرد</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/479" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات تئوری مدیریت</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/479" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات حسابداری میانه</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/74" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی حقوق</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/245" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی شرکت نفت</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/245" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی پتروشیمی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/73" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی قضاوت</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/29" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی وکالت</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/73" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی قوه قضائیه</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/1088" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی شهرداری</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/1088" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات خدمات ایمنی شهرداری&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/54" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات دانش علوم بانکی&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/75" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات مهندسی کامپیوتر</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/45" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات رشته کامپیوتر</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/25" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات آزمون استخدام معلم</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات راهنمایی و رانندگی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/58" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی امور مالیاتی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/58" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی دارایی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/77" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی بانک مسکن</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/76" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی مخابرات</a>&nbsp;,<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/50" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;سوالات استخدامی ذوب آهن</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/63" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات بانک اقتصاد نوین</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/64" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی بانک ملی</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/65" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات بانک کشاورزی&nbsp;</a>&nbsp;,&nbsp;<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/1939" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات استخدامی بانک ملت</a>,<a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/2406" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">دستگاه های اجرایی</a>,&nbsp;<font style="text-align: right;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/2521" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">دستیاران ستادی</a>&nbsp;,&nbsp;</font><font color="#000000"><a href="http://bartarinketab.ir/post/432" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">آزمون تخصصی بهداشت خانواده</a>&nbsp;</font>,&nbsp;<font color="#000000"><a href="http://bartarinketab.ir/post/479" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سوالات امور اقتصاد و دارایی</a>,&nbsp;</font><font color="#000000"><a href="http://bartarinketab.ir/post/2759" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); text-align: right;">پست بانک</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/2760" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); text-align: right;">صندوق رفاه دانشجویان</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/10" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); text-align: right;">برق</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/19" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); text-align: right;">مصاحیه استخدامی شهرداری</a>&nbsp;,&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/73" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); text-align: right;">حقوق قضائی</a></font></b></font></div></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div></div> text/html 2017-11-28T07:33:08+01:00 bartarinketab.ir استخدام کارشناس فروش با درآمد بالا در مجموعه پیک برتر/ تهران http://bartarinketab.ir/post/5410 <font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">مجموعه پیک برتر بزرگترین شرکت تبلیغاتی در حوزه ی آنلاین و چاپ در جهت توسعه کادر فروش خود با شرایط زیر در تهران استخدام می نماید. </font><div><table class="MsoTableGrid" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="346" style="width:259.85pt;border-collapse:collapse;border:none;mso-border-alt: solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;mso-yfti-tbllook:1184;mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <tbody><tr style="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes;height:63.85pt"> <td valign="top" style="border:solid black 1.0pt;mso-border-themecolor:text1; mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:63.85pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:15.0pt;text-align:right; line-height:15.0pt"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">ردیف</span><o:p></o:p></font></p> </td> <td valign="top" style="border:solid black 1.0pt;mso-border-themecolor:text1; border-left:none;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-left-themecolor: text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:63.85pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:15.0pt;text-align:right; line-height:15.0pt"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">عنوان شغلی</span><o:p></o:p></font></p> </td> <td valign="top" style="border:solid black 1.0pt;mso-border-themecolor:text1; border-left:none;mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-left-themecolor: text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:63.85pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:15.0pt;text-align:right; line-height:15.0pt"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">شرایط احراز</span><o:p></o:p></font></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:1;mso-yfti-lastrow:yes;height:112.95pt"> <td valign="top" style="border:solid black 1.0pt;mso-border-themecolor:text1; border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor: text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:112.95pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:15.0pt;text-align:right; line-height:15.0pt"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۱</span><o:p></o:p></font></p> </td> <td valign="top" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor: text1;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1; mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-left-themecolor:text1; mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:112.95pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:15.0pt;text-align:right; line-height:15.0pt"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">کارشناس فروش</span><o:p></o:p></font></p> </td> <td valign="top" style="border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor:text1;border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor: text1;mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1; mso-border-left-alt:solid black .5pt;mso-border-left-themecolor:text1; mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor:text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:112.95pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right: 7.5pt;mso-margin-bottom-alt:auto;margin-left:0cm;text-align:right;text-indent: -18.0pt;line-height:18.75pt;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"><!--[if !supportLists]--><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">درآمد بالا بدون حقوق ثابت</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right: 7.5pt;mso-margin-bottom-alt:auto;margin-left:0cm;text-align:right;text-indent: -18.0pt;line-height:18.75pt;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"><!--[if !supportLists]--><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">آموزش رایگان و محیطی حرفه ای</span><o:p></o:p></font></p> </td> </tr> </tbody></table><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال و یا با شماره های زیر تماس حاصل نمایند.</font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">آدرس ایمیل: saeid_9301@yahoo.com</font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">تلفن: 02184215865</font></div></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8309999300/65.gif" alt=""></b><a href="http://bartarinketab.ir/post/73" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><b><font color="#3366ff">آمادگی برای&nbsp;</font></b><span style="text-align: justify;"><font color="#3366ff"><b>آزمون استخدامی كاركنان اداری قوه قضائیه - سال 1396</b></font></span><b>&nbsp;</b></a><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8309999342/33.gif" alt=""></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8309999300/65.gif" alt=""></b><a href="http://bartarinketab.ir/post/58" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><b><font color="#3366ff">آمادگی برای&nbsp;</font></b><span style="text-align: justify;"><font color="#3366ff"><b>آزمون استخدامی نیروهای قراردادی سازمان امور مالیاتی كشور</b></font></span></a><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8309999342/33.gif" alt=""></b></font></div><div style=""><div style="text-align: right;"><div style="text-align: center;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box; max-width: 100%; font-stretch: normal;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8309999300/65.gif" alt=""><a href="http://bartarinketab.ir/post/7" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک ها اینجا کلیک نمایید</font></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8309999342/33.gif" alt=""></b></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box; max-width: 100%; font-stretch: normal;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8309999300/65.gif" alt=""><font color="#3366ff"><a href="http://bartarinketab.ir/post/73" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="line-height: 35px; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; box-sizing: border-box; max-width: 100%;"><font color="#3366ff">جهت</font>&nbsp;<font color="#3366ff">دانلود سوالات&nbsp;</font></span><font color="#3366ff"><span style="line-height: 35px;">کارشناس حقوقی اینجا کلیک کنید</span></font></a></font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8309999342/33.gif" alt=""></b></font></p></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: right;"><div><div><div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><font color="#3366ff"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8309999300/65.gif" alt=""></font><a href="http://bartarinketab.ir/post/238" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">دانلود</font><font color="#cc33cc">&nbsp;</font><font color="#3366ff">رایگان سوالات رایج در آزمون های استخدامی</font></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8309999342/33.gif" alt=""></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8309999300/65.gif" alt=""><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/19" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">در مصاحبه های استخدامی چه می پرسند؟</font><font color="#cc33cc">&nbsp;</font></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8309999342/33.gif" alt=""></b></font></div></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><font color="#3366ff"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8309999300/65.gif" alt=""></font><a href="http://bartarinketab.ir/post/5319" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">مشاهده</font><font color="#cc33cc">&nbsp;</font><font color="#3366ff">همه استخدامی های ماه جاری</font></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8309999342/33.gif" alt=""></b></font></div></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><font color="#3366ff"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8309999300/65.gif" alt=""></font><a title="" href="http://bartarinketab.ir/post/238" target="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">دانلود&nbsp;رایگان نمونه سوالات استخدامی آزمون فراگیر دستگاه های اجرایی</font><span style="color: rgb(204, 51, 204);">&nbsp;</span></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8309999342/33.gif" alt=""></b></font></div></div><div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8309999300/65.gif" alt=""><font color="#cc33cc">&nbsp;</font><font style="text-align: right;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/5321" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">دانلود&nbsp;رایگان</font><font color="#cc33cc" style="color: rgb(204, 51, 204);">&nbsp;</font><font color="#3366ff">نمونه سوالات استخدامی بانک مرکزی</font></a></font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8309999342/33.gif" alt=""></b></font></div><div><div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><font color="#3366ff"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8309999300/65.gif" alt=""></font><a href="http://bartarinketab.ir/post/73" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">نمونه&nbsp;سوالات</font><font color="#cc33cc" style="color: rgb(204, 51, 204);">&nbsp;</font><font color="#3366ff">استخدامی متصدی امور دفتری قوه قضاییه</font></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8309999342/33.gif" alt=""></b></font></div><div style="text-align: center;"><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8309999300/65.gif" alt=""><a href="http://bartarinketab.ir/post/238" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">دانلود رایگان</font><font color="#cc33cc">&nbsp;</font><font color="#3366ff">نمونه سوالات عمومی استخدامی قوه قضاییه</font></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8309999342/33.gif" alt=""></b></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><font color="#3366ff"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8309999300/65.gif" alt=""></font><a href="http://bartarinketab.ir/post/14" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی استخدامی قوه قضاییه و سایر رشته ها</font></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8309999342/33.gif" alt=""></b></font></div></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><font color="#3366ff"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8309999300/65.gif" alt=""></font><a href="http://bartarinketab.ir/post/73" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">بسته کامل</font><font color="#cc33cc">&nbsp;</font><font color="#3366ff">نمونه سوالات استخدامی متصدی امور دفتری قوه قضاییه</font></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8309999342/33.gif" alt=""></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><font color="#3366ff"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8309999300/65.gif" alt=""></font><a href="http://bartarinketab.ir/post/73" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">سوالات</font><font color="#cc33cc">&nbsp;</font><font color="#3366ff">استخدامی مسئول ابلاغ و اجرا قوه قضاییه</font></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8309999342/33.gif" alt=""></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8309999300/65.gif" alt=""><a href="http://bartarinketab.ir/post/73" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">نمونه سوالات استخدامی تقریر نویس قوه قضاییه</font></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8309999342/33.gif" alt=""></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><font color="#3366ff"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8309999300/65.gif" alt=""></font><a href="http://bartarinketab.ir/post/73" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">نمونه سوالات</font><font color="#cc33cc">&nbsp;</font><font color="#3366ff">استخدامی&nbsp; کارشناس شبکه&nbsp; قوه قضاییه</font></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8309999342/33.gif" alt=""></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8309999300/65.gif" alt=""><a href="http://bartarinketab.ir/post/73" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">نمونه سوالات استخدامی مددکار اجتماعی قوه قضاییه</font></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8309999342/33.gif" alt=""></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8309999300/65.gif" alt=""><a href="http://bartarinketab.ir/post/73" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">دانلود سوالات</font><font color="#cc33cc">&nbsp;</font><font color="#3366ff">استخدامی مسئول خدمات مالی قوه قضاییه</font></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8309999342/33.gif" alt=""></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><font color="#3366ff"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8309999300/65.gif" alt=""></font><a href="http://bartarinketab.ir/post/73" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">نمونه سوالات استخدامی کاردان اقدامات تأمینی و تربیتی قوه قضاییه</font></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8309999342/33.gif" alt=""></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><font color="#3366ff"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8309999300/65.gif" alt=""></font><a href="http://bartarinketab.ir/post/73" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">نمونه سوالات</font><font color="#cc33cc">&nbsp;</font><font color="#3366ff">استخدامی کارشناس آمار موضوعی قوه قضاییه</font><font color="#cc33cc">&nbsp;</font></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8309999342/33.gif" alt=""></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8309999300/65.gif" alt=""><a href="http://bartarinketab.ir/post/73" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">نمونه سوالات استخدامی ماشین نویس قوه قضاییه</font></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8309999342/33.gif" alt=""></b></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div></div><div></div></div></div></div></div></div><div style="text-align: right;"><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;</b><b style="color: rgb(51, 102, 255);"><a href="http://bartarinketab.ir/post/50" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">آمادگی برای&nbsp;&nbsp;آزمون استخدامی وزارت نفت</font></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8309999342/33.gif" alt=""></b></font></div><div style="text-align: justify;"></div><div style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><br></b></font></div><div style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><br></b></font></div></div></div></div></div></div>