نمونه سوالات استخدامی رایگان نمونه سوالات استخدامی رایگان, دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی,سوالات استخدامی بانک ها http://bartarinketab.ir 2020-11-23T19:03:41+01:00 text/html 2020-09-27T11:30:58+01:00 bartarinketab.ir دانلود رایگان سوالات استخدامی هشتمین آزمون استخدام دستگاه های اجرایی http://bartarinketab.ir/post/5631 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">دانلود رایگان سوالات استخدامی هشتمین آزمون استخدام دستگاه های اجرایی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">هشتمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور در پاییز برگزار می گردد و ثبت نام در این آزمون از هم اکنون از طریق وبسایت سازمان سنجش آغاز شده است:&nbsp;</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">لینک ثبت نام در آزمون: http://register1.sanjesh.org/RGEMPN8/</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">دفترچه راهنمایی آزمون استخدام دستگاه های اجرایی که&nbsp; رشته های تحصیلی مورد نیاز به تفیک سازمان های دولتی و شهرهای کشور در آن ذکر شده است در لینک زیر قابل دریافت می باشد:</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">دفترچه راهنمایی ثبت نام: http://92.242.195.146/download/emp/NOTE_EMPN8_v1.pdf</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;</font></div><div><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#3366ff"><a href="http://bartarinketab.ir/post/238" target="" title=""><font color="#3366ff">جهت دانلود دفترچه سوالات استخدامی هفت دوره گذشته به همراه سایر جزوه ها و نمونه سوالات آمادگی در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی به لینک زیر مراجعه کنید:</font></a></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#3366ff"><a href="http://bartarinketab.ir/post/238" target="" title=""><br></a></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#3366ff"><a href="http://bartarinketab.ir/post/238" target="" title=""><font color="#3366ff">لینک منابع استخدامی:&nbsp;&nbsp;http://bartarinketab.ir/post/238&nbsp;</font></a></font></div><div><font color="#3366ff"><br></font></div><div><font color="#3366ff"><br></font></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><a href="http://bartarinketab.ir/post/238" target="" title=""><div></div></a></div></div> text/html 2020-03-04T04:53:23+01:00 bartarinketab.ir دانلود سوالات استخدامی http://bartarinketab.ir/post/5630 <div><br></div><div><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right;"><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><div align="right" style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 22px;"><table dir="rtl" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="text-align: right; padding: 0px; margin: 0px;"><tbody style="padding: 0px; margin: 0px;"><tr style="padding: 0px; margin: 0px;"><td colspan="2" valign="top" width="283" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="padding: 0px; margin: 0px;"><font size="2">دفترچه سوالات&nbsp;</font></strong></span><font color="#ff0000" size="2"><b>&nbsp;آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی</b></font></font></p></td></tr><tr style="padding: 0px; margin: 0px;"><td colspan="2" valign="top" width="283" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><a href="http://s7.picofile.com/file/8235315692/bartarinketab_ir_Ejraee_94.pdf.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 22px;"><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دانلود دفترچه سوالات آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی 96، به همراه پاسخنامه</font></a></p></td></tr><tr style="padding: 0px; margin: 0px;"><td colspan="2" valign="top" width="283" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="padding: 0px; margin: 0px;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px;"><font size="2" color="#ff0000"><a title="برای دریافت کلمه عبور دانلود سوالات وبسایت از بالای وبسایت روی دریافت کلمه عبور کلیک کنید." href="http://s6.picofile.com/file/8233727684/Test_Ejraee_94.pdf.html" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); padding: 0px; margin: 0px;"><font color="#ff0000">سوالات</font>&nbsp;<font color="#ff0000">عمومی</font></a></font></strong></span><font color="#ff0000" size="2"><b>&nbsp;آزمون استخدامی&nbsp;</b></font><a title="برای دریافت کلمه عبور دانلود سوالات وبسایت از بالای وبسایت روی دریافت کلمه عبور کلیک کنید." href="http://s6.picofile.com/file/8233727684/Test_Ejraee_94.pdf.html" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(34, 119, 221); line-height: 22px; padding: 0px; margin: 0px;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="padding: 0px; margin: 0px;"><font size="2">&nbsp;&nbsp;</font></strong></span></a></font></p></td></tr><tr style="padding: 0px; margin: 0px;"><td colspan="2" valign="top" width="541" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">ICDL فنّاوری اطلاعات (مهارت های هفت گانه)</font></strong></p></td></tr><tr style="padding: 0px; margin: 0px;"><td valign="top" width="283" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8134468650/computer.rar.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 22px;"><font size="2" color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دانلود نمونه سوالات فناوری</font></a></p></td><td valign="top" width="258" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8134468650/computer.rar.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 22px;"><font size="2" color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دانلود نمونه سوالات فناوری</font></a></p></td></tr><tr style="padding: 0px; margin: 0px;"><td colspan="2" valign="top" width="541" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">ریاضی و آمار مقدماتی</font></strong></p></td></tr><tr style="padding: 0px; margin: 0px;"><td valign="top" width="283" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8135046284/riazi_amaar.rar.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دانلود نمونه سوالات ریاضی و امار</font></a></p></td><td valign="top" width="258" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8135046284/riazi_amaar.rar.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دانلود نمونه سوالات ریاضی و امار</font></a></p></td></tr><tr style="padding: 0px; margin: 0px;"><td colspan="2" valign="top" width="541" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">زبان و ادبیات فارسی</font></strong></p></td></tr><tr style="padding: 0px; margin: 0px;"><td valign="top" width="283" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8135043442/adabiyat.rar.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 22px;"><font size="2" color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دانلود نمونه سوالات زبان و ادبیات</font></a></p></td><td valign="top" width="258" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8135043442/adabiyat.rar.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 22px;"><font size="2" color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دانلود نمونه سوالات زبان و ادبیات</font></a></p></td></tr><tr style="padding: 0px; margin: 0px;"><td colspan="2" valign="top" width="541" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">معارف اسلامی</font></strong></p></td></tr><tr style="padding: 0px; margin: 0px;"><td valign="top" width="283" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8135044218/maaref.rar.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 22px;"><font size="2" color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دانلود نمونه سوالات معارف اسلامی</font></a></p></td><td valign="top" width="258" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8135044218/maaref.rar.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 22px;"><font size="2" color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دانلود نمونه سوالات معارف اسلامی</font></a></p></td></tr><tr style="padding: 0px; margin: 0px;"><td colspan="2" valign="top" width="541" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">زبان انگلیسی عمومی</font></strong></p></td></tr><tr style="padding: 0px; margin: 0px;"><td valign="top" width="283" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8135045134/zaban.rar.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 22px;"><font size="2" color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دانلود نمونه سوالات زبان انگلیسی</font></a></p></td><td valign="top" width="258" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8135045134/zaban.rar.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 22px;"><font size="2" color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دانلود نمونه سوالات زبان انگلیسی</font></a></p></td></tr><tr style="padding: 0px; margin: 0px;"><td colspan="2" valign="top" width="541" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی</font></strong></p></td></tr><tr style="padding: 0px; margin: 0px;"><td valign="top" width="283" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="ltr" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8135044368/ejtemaee.rar.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">...دانلود نمونه سوالات اطلاعات عمومی و</font></a></p></td><td valign="top" width="258" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8135044368/ejtemaee.rar.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">...دانلود نمونه سوالات اطلاعات عمومی و</font></a></p></td></tr><tr style="padding: 0px; margin: 0px;"><td colspan="2" valign="top" width="541" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">هوش و توانمندی های عمومی</font></strong></p></td></tr><tr style="padding: 0px; margin: 0px;"><td valign="top" width="283" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8135044834/hoosh.rar.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 22px;"><font size="2" color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دانلود نمونه سوالات هوش</font></a></p></td><td valign="top" width="258" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8135044834/hoosh.rar.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 22px;"><font size="2" color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دانلود نمونه سوالات هوش</font></a></p></td></tr><tr style="padding: 0px; margin: 0px;"><td colspan="2" valign="top" width="283" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="center" style="padding: 0px; margin: 0px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="padding: 0px; margin: 0px;"><font size="2">&nbsp; سوالات تخصصی</font></strong></span><font color="#ff0000" size="2"><b>&nbsp;آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی</b></font><strong style="color: rgb(255, 0, 0); line-height: 22px; padding: 0px; margin: 0px;"><font size="2">&nbsp;&nbsp;</font></strong></font></p></td></tr><tr style="padding: 0px; margin: 0px;"><td colspan="2" valign="top" width="541" style="padding: 0px; margin: 0px;"><p dir="LTR" align="right" style="padding: 0px; margin: 0px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">برای دانلود نمونه سوالات تخصصی آزمون های استخدامی رشته شغلی خود از قسمت&nbsp;<span style="text-align: center;">آرشیو سوالات</span><span style="color: rgb(68, 68, 68); line-height: 22px; text-align: center;">&nbsp;روی رشته شغلی یا رشته تحصیلی خود کلیک کنید و سوالات مورد نیاز خود را دانلود نمایید</span></font></p></td></tr></tbody></table></div><p style="text-align: right; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 22px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;&nbsp;</font></p></div></div></div> text/html 2020-02-20T03:29:13+01:00 bartarinketab.ir دانلود رایگان سوالات مصاحبه آزمون استخدامی سال 1398 دیوان محاسبات کشور http://bartarinketab.ir/post/5629 <div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در آزمون استخدامی دیوان محاسبات کشور می رساند؛</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">الف- فهرست اسامی پذیرفته شدگانی که در آزمون کتبی حداقل نمره را کسب نموده اند براساس حروف الفبا در سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org و سایت دیوان محاسبات کشور به نشانی www.dmk.ir&nbsp; اعلام گردیده است.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">ب- فهرست اسامی افراد موضوع بند الف دلیل بر قبولی و استخدام فرد نمی باشد و پذیرفته شدن فرد پس از راستی آزمایی مدارک و مستندات، منطبق با شرایط استخدام و همچنین طی مراحل مصاحبه تخصصی و گزینش متعاقباً اعلام می گردد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/19" target="" title=""><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود رایگان سوالات مصاحبه آزمون استخدامی سال 1398 دیوان محاسبات کشور</b></font></a></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><h2 style="text-align: justify;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/19" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دانلود رایگان سوالات مصاحبه و گزینش استخدامی ادارات,سوالات مصاحبه شغلی,سوالات مصاحبه استخدامی</font></a></h2><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b></b>&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/author/971417" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></p><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><div style="text-align: justify;"><br></div></font><div id="InPost_MihanblogShopAds" style="text-align: right; height: 0px; width: 560px; border: 0px;"></div><div style="text-align: right;"><div style="text-align: justify;"><div style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style=""><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://web.archive.org/web/20190129045511im_/http://s9.picofile.com/file/8289616926/mo01.jpg" alt=""></font></p><p style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">برای دانلود این فایل ها نیاز به کلمه عبور دارید، اگر تا کنون کلمه عبور را دریافت نکرده اید، برای دریافت کلمه عبور&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/110" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">اینجا</a><a href="https://web.archive.org/web/20190129045511/http://bartarinketab.ir/post/110" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;</a>کلیک کنید</font></p><p style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></p><p style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></p><p style=""><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><a href="http://s5.picofile.com/file/8164211968/bartarinketab_ir_395_.pdf.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">دانلود رایگان سوالات مخصوص گزینش معلمان</font></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://web.archive.org/web/20190129045511im_/http://s8.picofile.com/file/8289616968/jadid12.jpg" alt="" style="text-align: right;"></font></p><p style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">یک فایل پی دی اف حاوی 395 نمونه سوال &nbsp;مصاحبه و گزینش استخدامی معلمان و سایر ادارات&nbsp;به همراه پاسخنامه</font></p><p style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></p><p style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><a href="http://s4.picofile.com/file/7751811070/nokate_asasi_dar_mosahebeye_estekhdami.pdf.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">دانلود رایگان جزوه نکات اساسی در مصاحبه استخدامی</font></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://web.archive.org/web/20190129045511im_/http://s8.picofile.com/file/8289616968/jadid12.jpg" alt="" style="text-align: right;"></font></p><p style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;آیا کسی را سراغ دارید که بدون مصاحبه در جایی استخدام شده باشد؟</font></p><p style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">برای استخدام شدن در هر جایی گذراندن یک مصاحبه استخدامی ضروری است. این مصاحبه ممکن است چند سوال ساده باشد و یا مصاحبه‌ای طولانی با انواع و اقسام سوالات مختلف و پیچیده.&nbsp;امروزه استخدام شدن به رقابتی نفس گیر تبدیل شده است. شرکت ها و سازمانها به دنبال نیروهایی هستند که بیشترین بازدهی را برایشان داشته باشند.&nbsp;یک مصاحبه خوب می تواند تأثیر یک آزمون استخدامی بد را از بین ببرد. بالعکس حتی اگر توسط یک آشنا هم معرفی شده باشید، یک مصاحبه بد می تواند تأثیر معرفی شدن را از بین ببرد.&nbsp;بنابراین اگر شما هم نیازمند کار هستید باید بدانید کارفرماها به دنبال استخدام چه افرادی هستند. در ادامه به شما می‌گوییم چه کسانی استخدام می‌شوند!</font></p><p style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">چه افرادی در اولویت استخدام شدن هستند؟</font></p><p style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">فرض کنید شما قصد دارید برای استخدام به یک شرکت خصوصی خوب مراجعه کنید، یا در آزمون یک سازمان دولتی قبول شده‌اید و برای مصاحبه دعوت شده‌اید.</font></p><p style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">خود را جای آنها بگذارید و ببینید چه کسانی را برای استخدام قبول می‌کردید؟</font></p><p style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">بدون در نظر گرفتن تخصص فرد مصاحبه شونده، اکثر افراد، نکات اولیه یک مصاحبه استخدامی را رعایت نمی‌کنند و معمولاً کار به بررسی تخصصی نمی‌کشد. فرد از همان ابتدا در مصاحبه رد شده است.&nbsp;مصاحبه کننده فقط برای اینکه روحیه فرد مصاحبه شونده ضعیف نشود، چند سؤال تخصصی پرسیده و بعداً به او اعلام می‌کند که در مصاحبه رد شده است. در حالی که معمولاً در 1 دقیقه اول مشخص شده که پاسخ مصاحبه منفی هست.</font></p><p style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">چه کارهایی انجام دهیم که در مصاحبه استخدامی از دیگران سر تر به نظر بیاییم؟</font></p><p style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">برای انجام یک مصاحبه استخدامی موفق، علاوه بر دانش و تخصص، باید موارد بسیاری را رعایت کنیم.</font></p><p style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">ما در این جزوه نکات اساسی در مصاحبه استخدامی را در یک کتاب الکترونیکی با فرمت pdf در 50 صفحه برای شما گردآوری کرده‌ایم و می‌توانید هم اکنون آنرا دانلود کنید.</font></p><p style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></p><p style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></p><p style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><a href="https://web.archive.org/web/20190129045511/http://s2.picofile.com/file/7790311391/_www_bartarin_ketab_blogfa_com_gozinesh_.pdf.html" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;</a></span><a href="http://s2.picofile.com/file/7790311391/_www_bartarin_ketab_blogfa_com_gozinesh_.pdf.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"><font color="#3366ff">دانلود رایگان مجموعه&nbsp;سوالات&nbsp;گزینش</font></a></font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">یک فایل پی دی اف حاوی 1472 نمونه سوال به همراه پاسخنامه</font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;این فایل در بخش های مختلف شامل سوالات گزینش و مصاحبه استخدامی به همراه پاسخ و شامل بخش های احکام، سیاسی، مذهبی، عقیدتی و... می باشد، مناسب برای مصاحبه و گزینش استخامی سپاه، نیروی انتظامی، آموزش و پرورش و سازمان های دولتی</font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></p><p style=""><a href="http://s1.picofile.com/file/7790317090/_www_bartarin_ketab_blogfa_com_soalate_rayej_mosahebe_.pdf.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">دانلود رایگان&nbsp;سوالات رایج در گزینش استخدامی و مصاحبه های حضوری</font></a></p><p style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;در مصاحبه استخدامی چه می پرسند؟</font></p><p style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در هیچ آزمون استخدامی شرکت نکنید.&nbsp;گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد.&nbsp;بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند.</font></p><p style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">توضیحات مربوط به فایل PDF</font></p><p style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">بیشتر سوالاتی که در مصاحبه ها پرسیده می شوند، به اطلاعات عمومی و روز مربوط می شوند و منبع مشخصی ندارند.</font></p><p style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">ما برای شما مجموعه ای از اطلاعات مختلف را جمع آوری کرده ایم که برای قبولی در مصاحبه ها و گزینش ها به شما کمک می کند.</font></p><p style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">پس از دانلود چه چیزی دریافت می کنید؟</font></p><p style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">اطلاعات مورد نیاز برای مصاحبه ها و گزینش به صورت سوال و جواب، شامل موضوعات زیر گردآوری شده:</font></p><p style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">- &nbsp; &nbsp;مسایل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و جغرافیایی روز ایران و جهان و مسایل دینی، عقیدتی و تاریخ و کلیه مواردی که ممکن است در مصاحبه ها مطرح شود .با مطالعه این فایل پی دی اف، گام بزرگی به سوی استخدام نزدیک می شوید و می توانید به راحتی از پس گزینش ها و مصاحبه های استخدامی بر بیایید.</font></p><p style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></p><p style=""><a href="http://s1.picofile.com/file/7790295806/_www_bartarin_ketab_blogfa_com_siasi_mazhabi0_.pdf.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">دانلود رایگان&nbsp;سوالات مصاحبه استخدامی در خصوص اطلاعات سیاسی، اجتماعی و مبانی حقوقی</font></a></p><p style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff">&nbsp;</font></p><p style=""><a href="http://s1.picofile.com/file/7790343652/bartarinketab_blogfa_com_shenakht.pdf.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">دانلود رایگان&nbsp;سوالات&nbsp;شناخت مسائل روز آزمون جامع استخدامی</font></a></p><p style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><a href="http://s4.picofile.com/file/7793777846/_www_bartarinketab_ir_.zip.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">دانلود رایگان فایل صوتی مصاحبه شغلی</font></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://web.archive.org/web/20190129045511im_/http://s8.picofile.com/file/8289616968/jadid12.jpg" alt="" style="text-align: right;"></font></p><p style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">یک فایل صوتی &nbsp;33 دقیقه ای حاوی مهمترین نکته ها و توصیه ها در مصاحبه شغلی</font></p><p style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></p><p style=""><a href="http://s3.picofile.com/file/7854950535/bartarinketab_ir_chegoone_dar_mosahebeye_shoghli_ghabool_shavim.pdf.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">چگونه در مصاحبه شغلی قبول شویم؟</font></a></p><p style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">- نکاتی که پیش از مصاحبه باید بدانیم</font></p><p style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></p><p style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;</span><a href="http://s2.picofile.com/file/7873533117/bartarinketab_ir_movafaghiyat_dar_mosahebeye_estekhdami.pdf.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">موفقیت در مصاحبه استخدامی</font></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://web.archive.org/web/20190129045511im_/http://s8.picofile.com/file/8289616968/jadid12.jpg" alt="" style="text-align: right;"></font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">با مطالعه این فایل استعدادهای پنهان خود را در فرصتهای استخدامی نشان دهید .</font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></p><p style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><a href="http://s3.picofile.com/file/7873568274/bartarinketab_ir_ba_in_karha_forsat_az_dast_miravad.pdf.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">از این کارها دوری کنید تا موفقیت در مصاحبه را از دست ندهید</font></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://web.archive.org/web/20190129045511im_/http://s8.picofile.com/file/8289616968/jadid12.jpg" alt="" style="text-align: right;"></font></p><p style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">بعضی کارها هستند که انجام شان باعث می شود که موقعیت به دست آمده برای شغل مورد نظر را از دست دهید . پس از این کارها بپرهیزید .</font></p><p style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></p><p style=""><a href="http://s5.picofile.com/file/8115964818/bartarinketab_ir_khod_ra_baraye_mosahebe_amade_konid2.pdf.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">خود را برای مصاحبه استخدامی آماده کنید</font></a></p><p style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">گام مهم جهت کسب آمادگی برای مصاحبه، تمرین در چگونگی توصیف خودتان است.این فایل را دانلود و مطالعه کنید تا با آمادگی کامل در جلسه مصاحبه حاضر شوید.</font></p><p style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></p><p style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><a href="http://s1.picofile.com/file/7874199779/bartarinketab_ir_bakhshe_moheme_yek_mosahebeye_movaffagh1.pdf.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">بخش&nbsp;مهم یک مصاحبه موفق ، اجتناب از این اشتباهات&nbsp;ساده است</font></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://web.archive.org/web/20190129045511im_/http://s8.picofile.com/file/8289616968/jadid12.jpg" alt="" style="text-align: right;"></font></p><p style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">برخی رایج ترین&nbsp;و زیان بارترین اشتباهاتی که داوطلبین در مصاحبه مرتکب می شوند،بشرح زیر است :</font></p><p style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">پوشش نامناسب،&nbsp;بدگویی از رییس قبلی به عنوان بدترین توهین و بی علاقگی و بی میلی داوطلبان، غرور و تکبر، نارسا و ناکافی و&nbsp;عدم پرسش سوالات مناسب و ...</font></p><p style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">جهت آشنایی با سایر موارد ، این کتاب را دانلود کنید تا مرتکب اشتباهات ذکر شده در آن نشوید.</font></p><p style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></p><p style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></p><p style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><a href="http://s3.picofile.com/file/7874278602/bartarinketab_ir_majmoe_soalate_gozinesh.rar.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">دانلود رایگان&nbsp;مجموعه سوالات گزینش و مصاحبه استخدامی</font></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://web.archive.org/web/20190129045511im_/http://s8.picofile.com/file/8289616968/jadid12.jpg" alt="" style="text-align: right;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;</span></font></p><p style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">مصاحبه عقیدتی بخش مهمی از استخدام در شرکت های دولتی هست، سعی نموده ایم یک سری سوالاتی که بیشتر پرسیده شده را برای شما گردآوری و ارائه نماییم.&nbsp;این مجموعه شامل :&nbsp;سوالات در موضوعات عقیدتی و &nbsp;نماز و ولایت فقیه و ... می باشد .&nbsp;اگر مصاحبه استخدامی پش رو دارید ، جهت&nbsp;آمادگی برای مصاحبه&nbsp;پیشنهاد می کنیم حتماً &nbsp;این مجموعه سوالات را مطالعه کنید.</font></p><p style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></p><p style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><font color="#3366ff"><a href="http://s3.picofile.com/file/7874836555/bartarinketab_ir_amadegi_va_hozoore_zehn_dar_mosahebehaye_shoghli.pdf.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">دانلود رایگان کتاب&nbsp;آمــادگــی و حضـور ذهن در مصاحبه‌های شغلی</font></a>&nbsp;</font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://web.archive.org/web/20190129045511im_/http://s8.picofile.com/file/8289616968/jadid12.jpg" alt="" style="text-align: right;"></font></p><p style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">هر سازمانی براساس ساختار خود از روش‌های مختلفی برای آزمون و ارزیابی استفاده می‌کند. اما مهم‌ترین شرط پذیرش، اجرایی مسلط و حرفه‌ای در مصاحبه است. با مطالعه این کتاب&nbsp;با راهکارهای برتر در مصاحبه‌های استخدامی آشنا شوید و در جهت موفقیت در مصاحبه استخدامی گام بردارید .</font></p><p style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></p><p style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><a href="http://s1.picofile.com/file/7874867953/bartarinketab_ir_fonoone_bartare_mosahebeye_shoghli.pdf.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">دانلود رایگان&nbsp;فنون برتر مصاحبه شغلی جهت تقویت شانس استخدام شدن</font></a><span style="color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;</span></font></p><p style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">در مصاحبه های استخدامی چه می پرسند ؟ پنج دقیقه اول و آخر مصاحبه مهمترین بخشهای مصاحبه به حساب میآیند. در طی این زمان است که&nbsp;اولین و آخرین تأثیر اعمال شده و مصاحبهکننده تصمیم میگیرد شما فرد مورد نظرش هستید یا خیر. با مطالعه این جزوه خود را برای مصاحبه استخدامی آماده تر کنید .</font></p><p style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></p><p style=""><a href="http://s3.picofile.com/file/7874881391/bartarinketab_ir_pishniyazhaye_mosahebeye_shoghli.pdf.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">دانلود رایگان&nbsp;پیش نیازهای مصاحبه شغلی</font></a></p><p style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">این کتاب را دانلود کنید و با مهمترین اصول اجرای یک مصاحبه شغلی آشنا شوید .</font></p><div style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></div><div style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font><div><a href="http://s2.picofile.com/file/7874908816/bartarinketab_ir_nokate_lazeme_mosahebe.pdf.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">دانلود رایگان مجموعه کاملی از نکات لازم جهت آمادگی برای یک مصاحبه شغلی</font></a></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">داشتن علم و توانایی هر فرد شرط لازم برای استخدام او است اما کافی&nbsp;نیست. اینجا&nbsp;مجموعه کاملی از&nbsp;نکات لازم را در&nbsp;چندین بخش&nbsp;گردهم &nbsp;آوردیم رعایت اینموارد شما را در روز مصاحبه استخدامی و مسیر شغلی آینده تان به طور قطع کمک خواهد کرد.</font></div></div><div style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></div><div style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="">&nbsp;</font></div></div></div></div></div> text/html 2020-02-20T03:27:43+01:00 bartarinketab.ir اعلام اسامی معرفی شدگان آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1398 http://bartarinketab.ir/post/5628 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://result2.sanjesh.org/RSDadgostari/KD9811/" target="_blank" title=""><font color="#3366ff"><b>&nbsp;اعلام اسامی معرفی شدگان آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1398</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><h2 style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/19" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">دانلود رایگان سوالات مصاحبه و گزینش استخدامی ادارات,سوالات مصاحبه شغلی,سوالات مصاحبه استخدامی</a></h2><p style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b></b>&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/author/971417" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><br style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right;"><div id="InPost_MihanblogShopAds" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right; height: 0px; width: 560px; border: 0px;"></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right;"><div style="text-align: justify;"><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><p style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://web.archive.org/web/20190129045511im_/http://s9.picofile.com/file/8289616926/mo01.jpg" alt=""></font></p><p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">برای دانلود این فایل ها نیاز به کلمه عبور دارید، اگر تا کنون کلمه عبور را دریافت نکرده اید، برای دریافت کلمه عبور&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/110" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">اینجا</a><a href="https://web.archive.org/web/20190129045511/http://bartarinketab.ir/post/110" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;</a>کلیک کنید</font></p><p><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></p><p><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></p><p><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><a href="http://s5.picofile.com/file/8164211968/bartarinketab_ir_395_.pdf.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">دانلود رایگان سوالات مخصوص گزینش معلمان</font></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://web.archive.org/web/20190129045511im_/http://s8.picofile.com/file/8289616968/jadid12.jpg" alt="" style="text-align: right;"></font></p><p><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">یک فایل پی دی اف حاوی 395 نمونه سوال &nbsp;مصاحبه و گزینش استخدامی معلمان و سایر ادارات&nbsp;به همراه پاسخنامه</font></p><p><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></p><p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><a href="http://s4.picofile.com/file/7751811070/nokate_asasi_dar_mosahebeye_estekhdami.pdf.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">دانلود رایگان جزوه نکات اساسی در مصاحبه استخدامی</font></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://web.archive.org/web/20190129045511im_/http://s8.picofile.com/file/8289616968/jadid12.jpg" alt="" style="text-align: right;"></font></p><p><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;آیا کسی را سراغ دارید که بدون مصاحبه در جایی استخدام شده باشد؟</font></p><p><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">برای استخدام شدن در هر جایی گذراندن یک مصاحبه استخدامی ضروری است. این مصاحبه ممکن است چند سوال ساده باشد و یا مصاحبه‌ای طولانی با انواع و اقسام سوالات مختلف و پیچیده.&nbsp;امروزه استخدام شدن به رقابتی نفس گیر تبدیل شده است. شرکت ها و سازمانها به دنبال نیروهایی هستند که بیشترین بازدهی را برایشان داشته باشند.&nbsp;یک مصاحبه خوب می تواند تأثیر یک آزمون استخدامی بد را از بین ببرد. بالعکس حتی اگر توسط یک آشنا هم معرفی شده باشید، یک مصاحبه بد می تواند تأثیر معرفی شدن را از بین ببرد.&nbsp;بنابراین اگر شما هم نیازمند کار هستید باید بدانید کارفرماها به دنبال استخدام چه افرادی هستند. در ادامه به شما می‌گوییم چه کسانی استخدام می‌شوند!</font></p><p><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">چه افرادی در اولویت استخدام شدن هستند؟</font></p><p><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">فرض کنید شما قصد دارید برای استخدام به یک شرکت خصوصی خوب مراجعه کنید، یا در آزمون یک سازمان دولتی قبول شده‌اید و برای مصاحبه دعوت شده‌اید.</font></p><p><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">خود را جای آنها بگذارید و ببینید چه کسانی را برای استخدام قبول می‌کردید؟</font></p><p><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">بدون در نظر گرفتن تخصص فرد مصاحبه شونده، اکثر افراد، نکات اولیه یک مصاحبه استخدامی را رعایت نمی‌کنند و معمولاً کار به بررسی تخصصی نمی‌کشد. فرد از همان ابتدا در مصاحبه رد شده است.&nbsp;مصاحبه کننده فقط برای اینکه روحیه فرد مصاحبه شونده ضعیف نشود، چند سؤال تخصصی پرسیده و بعداً به او اعلام می‌کند که در مصاحبه رد شده است. در حالی که معمولاً در 1 دقیقه اول مشخص شده که پاسخ مصاحبه منفی هست.</font></p><p><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">چه کارهایی انجام دهیم که در مصاحبه استخدامی از دیگران سر تر به نظر بیاییم؟</font></p><p><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">برای انجام یک مصاحبه استخدامی موفق، علاوه بر دانش و تخصص، باید موارد بسیاری را رعایت کنیم.</font></p><p><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">ما در این جزوه نکات اساسی در مصاحبه استخدامی را در یک کتاب الکترونیکی با فرمت pdf در 50 صفحه برای شما گردآوری کرده‌ایم و می‌توانید هم اکنون آنرا دانلود کنید.</font></p><p><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></p><p><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></p><p style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><a href="https://web.archive.org/web/20190129045511/http://s2.picofile.com/file/7790311391/_www_bartarin_ketab_blogfa_com_gozinesh_.pdf.html" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;</a></span><a href="http://s2.picofile.com/file/7790311391/_www_bartarin_ketab_blogfa_com_gozinesh_.pdf.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"><font color="#3366ff">دانلود رایگان مجموعه&nbsp;سوالات&nbsp;گزینش</font></a></font></p><p style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">یک فایل پی دی اف حاوی 1472 نمونه سوال به همراه پاسخنامه</font></p><p style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;این فایل در بخش های مختلف شامل سوالات گزینش و مصاحبه استخدامی به همراه پاسخ و شامل بخش های احکام، سیاسی، مذهبی، عقیدتی و... می باشد، مناسب برای مصاحبه و گزینش استخامی سپاه، نیروی انتظامی، آموزش و پرورش و سازمان های دولتی</font></p><p style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></p><p><a href="http://s1.picofile.com/file/7790317090/_www_bartarin_ketab_blogfa_com_soalate_rayej_mosahebe_.pdf.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">دانلود رایگان&nbsp;سوالات رایج در گزینش استخدامی و مصاحبه های حضوری</font></a></p><p><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;در مصاحبه استخدامی چه می پرسند؟</font></p><p><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در هیچ آزمون استخدامی شرکت نکنید.&nbsp;گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد.&nbsp;بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند.</font></p><p><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">توضیحات مربوط به فایل PDF</font></p><p><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">بیشتر سوالاتی که در مصاحبه ها پرسیده می شوند، به اطلاعات عمومی و روز مربوط می شوند و منبع مشخصی ندارند.</font></p><p><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">ما برای شما مجموعه ای از اطلاعات مختلف را جمع آوری کرده ایم که برای قبولی در مصاحبه ها و گزینش ها به شما کمک می کند.</font></p><p><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">پس از دانلود چه چیزی دریافت می کنید؟</font></p><p><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">اطلاعات مورد نیاز برای مصاحبه ها و گزینش به صورت سوال و جواب، شامل موضوعات زیر گردآوری شده:</font></p><p><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">- &nbsp; &nbsp;مسایل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و جغرافیایی روز ایران و جهان و مسایل دینی، عقیدتی و تاریخ و کلیه مواردی که ممکن است در مصاحبه ها مطرح شود .با مطالعه این فایل پی دی اف، گام بزرگی به سوی استخدام نزدیک می شوید و می توانید به راحتی از پس گزینش ها و مصاحبه های استخدامی بر بیایید.</font></p><p><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></p><p><a href="http://s1.picofile.com/file/7790295806/_www_bartarin_ketab_blogfa_com_siasi_mazhabi0_.pdf.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">دانلود رایگان&nbsp;سوالات مصاحبه استخدامی در خصوص اطلاعات سیاسی، اجتماعی و مبانی حقوقی</font></a></p><p><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff">&nbsp;</font></p><p><a href="http://s1.picofile.com/file/7790343652/bartarinketab_blogfa_com_shenakht.pdf.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">دانلود رایگان&nbsp;سوالات&nbsp;شناخت مسائل روز آزمون جامع استخدامی</font></a></p><p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><a href="http://s4.picofile.com/file/7793777846/_www_bartarinketab_ir_.zip.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">دانلود رایگان فایل صوتی مصاحبه شغلی</font></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://web.archive.org/web/20190129045511im_/http://s8.picofile.com/file/8289616968/jadid12.jpg" alt="" style="text-align: right;"></font></p><p><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">یک فایل صوتی &nbsp;33 دقیقه ای حاوی مهمترین نکته ها و توصیه ها در مصاحبه شغلی</font></p><p><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></p><p><a href="http://s3.picofile.com/file/7854950535/bartarinketab_ir_chegoone_dar_mosahebeye_shoghli_ghabool_shavim.pdf.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">چگونه در مصاحبه شغلی قبول شویم؟</font></a></p><p><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">- نکاتی که پیش از مصاحبه باید بدانیم</font></p><p><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></p><p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;</span><a href="http://s2.picofile.com/file/7873533117/bartarinketab_ir_movafaghiyat_dar_mosahebeye_estekhdami.pdf.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">موفقیت در مصاحبه استخدامی</font></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://web.archive.org/web/20190129045511im_/http://s8.picofile.com/file/8289616968/jadid12.jpg" alt="" style="text-align: right;"></font></p><p style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">با مطالعه این فایل استعدادهای پنهان خود را در فرصتهای استخدامی نشان دهید .</font></p><p style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></p><p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><a href="http://s3.picofile.com/file/7873568274/bartarinketab_ir_ba_in_karha_forsat_az_dast_miravad.pdf.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">از این کارها دوری کنید تا موفقیت در مصاحبه را از دست ندهید</font></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://web.archive.org/web/20190129045511im_/http://s8.picofile.com/file/8289616968/jadid12.jpg" alt="" style="text-align: right;"></font></p><p><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">بعضی کارها هستند که انجام شان باعث می شود که موقعیت به دست آمده برای شغل مورد نظر را از دست دهید . پس از این کارها بپرهیزید .</font></p><p><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></p><p><a href="http://s5.picofile.com/file/8115964818/bartarinketab_ir_khod_ra_baraye_mosahebe_amade_konid2.pdf.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">خود را برای مصاحبه استخدامی آماده کنید</font></a></p><p><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">گام مهم جهت کسب آمادگی برای مصاحبه، تمرین در چگونگی توصیف خودتان است.این فایل را دانلود و مطالعه کنید تا با آمادگی کامل در جلسه مصاحبه حاضر شوید.</font></p><p><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></p><p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><a href="http://s1.picofile.com/file/7874199779/bartarinketab_ir_bakhshe_moheme_yek_mosahebeye_movaffagh1.pdf.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">بخش&nbsp;مهم یک مصاحبه موفق ، اجتناب از این اشتباهات&nbsp;ساده است</font></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://web.archive.org/web/20190129045511im_/http://s8.picofile.com/file/8289616968/jadid12.jpg" alt="" style="text-align: right;"></font></p><p><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">برخی رایج ترین&nbsp;و زیان بارترین اشتباهاتی که داوطلبین در مصاحبه مرتکب می شوند،بشرح زیر است :</font></p><p><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">پوشش نامناسب،&nbsp;بدگویی از رییس قبلی به عنوان بدترین توهین و بی علاقگی و بی میلی داوطلبان، غرور و تکبر، نارسا و ناکافی و&nbsp;عدم پرسش سوالات مناسب و ...</font></p><p><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">جهت آشنایی با سایر موارد ، این کتاب را دانلود کنید تا مرتکب اشتباهات ذکر شده در آن نشوید.</font></p><p><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></p><p><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></p><p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><a href="http://s3.picofile.com/file/7874278602/bartarinketab_ir_majmoe_soalate_gozinesh.rar.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">دانلود رایگان&nbsp;مجموعه سوالات گزینش و مصاحبه استخدامی</font></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://web.archive.org/web/20190129045511im_/http://s8.picofile.com/file/8289616968/jadid12.jpg" alt="" style="text-align: right;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;</span></font></p><p><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">مصاحبه عقیدتی بخش مهمی از استخدام در شرکت های دولتی هست، سعی نموده ایم یک سری سوالاتی که بیشتر پرسیده شده را برای شما گردآوری و ارائه نماییم.&nbsp;این مجموعه شامل :&nbsp;سوالات در موضوعات عقیدتی و &nbsp;نماز و ولایت فقیه و ... می باشد .&nbsp;اگر مصاحبه استخدامی پش رو دارید ، جهت&nbsp;آمادگی برای مصاحبه&nbsp;پیشنهاد می کنیم حتماً &nbsp;این مجموعه سوالات را مطالعه کنید.</font></p><p><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></p><p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><font color="#3366ff"><a href="http://s3.picofile.com/file/7874836555/bartarinketab_ir_amadegi_va_hozoore_zehn_dar_mosahebehaye_shoghli.pdf.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">دانلود رایگان کتاب&nbsp;آمــادگــی و حضـور ذهن در مصاحبه‌های شغلی</font></a>&nbsp;</font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://web.archive.org/web/20190129045511im_/http://s8.picofile.com/file/8289616968/jadid12.jpg" alt="" style="text-align: right;"></font></p><p><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">هر سازمانی براساس ساختار خود از روش‌های مختلفی برای آزمون و ارزیابی استفاده می‌کند. اما مهم‌ترین شرط پذیرش، اجرایی مسلط و حرفه‌ای در مصاحبه است. با مطالعه این کتاب&nbsp;با راهکارهای برتر در مصاحبه‌های استخدامی آشنا شوید و در جهت موفقیت در مصاحبه استخدامی گام بردارید .</font></p><p><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></p><p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><a href="http://s1.picofile.com/file/7874867953/bartarinketab_ir_fonoone_bartare_mosahebeye_shoghli.pdf.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">دانلود رایگان&nbsp;فنون برتر مصاحبه شغلی جهت تقویت شانس استخدام شدن</font></a><span style="color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;</span></font></p><p><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">در مصاحبه های استخدامی چه می پرسند ؟ پنج دقیقه اول و آخر مصاحبه مهمترین بخشهای مصاحبه به حساب میآیند. در طی این زمان است که&nbsp;اولین و آخرین تأثیر اعمال شده و مصاحبهکننده تصمیم میگیرد شما فرد مورد نظرش هستید یا خیر. با مطالعه این جزوه خود را برای مصاحبه استخدامی آماده تر کنید .</font></p><p><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></p><p><a href="http://s3.picofile.com/file/7874881391/bartarinketab_ir_pishniyazhaye_mosahebeye_shoghli.pdf.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">دانلود رایگان&nbsp;پیش نیازهای مصاحبه شغلی</font></a></p><p><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">این کتاب را دانلود کنید و با مهمترین اصول اجرای یک مصاحبه شغلی آشنا شوید .</font></p><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font><div><a href="http://s2.picofile.com/file/7874908816/bartarinketab_ir_nokate_lazeme_mosahebe.pdf.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">دانلود رایگان مجموعه کاملی از نکات لازم جهت آمادگی برای یک مصاحبه شغلی</font></a></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">داشتن علم و توانایی هر فرد شرط لازم برای استخدام او است اما کافی&nbsp;نیست. اینجا&nbsp;مجموعه کاملی از&nbsp;نکات لازم را در&nbsp;چندین بخش&nbsp;گردهم &nbsp;آوردیم رعایت اینموارد شما را در روز مصاحبه استخدامی و مسیر شغلی آینده تان به طور قطع کمک خواهد کرد.</font></div></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></div></div></div></div></div> text/html 2020-02-18T05:45:48+01:00 bartarinketab.ir دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی پرستاری http://bartarinketab.ir/post/5627 <div style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/431" target="_blank" title=""><div><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff">دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی پرستاری در وب سایت برترین کتاب&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><br></font></b></div><div><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff">برای آمادگی&nbsp;استخدام از سوی سازمان وزارت بهداشت حتما از نمونه سوالات آزمون استخدامی پرستاری استفاده کنید.</font></b></div><div><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><br></font></b></div><div><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><br></font></b></div><div><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><br></font></b></div></a><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/431" target="" title=""><div><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff">برای&nbsp;</font></b><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی پرستاری&nbsp;و کلیه سوالات فقط کافیه یکبار کلمه عبور دریافت کنید.</b></font></div><div></div></a></div><a href="http://bartarinketab.ir/post/431" target="_blank" title=""><div><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><br></font></b></div><div><br></div><div></div></a></div> text/html 2020-02-16T05:02:41+01:00 bartarinketab.ir دانلود سوالات مصاحبه هفتمین آزمون استخدامی متمركز دستگاه‌های اجرایی كشور http://bartarinketab.ir/post/5626 <div style="text-align: justify;"><font size="2" style="" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;پیرو اطلاعیه منتشر شده در تاریخ 98/10/15، بدین وسیله به اطلاع آن دسته از داوطلبانی كه در هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور در تاریخ 98/08/30 شرکت نموده‌اند می‌رساند که كارنامه نتایج بررسی مدارک داوطلبان تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 98/11/27 در سایت سازمان ‌سنجش آموزش كشور به نشانی: www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. لذا داوطلبان هریک از دستگاه‌های اجرایی شامل: شرکت سهامی بیمه ایران، مرکز آموزش مدیریت دولتی، سازمان برنامه و بودجه کشور (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌های کشور)، سازمان امور عشایر ایران، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، وزارت نیرو، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان ملی بهره وری ایران، سازمان نقشه برداری کشور، سازمان ثبت احوال کشور (اداره کل ثبت احوال استان سیستان و بلوچستان)، سازمان دامپزشکی کشور، سازمان امور اراضی کشور، سازمان هواشناسی کشور، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت سهامی مدیریت منابع آب ایران پس از دریافت نتیجه آزمون، درصورتی که براساس نتیجه مندرج در کارنامه آزمون جزء معرفی‌شدگان برای شركت در مصاحبه به هر یك از دستگاه‌های اجرایی می‌باشند، موظفند برای اقدامات بعدی در تاریخ 98/11/27 به آدرس سایت دستگاه مورد نظر به شرح جدول ذیل مراجعه و براساس توضیحات و زمان بندی‌های مندرج در اطلاعیه دستگاه، اقدام نمایند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><a href="http://bartarinketab.ir/post/19" target="" title=""><br></a></font><a href="http://bartarinketab.ir/post/19" target="" title=""><font color="#3366ff"><b><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><u style="">دانلود سوالات مصاحبه هفتمین آزمون استخدامی متمركز دستگاه‌های اجرایی كشور&nbsp;</u></font></div><div><p><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://web.archive.org/web/20190129045511im_/http://s9.picofile.com/file/8289616926/mo01.jpg" alt=""></font></p></div></b></font></a></div><div style="text-align: center;"><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></p><p style="text-align: justify;"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><a href="http://s5.picofile.com/file/8164211968/bartarinketab_ir_395_.pdf.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">دانلود رایگان سوالات مخصوص گزینش معلمان</font></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://web.archive.org/web/20190129045511im_/http://s8.picofile.com/file/8289616968/jadid12.jpg" alt="" style="text-align: right;"></font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">یک فایل پی دی اف حاوی 395 نمونه سوال &nbsp;مصاحبه و گزینش استخدامی معلمان و سایر ادارات&nbsp;به همراه پاسخنامه</font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></p><p style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><a href="http://s4.picofile.com/file/7751811070/nokate_asasi_dar_mosahebeye_estekhdami.pdf.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">دانلود رایگان جزوه نکات اساسی در مصاحبه استخدامی</font></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://web.archive.org/web/20190129045511im_/http://s8.picofile.com/file/8289616968/jadid12.jpg" alt="" style="text-align: right;"></font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;آیا کسی را سراغ دارید که بدون مصاحبه در جایی استخدام شده باشد؟</font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">برای استخدام شدن در هر جایی گذراندن یک مصاحبه استخدامی ضروری است. این مصاحبه ممکن است چند سوال ساده باشد و یا مصاحبه‌ای طولانی با انواع و اقسام سوالات مختلف و پیچیده.&nbsp;امروزه استخدام شدن به رقابتی نفس گیر تبدیل شده است. شرکت ها و سازمانها به دنبال نیروهایی هستند که بیشترین بازدهی را برایشان داشته باشند.&nbsp;یک مصاحبه خوب می تواند تأثیر یک آزمون استخدامی بد را از بین ببرد. بالعکس حتی اگر توسط یک آشنا هم معرفی شده باشید، یک مصاحبه بد می تواند تأثیر معرفی شدن را از بین ببرد.&nbsp;بنابراین اگر شما هم نیازمند کار هستید باید بدانید کارفرماها به دنبال استخدام چه افرادی هستند. در ادامه به شما می‌گوییم چه کسانی استخدام می‌شوند!</font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">چه افرادی در اولویت استخدام شدن هستند؟</font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">فرض کنید شما قصد دارید برای استخدام به یک شرکت خصوصی خوب مراجعه کنید، یا در آزمون یک سازمان دولتی قبول شده‌اید و برای مصاحبه دعوت شده‌اید.</font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">خود را جای آنها بگذارید و ببینید چه کسانی را برای استخدام قبول می‌کردید؟</font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">بدون در نظر گرفتن تخصص فرد مصاحبه شونده، اکثر افراد، نکات اولیه یک مصاحبه استخدامی را رعایت نمی‌کنند و معمولاً کار به بررسی تخصصی نمی‌کشد. فرد از همان ابتدا در مصاحبه رد شده است.&nbsp;مصاحبه کننده فقط برای اینکه روحیه فرد مصاحبه شونده ضعیف نشود، چند سؤال تخصصی پرسیده و بعداً به او اعلام می‌کند که در مصاحبه رد شده است. در حالی که معمولاً در 1 دقیقه اول مشخص شده که پاسخ مصاحبه منفی هست.</font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">چه کارهایی انجام دهیم که در مصاحبه استخدامی از دیگران سر تر به نظر بیاییم؟</font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">برای انجام یک مصاحبه استخدامی موفق، علاوه بر دانش و تخصص، باید موارد بسیاری را رعایت کنیم.</font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">ما در این جزوه نکات اساسی در مصاحبه استخدامی را در یک کتاب الکترونیکی با فرمت pdf در 50 صفحه برای شما گردآوری کرده‌ایم و می‌توانید هم اکنون آنرا دانلود کنید.</font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></p><p style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><a href="https://web.archive.org/web/20190129045511/http://s2.picofile.com/file/7790311391/_www_bartarin_ketab_blogfa_com_gozinesh_.pdf.html" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;</a></span><a href="http://s2.picofile.com/file/7790311391/_www_bartarin_ketab_blogfa_com_gozinesh_.pdf.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"><font color="#3366ff">دانلود رایگان مجموعه&nbsp;سوالات&nbsp;گزینش</font></a></font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">یک فایل پی دی اف حاوی 1472 نمونه سوال به همراه پاسخنامه</font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;این فایل در بخش های مختلف شامل سوالات گزینش و مصاحبه استخدامی به همراه پاسخ و شامل بخش های احکام، سیاسی، مذهبی، عقیدتی و... می باشد، مناسب برای مصاحبه و گزینش استخامی سپاه، نیروی انتظامی، آموزش و پرورش و سازمان های دولتی</font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></p><p style="text-align: justify;"><a href="http://s1.picofile.com/file/7790317090/_www_bartarin_ketab_blogfa_com_soalate_rayej_mosahebe_.pdf.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">دانلود رایگان&nbsp;سوالات رایج در گزینش استخدامی و مصاحبه های حضوری</font></a></p><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;در مصاحبه استخدامی چه می پرسند؟</font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در هیچ آزمون استخدامی شرکت نکنید.&nbsp;گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد.&nbsp;بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند.</font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">توضیحات مربوط به فایل PDF</font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">بیشتر سوالاتی که در مصاحبه ها پرسیده می شوند، به اطلاعات عمومی و روز مربوط می شوند و منبع مشخصی ندارند.</font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">ما برای شما مجموعه ای از اطلاعات مختلف را جمع آوری کرده ایم که برای قبولی در مصاحبه ها و گزینش ها به شما کمک می کند.</font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">پس از دانلود چه چیزی دریافت می کنید؟</font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">اطلاعات مورد نیاز برای مصاحبه ها و گزینش به صورت سوال و جواب، شامل موضوعات زیر گردآوری شده:</font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">- &nbsp; &nbsp;مسایل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و جغرافیایی روز ایران و جهان و مسایل دینی، عقیدتی و تاریخ و کلیه مواردی که ممکن است در مصاحبه ها مطرح شود .با مطالعه این فایل پی دی اف، گام بزرگی به سوی استخدام نزدیک می شوید و می توانید به راحتی از پس گزینش ها و مصاحبه های استخدامی بر بیایید.</font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></p><p style="text-align: justify;"><a href="http://s1.picofile.com/file/7790295806/_www_bartarin_ketab_blogfa_com_siasi_mazhabi0_.pdf.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">دانلود رایگان&nbsp;سوالات مصاحبه استخدامی در خصوص اطلاعات سیاسی، اجتماعی و مبانی حقوقی</font></a></p><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff">&nbsp;</font></p><p style="text-align: justify;"><a href="http://s1.picofile.com/file/7790343652/bartarinketab_blogfa_com_shenakht.pdf.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">دانلود رایگان&nbsp;سوالات&nbsp;شناخت مسائل روز آزمون جامع استخدامی</font></a></p><p style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><a href="http://s4.picofile.com/file/7793777846/_www_bartarinketab_ir_.zip.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">دانلود رایگان فایل صوتی مصاحبه شغلی</font></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://web.archive.org/web/20190129045511im_/http://s8.picofile.com/file/8289616968/jadid12.jpg" alt="" style="text-align: right;"></font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">یک فایل صوتی &nbsp;33 دقیقه ای حاوی مهمترین نکته ها و توصیه ها در مصاحبه شغلی</font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></p><p style="text-align: justify;"><a href="http://s3.picofile.com/file/7854950535/bartarinketab_ir_chegoone_dar_mosahebeye_shoghli_ghabool_shavim.pdf.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">چگونه در مصاحبه شغلی قبول شویم؟</font></a></p><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">- نکاتی که پیش از مصاحبه باید بدانیم</font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></p><p style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;</span><a href="http://s2.picofile.com/file/7873533117/bartarinketab_ir_movafaghiyat_dar_mosahebeye_estekhdami.pdf.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">موفقیت در مصاحبه استخدامی</font></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://web.archive.org/web/20190129045511im_/http://s8.picofile.com/file/8289616968/jadid12.jpg" alt="" style="text-align: right;"></font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">با مطالعه این فایل استعدادهای پنهان خود را در فرصتهای استخدامی نشان دهید .</font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></p><p style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><a href="http://s3.picofile.com/file/7873568274/bartarinketab_ir_ba_in_karha_forsat_az_dast_miravad.pdf.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">از این کارها دوری کنید تا موفقیت در مصاحبه را از دست ندهید</font></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://web.archive.org/web/20190129045511im_/http://s8.picofile.com/file/8289616968/jadid12.jpg" alt="" style="text-align: right;"></font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">بعضی کارها هستند که انجام شان باعث می شود که موقعیت به دست آمده برای شغل مورد نظر را از دست دهید . پس از این کارها بپرهیزید .</font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></p><p style="text-align: justify;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8115964818/bartarinketab_ir_khod_ra_baraye_mosahebe_amade_konid2.pdf.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">خود را برای مصاحبه استخدامی آماده کنید</font></a></p><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">گام مهم جهت کسب آمادگی برای مصاحبه، تمرین در چگونگی توصیف خودتان است.این فایل را دانلود و مطالعه کنید تا با آمادگی کامل در جلسه مصاحبه حاضر شوید.</font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></p><p style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><a href="http://s1.picofile.com/file/7874199779/bartarinketab_ir_bakhshe_moheme_yek_mosahebeye_movaffagh1.pdf.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">بخش&nbsp;مهم یک مصاحبه موفق ، اجتناب از این اشتباهات&nbsp;ساده است</font></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://web.archive.org/web/20190129045511im_/http://s8.picofile.com/file/8289616968/jadid12.jpg" alt="" style="text-align: right;"></font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">برخی رایج ترین&nbsp;و زیان بارترین اشتباهاتی که داوطلبین در مصاحبه مرتکب می شوند،بشرح زیر است :</font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">پوشش نامناسب،&nbsp;بدگویی از رییس قبلی به عنوان بدترین توهین و بی علاقگی و بی میلی داوطلبان، غرور و تکبر، نارسا و ناکافی و&nbsp;عدم پرسش سوالات مناسب و ...</font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">جهت آشنایی با سایر موارد ، این کتاب را دانلود کنید تا مرتکب اشتباهات ذکر شده در آن نشوید.</font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></p><p style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><a href="http://s3.picofile.com/file/7874278602/bartarinketab_ir_majmoe_soalate_gozinesh.rar.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">دانلود رایگان&nbsp;مجموعه سوالات گزینش و مصاحبه استخدامی</font></a><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://web.archive.org/web/20190129045511im_/http://s8.picofile.com/file/8289616968/jadid12.jpg" alt="" style="text-align: right;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;</span></font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">مصاحبه عقیدتی بخش مهمی از استخدام در شرکت های دولتی هست، سعی نموده ایم یک سری سوالاتی که بیشتر پرسیده شده را برای شما گردآوری و ارائه نماییم.&nbsp;این مجموعه شامل :&nbsp;سوالات در موضوعات عقیدتی و &nbsp;نماز و ولایت فقیه و ... می باشد .&nbsp;اگر مصاحبه استخدامی پش رو دارید ، جهت&nbsp;آمادگی برای مصاحبه&nbsp;پیشنهاد می کنیم حتماً &nbsp;این مجموعه سوالات را مطالعه کنید.</font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></p><p style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><font color="#3366ff"><a href="http://s3.picofile.com/file/7874836555/bartarinketab_ir_amadegi_va_hozoore_zehn_dar_mosahebehaye_shoghli.pdf.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">دانلود رایگان کتاب&nbsp;آمــادگــی و حضـور ذهن در مصاحبه‌های شغلی</font></a>&nbsp;</font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://web.archive.org/web/20190129045511im_/http://s8.picofile.com/file/8289616968/jadid12.jpg" alt="" style="text-align: right;"></font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">هر سازمانی براساس ساختار خود از روش‌های مختلفی برای آزمون و ارزیابی استفاده می‌کند. اما مهم‌ترین شرط پذیرش، اجرایی مسلط و حرفه‌ای در مصاحبه است. با مطالعه این کتاب&nbsp;با راهکارهای برتر در مصاحبه‌های استخدامی آشنا شوید و در جهت موفقیت در مصاحبه استخدامی گام بردارید .</font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></p><p style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><a href="http://s1.picofile.com/file/7874867953/bartarinketab_ir_fonoone_bartare_mosahebeye_shoghli.pdf.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">دانلود رایگان&nbsp;فنون برتر مصاحبه شغلی جهت تقویت شانس استخدام شدن</font></a><span style="color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;</span></font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">در مصاحبه های استخدامی چه می پرسند ؟ پنج دقیقه اول و آخر مصاحبه مهمترین بخشهای مصاحبه به حساب میآیند. در طی این زمان است که&nbsp;اولین و آخرین تأثیر اعمال شده و مصاحبهکننده تصمیم میگیرد شما فرد مورد نظرش هستید یا خیر. با مطالعه این جزوه خود را برای مصاحبه استخدامی آماده تر کنید .</font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></p><p style="text-align: justify;"><a href="http://s3.picofile.com/file/7874881391/bartarinketab_ir_pishniyazhaye_mosahebeye_shoghli.pdf.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">دانلود رایگان&nbsp;پیش نیازهای مصاحبه شغلی</font></a></p><p style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">این کتاب را دانلود کنید و با مهمترین اصول اجرای یک مصاحبه شغلی آشنا شوید .</font></p><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font><div><a href="http://s2.picofile.com/file/7874908816/bartarinketab_ir_nokate_lazeme_mosahebe.pdf.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">دانلود رایگان مجموعه کاملی از نکات لازم جهت آمادگی برای یک مصاحبه شغلی</font></a></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">داشتن علم و توانایی هر فرد شرط لازم برای استخدام او است اما کافی&nbsp;نیست. اینجا&nbsp;مجموعه کاملی از&nbsp;نکات لازم را در&nbsp;چندین بخش&nbsp;گردهم &nbsp;آوردیم رعایت اینموارد شما را در روز مصاحبه استخدامی و مسیر شغلی آینده تان به طور قطع کمک خواهد کرد.</font></div></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><br></span></div> text/html 2020-02-12T06:34:12+01:00 bartarinketab.ir سوالات استخدامی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی http://bartarinketab.ir/post/5625 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">برای آمادگی در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور که معمولا&nbsp; آموزش و پرورش و وزارت بهداشت و سایر ادارات دیگر در آن سهیم هستند پیشنهاد می شود از&nbsp;</span><a href="http://bartarinketab.ir/post/238" target="_blank" title="" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><font color="#3366ff">نمونه سوالات استخدامی عمومی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی</font></a><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;و&nbsp;</span><a href="http://bartarinketab.ir/post/14" target="_blank" title="" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><font color="#3366ff">نمونه سوالات استخدامی تخصصی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی</font></a><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">استفاده کنید.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8289459876/danlodesoal12.gif" alt="" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p class="yiv8664002624msonormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/73" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img title="سوالات استخدامی قوه قضائیه" src="https://web.archive.org/web/20150315002802im_/http://s1.picofile.com/file/8124709276/gh.jpg" alt="" width="225" height="225" style="font-weight: bold;"></font></a></p><p><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p><p><b><font color="#3366ff"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8309999300/65.gif" alt="" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></font><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><a href="http://s8.picofile.com/file/8310056142/GHEZAVET_91_92_93_94_95.rar.html" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">دانلود سوالات استخدامی 5 سال اخیر آزمون قضاوت</font></a></font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8309999342/33.gif" alt="" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></b></p><p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></p><p><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8309999342/33.gif" alt=""><a rel="nofollow" title="" href="http://bartarinketab.ir/post/7" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><img src="http://s9.picofile.com/file/8309955818/758.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></font></p><p><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p><p><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><a href="http://bartarinketab.ir/post/110" target="" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8248926434/12.gif" alt=""></a></font></p><p><a href="http://bartarinketab.ir/post/238" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8289459876/danlodesoal12.gif" alt=""></font></a></p><p><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></p><p><a href="http://bartarinketab.ir/post/2406" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8298674792/9654.jpg" alt=""></font></a></p><p><a href="http://bartarinketab.ir/post/432" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8289621518/www0202.jpg" alt=""></font></a></p><p><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8289460168/1414.jpg" alt=""></font></p><div><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">توضیحات : بیشتر سوالاتی که در مصاحبه ها پرسیده می شوند، به اطلاعات عمومی و روز مربوط می شوند و منبع مشخصی ندارند.ما برای شما مجموعه ای از اطلاعات مختلف را جمع آوری کرده ایم که برای قبولی در مصاحبه ها و گزینش ها به شما کمک می کند.آنچه که&nbsp;پس از دانلود &nbsp;دریافت می کنید:&nbsp;اطلاعات مورد نیاز برای مصاحبه ها و گزینش به صورت &nbsp;سوال و جواب، شامل موضوعات زیر گردآوری شده:</font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">- &nbsp; &nbsp;مسایل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و جغرافیایی روز ایران و جهان</font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">- &nbsp; &nbsp;مسایل دینی، عقیدتی و تاریخی&nbsp;</font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">- &nbsp; &nbsp;نکات مهم از وصیت نامه امام خمینی(ره)</font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">- &nbsp; &nbsp;آشنایی با سازمانها و تشکیلات سازمانی کشور</font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">- &nbsp; &nbsp;اطلاعاتی درباره سازمان های بین المللی</font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">- &nbsp; &nbsp;و کلیه مواردی که ممکن است در مصاحبه ها مطرح شود</font></div><p style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">با مطالعه این فایل پی دی اف، گام بزرگی به سوی استخدام نزدیک می شوید و می توانید به راحتی از پس گزینش ها و مصاحبه های استخدامی بر بیایید.</font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></p><hr style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right;"><p style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;نام کتاب :&nbsp;&nbsp;&nbsp;دانلود رایگان&nbsp;سوالات مصاحبه استخدامی و گزینش</font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">ناشر :&nbsp;<a href="http://bartarin-ketab.blogfa.com/" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">برترین کتاب</a></font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;زبان کتاب : فارسی</font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">تعداد صفحات : 193</font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">قالب کتاب : PDF</font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">حجم فایل : 1465 &nbsp;کیلو بایت&nbsp;</font></p><p align="baseline" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font><a href="http://s6.picofile.com/file/8387488050/bartarinketab_ir_mosahebe_estekhdami.pdf.html" target="" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><img src="http://www.picofile.com/content/images/download_button.gif" alt=""></a></p><p align="baseline" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></p></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div></div> text/html 2020-02-10T04:00:29+01:00 bartarinketab.ir استخدام شدن و نحوه طراحی سوال در آزمون های استخدامی سازمان سنجش http://bartarinketab.ir/post/5624 <div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">آمادگی قبلی برای آزمون ها مهم هست و سوالات آزمون های استخدامی از دو بخش عمومی و تخصصی تشکیل شده است که&nbsp; آزمون های استخدامی سازمان سنجش برای دروس عمومی بیشتر از کتاب های دوره دبیرستان مطرح می گردد و منبع اصلی طراحی سوال برای آزمون های که زیر نظر سازمان سنجش برگزار می گردد کتاب های تحصیلی دوره متوسطه است و بهترین روش برای پیدا کردن منابع طراحی سوال برای دروس تخصصی بررسی دفترچه سوالات آزمون های استخدامی دروه های گذشته می باشد که در وبسایت&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/" target="_blank" title=""><font color="#3366ff">برترین کتاب</font></a>&nbsp;تقریبا برای تمام مشاغل موجود است و کافی است در بخش جستجوی وسایت یا<font color="#3366ff">&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/14" target="_blank" title=""><font color="#3366ff">آرشیو سوالات استخدامی</font></a>&nbsp;</font>جستجو کنید</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style=""><a href="http://bartarinketab.ir/post/238" target="_blank" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8289459876/danlodesoal12.gif" alt=""></font></a></div><div style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="font-size: medium; font-family: Tahoma;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div></div> text/html 2020-02-09T09:55:38+01:00 bartarinketab.ir ویتامین آرزوها http://bartarinketab.ir/post/15 <p class=" " dir="RTL" align="baseline" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000099"><br></font></span></p><p class=" " dir="RTL" align="baseline" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><span style="border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; font-size: small; background-color: rgb(255, 255, 255);"><a title="ویتامین آرزوها" href="http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/3726958" target="_blank" style="border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; text-decoration: none;"><font color="#000099"><img title="کتاب ویتامین آرزوها" src="http://s4.picofile.com/file/8177695284/vitamin2015.JPG" alt="" width="477" height="360" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none;"></font></a></span></p><p class=" " dir="RTL" align="baseline" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; font-size: small; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#ff0000">&nbsp;</font></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px; text-align: center;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; font-size: small; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b><font color="#000099">&nbsp;</font><span lang="FA" style="border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none;"><span style="border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none;"><font color="#000099">«ویتامین آرزوها»</font></span></span></b></span></p><p class=" " dir="RTL" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 17px; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; font-size: small;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; font-family: Tahoma, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b><font color="#993300">"</font><font color="#000099">&nbsp;</font><font color="#ff0000">بهترین </font><font color="#3366ff">راه</font><font color="#000099"> </font><font color="#ff6666">رسیدن</font><font color="#000099"> </font><font color="#6666cc">به</font><font color="#000099"> </font><font color="#cc33cc">هدف</font><font color="#993300">"</font></b></span></span></span></p><p class=" " dir="RTL" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 17px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#000099"><span lang="FA" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: small;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none;">&nbsp;&nbsp;</span></span><br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; font-size: small;">&nbsp;<span lang="AR-SA" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; line-height: 17px;">&nbsp;</span><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; line-height: 17px;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none;">" ویتامین آرزوها&nbsp;"&nbsp;</span>یک کتاب در حوزه موفقیت است.&nbsp;</span><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; line-height: 17px;">در این کتاب نفیس با استراتژی رسیدن به اهداف آشنا خواهید شد و جواب این سوال را می یابید که&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; text-align: right; line-height: 15.3333px;">چرا بعضی ها، سالها در آرزوی داشتن منزل، شغلی مناسب و یا همسر دلخواه خود را به آب و آتش می زنند، بدون آنكه به نتیجه ای برسند. در عوض هستند كسانیكه با وجود نداشتن تحصیلات خوب &nbsp;به &nbsp;آنچه &nbsp;كه &nbsp;خواسته اند &nbsp;رسیده &nbsp;و &nbsp;تحصیل كرده ها &nbsp;را &nbsp;نیز &nbsp;به &nbsp;خدمت گرفته اند؟</span></span></span></font></p><p class=" " dir="RTL" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 17px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; font-size: small; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000099"><span lang="AR-SA" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;آیا تاکنون از خود پرسیده اید که بین افراد ثروتمند و فقیر یا افسرده و شاد و در کل بین انسان های موفق و ناکام چه تفاوتی وجود دارد؟&nbsp;</span><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; font-family: Tahoma, sans-serif;">آیا می دانید چرا بعضی از مردم در بیماری، فقر و گمنامی زندگی می کنند و بعضی ها قله های پیروزی را یکی پس از دیگری فتح می کنند؟</span></font></span></p><div style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px; text-align: right;"><span lang="AR-SA" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: small; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000099">&nbsp;</font></span></div><p class=" " dir="RTL" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, sans-serif; text-align: justify; line-height: 18px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; font-size: small;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none;"><span lang="AR-SA" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000099">آیا می خواهد راز موفقیت دیگران را دریابید ؟</font></span></span></span></p><p class=" " dir="RTL" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, sans-serif; text-align: justify; line-height: 18px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; font-size: small; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000099"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; font-family: Tahoma, sans-serif; line-height: 20px;">فقط با مطالعه کتاب «ویتامین آرزوها» ، به سادگی به خواسته هایتان دست یابید.</span></span></span><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; font-family: Tahoma, sans-serif; line-height: 20px;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none;">&nbsp;</span></span></font></span></p><p class=" " dir="RTL" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, sans-serif; text-align: justify; line-height: 18px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; font-size: small; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000099">&nbsp;</font></span></p><p class=" " dir="RTL" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, sans-serif; text-align: center; line-height: 18px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; font-size: small;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000099"><span lang="AR-SA" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;">مطمناً بعد از مطالعه این کتاب ارزشمند ، این جمله را تکرار خواهید کرد&nbsp;</span><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; font-family: Tahoma, sans-serif; line-height: 20px;">&nbsp;</span></font></span></span></p><p class=" " dir="RTL" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 18px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; font-size: small; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#ff0000">&nbsp;<span style="border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none;"><span lang="AR-SA" style="border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif;">“کاش زودتر پیداش کرده بودم!”</span></span></font></span></p><p class=" " dir="RTL" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 18px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000099"><br></font></span></p><p class=" " dir="RTL" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 18px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; font-size: small;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none;"><font color="#000099"><span lang="AR-SA" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></font></span></span></p><table width="100%" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 16px;"><tbody><tr><td><table align="center" width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" style="font-size: 8pt; padding: 0px; margin: 0px;"><tbody><tr><td width="100%"></td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td><table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" style="font-size: 8pt; padding: 0px; margin: 0px;"><tbody><tr><td class="ftmtabsplit" width="1" style="border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(188, 188, 188);"></td><td class="frmtabover" width="150" align="center" id="celltab1" style="border-width: 1px; border-left-style: solid; border-left-color: rgb(188, 188, 188); border-right-style: solid; border-right-color: rgb(188, 188, 188); height: 23px; padding-left: 3px; padding-right: 3px; background-image: url(http://opac.nlai.ir/opac-prod/images/tab_bg_over.gif); background-repeat: repeat-x;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000099">برچسبی&nbsp;</font></span></td><td class="ftmtabsplit" width="1" style="border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(188, 188, 188);"></td><td class="ftmtabsplit" style="border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(188, 188, 188);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000099">&nbsp;</font></span></td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td class="formcontent" style="border-left-width: 1px; border-left-style: solid; border-left-color: rgb(188, 188, 188); border-right-width: 1px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(188, 188, 188); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(188, 188, 188); vertical-align: top;"><table align="center" width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0px" style="font-size: 8pt; padding: 0px; margin: 0px;"><tbody><tr><td><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000099">&nbsp;</font></span></td></tr><tr><td><table align="center" width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="ltr" border="0px" style="font-size: 8pt; padding: 0px; margin: 0px;"><tbody><tr><td height="30" width="100%"><table border="0" cellspacing="0" width="100%" align="right" dir="rtl" style="font-size: 8pt; padding: 0px; margin: 0px; direction: rtl;"><tbody><tr><td width="20%" valign="top" align="right"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000099">‏سرشناسه</font></span></td><td valign="top" align="center" width="%5"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000099">:</font></span></td><td valign="top" align="right" width="75%"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000099">سروش‌نیا، انور، ‏‫۱۳۶۱ -‏‬</font></span></td></tr><tr><td width="20%" valign="top" align="right"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000099">‏عنوان و نام پدیدآور</font></span></td><td valign="top" align="center" width="%5"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000099">:</font></span></td><td valign="top" align="right" width="75%"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000099">ویتامین آرزوها : بهترین راه رسیدن به هدف/مولف انور سروش‌نیا.</font></span></td></tr><tr><td width="20%" valign="top" align="right"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000099">‏مشخصات نشر</font></span></td><td valign="top" align="center" width="%5"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000099">:</font></span></td><td valign="top" align="right" width="75%"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000099">مشهد: : ارسطو، ‏‫۱۳۹۳.‬</font></span></td></tr><tr><td width="20%" valign="top" align="right"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000099">‏مشخصات ظاهری</font></span></td><td valign="top" align="center" width="%5"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000099">:</font></span></td><td valign="top" align="right" width="75%"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000099">‏‫۷۰ص.‬</font></span></td></tr><tr><td width="20%" valign="top" align="right"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000099">‏شابک</font></span></td><td valign="top" align="center" width="%5"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000099">:</font></span></td><td valign="top" align="right" width="75%"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000099">978-600-7558-26-3</font></span></td></tr><tr><td width="20%" valign="top" align="right"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000099">‏وضعیت فهرست نویسی</font></span></td><td valign="top" align="center" width="%5"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000099">:</font></span></td><td valign="top" align="right" width="75%"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000099">فیپا</font></span></td></tr><tr><td width="20%" valign="top" align="right"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000099">‏موضوع</font></span></td><td valign="top" align="center" width="%5"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000099">:</font></span></td><td valign="top" align="right" width="75%"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000099">موفقیت</font></span></td></tr><tr><td width="20%" valign="top" align="right"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000099">‏موضوع</font></span></td><td valign="top" align="center" width="%5"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000099">:</font></span></td><td valign="top" align="right" width="75%"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000099">موفقیت -- جنبه‌های روان‌شناسی</font></span></td></tr><tr><td width="20%" valign="top" align="right"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000099">‏رده بندی کنگره</font></span></td><td valign="top" align="center" width="%5"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000099">:</font></span></td><td valign="top" align="right" width="75%"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000099">‏‫BF۶۳۷‭‬ ‭/م۸‏‫‭س۴۳ ۱۳۹۳</font></span></td></tr><tr><td width="20%" valign="top" align="right"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000099">‏رده بندی دیویی</font></span></td><td valign="top" align="center" width="%5"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000099">:</font></span></td><td valign="top" align="right" width="75%"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000099">‏‫‬‭۱۵۸/۱</font></span></td></tr><tr><td width="20%" valign="top" align="right"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000099">‏شماره کتابشناسی ملی</font></span></td><td valign="top" align="center" width="%5"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000099">:</font></span></td><td valign="top" align="right" width="75%"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000099">۳۷۲۶۹۵۸</font></span></td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td colspan="7" class="partspace" style="height: 1px;"></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td height="5"></td></tr></tbody></table><p class=" " dir="RTL" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 18px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; font-size: small;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none;"><span lang="AR-SA" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000099"><br></font></span></span></span></p><p class=" " dir="RTL" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 18px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; font-size: small;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none;"><span lang="AR-SA" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#006600">کتاب ویتامین آرزوها هم اکنون در کتابفروشی های معتبر سراسر ایران</font></span></span></span></p><p class=" " dir="RTL" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 18px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; font-size: small; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000099">&nbsp;</font></span></p><p dir="rtl" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 20.8999996185303px; text-align: right;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; font-size: small; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000099">&nbsp;</font></span></p><p class=" " dir="RTL" style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; font-family: tahoma, sans-serif; text-align: center; line-height: 18px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; font-size: small; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000099">&nbsp;</font></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; widows: auto; font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: center;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; font-size: small; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000099">&nbsp;</font></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; widows: auto; font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: center;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; font-size: small; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000099">&nbsp;</font></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; widows: auto; font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: center;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; font-size: small; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000099">&nbsp;</font></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; widows: auto; font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: center;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; font-size: small; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000099">&nbsp;</font></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; widows: auto; font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: center;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; font-size: small; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000099">&nbsp;</font></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; widows: auto; font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: center;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; font-size: small; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000099">&nbsp;</font></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; widows: auto; font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: center;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; font-size: small; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000099">&nbsp;</font></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; widows: auto; font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: center;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; font-size: small; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000099">&nbsp;</font></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; widows: auto; font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: center;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; font-size: small; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000099">&nbsp;</font></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; widows: auto; font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: center;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; font-size: small; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000099">&nbsp;</font></span></p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; widows: auto; font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: center;"><span style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; list-style: none; font-size: small; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#000099">&nbsp;</font></span></p> text/html 2020-02-09T05:17:22+01:00 bartarinketab.ir دانلود جزوه و نمونه سوالات استخدامی درس ترمودینامیک http://bartarinketab.ir/post/5623 <font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">با توجه به اینکه&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/245" target="_blank" title=""><font color="#3366ff">درس ترمودینامیک</font></a>&nbsp;یکی از مواد آزمون استخدامی رشته شغلی&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/245" target="_blank" title=""><font color="#3366ff">مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی</font></a>&nbsp;و ... می باشد لذا&nbsp; دانلود نمونه سوالات استخدامی درس ترمودینامیک ارائه می گردد. </font><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/245" target="_blank" title=""><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود رایگان سوالات آزمون استخدامی شرکت نفت،شرکت ملی گاز، پتیروشیمی</b></font></a></div> text/html 2020-02-09T05:14:09+01:00 bartarinketab.ir آرشیو مطالب (نمونه سوالات استخدامی رایگان,دانلود رایگان سوالات استخدامی) http://bartarinketab.ir/post/14 <div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8289459876/danlodesoal12.gif" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><p><a href="http://bartarinketab.ir/post/5018" target="_blank" title="" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8289466050/niroo111.jpg" alt=""></font></a></p><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);"><a href="http://bartarinketab.ir/post/5019" target="_blank" title="" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8289611568/divanmohasebat.gif" alt=""></a></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/432" target="_blank" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8289621518/www0202.jpg" alt=""></font></a></div></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font color="#3333ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#3333ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font color="#3333ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><div><u><font color="#3333ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></u></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/19" target="" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b style="">مصاحبه استخدامی</b></font></a></div><div><u><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b><br></b></font></u></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/238" target="" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b>سوالات عمومی</b></font></a></div><div><u><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b><br></b></font></u></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/30" target="" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b>زبان و ادبیات فارسی</b></font></a></div><div><u><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b><br></b></font></u></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/31" target="" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b>الهیات و معارف اسلامی</b></font></a></div><div><u><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b><br></b></font></u></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/32" target="" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b>دانش کامپیوتر</b></font></a></div><div><u><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b><br></b></font></u></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/33" target="" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b>زبان انگلیسی</b></font></a></div><div><u><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b><br></b></font></u></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/34" target="" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b>سیاسی مذهبی</b></font></a></div><div><u><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b><br></b></font></u></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/35" target="" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b>هوش و استعداد تحصیلی</b></font></a></div><div><u><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b><br></b></font></u></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/36" target="" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b>آمار</b></font></a></div><div><u><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b><br></b></font></u></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b><a href="http://bartarinketab.ir/post/37" target="" title=""><font color="#3366ff">آی سی دی ال</font> <font color="#3366ff">{ICDL}</font></a></b></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><br></font></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/3825" target="_blank" title=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" color="#3366ff"><b>فوریتهای پزشکی</b></font></a></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><br></font></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/4274" target="_blank" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b>مامایی</b></font></a></div><div><u><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b><br></b></font></u></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/3289" target="_blank" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b>راه آهن</b></font></a></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b><a href="http://bartarinketab.ir/post/288" target="" title=""><font color="#3366ff">کتابخانه</font></a></b></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b><br></b></font></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/134" target="" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b>دیوان محاسبات</b></font></a></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b><br></b></font></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/38" target="" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b>فرودگاه</b></font></a></div><div><u><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b><br></b></font></u></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/432" target="" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b>پرستاری</b></font></a></div><div><u><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b><br></b></font></u></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/3825" target="_blank" title=""><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff">اورژانس و فوریت های پزشکی</font></b></a></div><div><u><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b><br></b></font></u></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/238" target="_blank" title=""><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff">دامپزشکی</font></b></a></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b><a href="http://bartarinketab.ir/post/432" target="" title=""><font color="#3366ff">علوم پزشکی</font></a></b></font></div><div><u><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b><br></b></font></u></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b><a href="http://bartarinketab.ir/post/40" target="" title=""><font color="#3366ff">استانداری</font></a></b></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><br></font></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/431" target="_blank" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b>فناوری اطلاعات سلامت</b></font></a></div><div><u><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b><br></b></font></u></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/238" target="_blank" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b>بهداشت محیط</b></font></a></div><div><u><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b><br></b></font></u></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/431" target="_blank" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b>پزشک عمومی&nbsp;</b></font></a></div><div><u><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b><br></b></font></u></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/432" target="" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b>وزارت بهداشت</b></font></a></div><div><u><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b><br></b></font></u></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/68" target="" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b>وزارت علوم</b></font></a></div><div><u><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b><br></b></font></u></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/432" target="_blank" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b>استخدام پزشک</b></font></a></div><div><span style="line-height: 17px; text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><br></font></span></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/432" target="_blank" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b>بهداشت حرفه ای</b></font></a></div><div><u><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b><br></b></font></u></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/231" target="" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b>نیروی انتظامی</b></font></a></div><div><u><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b><br></b></font></u></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/26" target="" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b>ارتش</b></font></a></div><div><u><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b><br></b></font></u></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/41" target="" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b>مدیریت</b></font></a></div><div><u><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b><br></b></font></u></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/41" target="" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b>بازاریابی</b></font></a></div><div><u><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b><br></b></font></u></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/43" target="" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b>کارشناس امور اداری</b></font></a></div><div><u><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b><br></b></font></u></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/44" target="" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b>محیط زیست&nbsp;</b></font></a></div><div><u><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b><br></b></font></u></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/44" target="" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b>شیلات</b></font></a></div><div><u><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b><br></b></font></u></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/44" target="" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b>دامپروری</b></font></a></div><div><u><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b><br></b></font></u></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/44" target="" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b>جهاد کشاورزی</b></font></a></div><div><u><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b><br></b></font></u></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/45" target="" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b>کامپیوتر</b></font></a></div><div><u><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b><br></b></font></u></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b><a href="http://bartarinketab.ir/post/45" target="" title=""><font color="#3366ff">شبکه</font></a></b></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><br></font></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/5606" target="_blank" title=""><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>پیام نور</b></font></a></div><div><u><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b><br></b></font></u></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/47" target="" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b>کارشناس امور کشوری و مدنی</b></font></a></div><div><u><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b><br></b></font></u></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/43" target="" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b>کارشناس مطالعات اجتماعی</b></font></a></div><div><u><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b><br></b></font></u></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/47" target="" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b>مهندس راه و ساختمان</b></font></a></div><div><u><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b><br></b></font></u></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/245" target="" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b>شرکت ملی گاز</b></font></a></div><div><u><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b><br></b></font></u></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/47" target="" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b>کارشناس برنامه ریزی</b></font></a></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b><br></b></font></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/47" target="" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b>کارشناس &nbsp;روابط عمومی</b></font></a></div><div><u><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b><br></b></font></u></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/55" target="" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b>کارشناس برنامه و بودجه</b></font></a></div><div><u><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b><br></b></font></u></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/55" target="" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b>کارشناس امور فرهنگی</b></font></a></div><div><u><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b><br></b></font></u></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/55" target="" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b>کارشناس مالی</b></font></a></div><div><u><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b><br></b></font></u></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/479" target="" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b>حسابداری</b></font></a></div><div><u><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b><br></b></font></u></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/479" target="" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b>اقتصاد خرد</b></font></a></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b><br></b></font></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/479" target="" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b>تئوری مدیریت</b></font></a></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b><br></b></font></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/479" target="" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b>اصول حسابداری</b></font></a></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b><br></b></font></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/479" target="" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b>حسابداری میانه</b></font></a></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b><br></b></font></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/74" target="" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b>حقوق</b></font></a></div><div><u><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b><br></b></font></u></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/245" target="" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b>شرکت نفت</b></font></a></div><div><u><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b><br></b></font></u></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/245" target="" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b>پتروشیمی</b></font></a></div><div><u><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b><br></b></font></u></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/73" target="" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b>قضاوت</b></font></a></div><div><u><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b><br></b></font></u></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/29" target="" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b>وکالت</b></font></a></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b><br></b></font></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/73" target="" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b>قوه قضائیه</b></font></a></div><div><u><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b><br></b></font></u></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/24" target="" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b>شهرداری</b></font></a></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b><br></b></font></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/24" target="" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b>خدمات ایمنی شهرداری</b></font></a></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b><br></b></font></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/24" target="" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b>آتش نشانی&nbsp;</b></font></a></div><div><u><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b><br></b></font></u></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/7" target="" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b>بانک ها</b></font></a></div><div><u><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b><br></b></font></u></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/54" target="" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b>دانش علوم بانکی</b></font></a></div><div><u><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b><br></b></font></u></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/75" target="" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b>مهندسی کامپیوتر</b></font></a></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b><br></b></font></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/45" target="" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b>رشته کامپیوتر</b></font></a></div><div><u><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b><br></b></font></u></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/25" target="" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b>آموزش و پرورش</b></font></a></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b><br></b></font></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/25" target="" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b>آزمون استخدام معلم</b></font></a></div><div><u><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b><br></b></font></u></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/58" target="" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b>امور مالیاتی</b></font></a></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b><br></b></font></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/58" target="" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b>دارایی</b></font></a></div><div><u><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b><br></b></font></u></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/77" target="" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b>بانک مسکن</b></font></a></div><div><u><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b><br></b></font></u></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/76" target="" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b>مخابرات</b></font></a></div><div><u><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b><br></b></font></u></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/62" target="" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b>تأمین اجتماعی</b></font></a></div><div><u><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b><br></b></font></u></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/50" target="" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b>ذوب آهن</b></font></a></div><div><u><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b><br></b></font></u></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/63" target="" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b>بانک اقتصاد نوین</b></font></a></div><div><u><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b><br></b></font></u></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/64" target="" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b>بانک ملی</b></font></a></div><div><u><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b><br></b></font></u></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/65" target="" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b>بانک کشاورزی</b></font></a></div><div><u><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b><br></b></font></u></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/66" target="" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b>بانک ملت</b></font></a></div><div><u><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b><br></b></font></u></div><div><a href="http://bartarin-ketab.ir/post/797" target="" title=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b>موفقیت و رشد فردی</b></font></a></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><br></font></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/5018" target="_blank" title=""><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff">وزارت نیرو</font></b></a></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><b><br></b></font></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/5018" target="_blank" title=""><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff">برق</font></b></a></div><div><font color="#3333ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/110" target="" title="" style="background-color: rgb(0, 0, 153);"><font color="#ffffff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دریافت کلمه عبور و دانلود رایگان تمامی نمونه سوالات استخدامی</b></font></a></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><b style="text-align: start;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/176" target="_blank" title="ثبت رزومه در وب سایت برترین کتاب"><font color="#000099" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">ثبت رزومه در وب سایت برترین کتاب</font></a></b></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><br></div> text/html 2020-02-09T05:11:16+01:00 bartarinketab.ir چرا برترین کتاب را برای دانلود سوالات استخدامی حسابرسی انتخاب کنیم ؟ http://bartarinketab.ir/post/5622 <div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">پاسخ به این سوال:&nbsp; چرا برترین کتاب را برای&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/479" target="_blank" title="">دانلود سوالات استخدامی حسابرسی</a>&nbsp;انتخاب کنیم ؟</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">زیرا این مجموعه که با عنوان&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/479" target="_blank" title="">سوالات تخصصی درس حسابرسی</a>&nbsp;ارائه شده است از مهم ترین و&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/479" target="_blank" title="">پرتکرارترین نمونه سوالات رشته حسابداری</a>&nbsp;آزمون های استخدامی تشکیل شده است پس به جای اتلاف وقت تنها این مجموعه را مطالعه نمائید. برترین کتاب نشان داده همواره جزو پیشتازان در ارائه نمونه سوالات استخدامی و بسته های تخصصی استخدامی است لذا این بار نیز با تقدیم نمودن یک&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/479" target="_blank" title="">پکیج بسیار عالی جهت قبولی شما در آزمون های استخدامی حسابداری</a>&nbsp;تلاش نموده ایم تا با دانلود این مجموعه وقت ارزشمندخود را تنها صرف مطالعه نمائید و به سراغ دیگر مجموعه های مشابه نگردید.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style=""><h2 style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><a href="http://bartarinketab.ir/post/479" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"></a><a href="http://bartarinketab.ir/post/479" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3366ff">سوالات استخدامی اقتصاد خرد، تئوری مدیریت، اصول حسابداری، حسابرسی، حسابداری شرکت ها، حسابداری</font>&nbsp;<font color="#3366ff">میانه</font></a></font></h2><h2 style="text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style=""><a href="http://bartarinketab.ir/post/479" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"></a></font><p style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="">&nbsp; &nbsp;<b></b>&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/author/971417" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></p><p style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style=""><br></font></p><p style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style=""><br></font></p><p style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style=""><br></font></p></h2></div></div> text/html 2020-02-09T05:05:34+01:00 bartarinketab.ir سوالات استخدامی درس حسابرسی (ویژه داوطلبان آزمون حسابداری) http://bartarinketab.ir/post/5621 <div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><a href="http://bartarinketab.ir/post/479" target="_blank" title="" style=""><font color="#3366ff" style="">سوالات استخدامی حسابرسی که امروز در برترین کتاب</font></a>&nbsp;برای شما آماده نموده ایم برای کلیه آزمون های حسابداری مفید و مطالعه آن توصیه می شود.حسابداری یکی از مهم ترین و پرطرفدار ترین رشته های درسی و دانشگاهی است،چرا که بازار کار خوبی دارد و دانش آموختگان این رشته اگر در کار خود خبره باشند با کمک&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/479" target="_blank" title="" style=""><font color="#3366ff">سوالات استخدامی حسابرسی که امروز در برترین کتاب</font></a>&nbsp;خواهند توانست در لیست نفراتی قرار بگیرند که به جایگاه حسابداری سازمان،اداره و یا شرکت هایی که به دنبال این افراد هستند قرار بگیرند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><h2 style="text-align: center;"><font style="" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><a href="http://bartarinketab.ir/post/479" target="_blank" title=""></a><a href="http://bartarinketab.ir/post/479" target="_blank" title="" style=""><font color="#3366ff" style="">سوالات استخدامی اقتصاد خرد، تئوری مدیریت، اصول حسابداری، حسابرسی، حسابداری شرکت ها، حسابداری</font> <font color="#3366ff" style="">میانه</font></a></font></h2><h2 style="text-align: right;"><font size="2" style="" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><a href="http://bartarinketab.ir/post/479" target="_blank" title=""></a></font><p style=""><font size="2" style="" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp; &nbsp;<b></b>&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/author/971417" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></p></h2></div> text/html 2020-02-08T18:42:56+01:00 bartarinketab.ir دانلود نمونه سوالات استخدامی رایگان-سوالات مصاحبه استخدامی http://bartarinketab.ir/post/57 <h2 class="title" style="text-align: center; padding-bottom: 10px; font-family: Tahoma;"><p align="baseline" style="font-size: medium; font-weight: normal;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></p><p align="baseline" style="font-size: medium; font-weight: normal;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<font color="#3333ff"><b>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</b></font><a href="http://bartarinketab.ir/post/19" target="" title=" سوالات مصاحبه استخدامی , سوالات گزینش استخدامی" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0); text-align: right;"><font color="#3333ff"><b>&nbsp;سوالات مصاحبه استخدامی , سوالات گزینش &nbsp;استخدامی</b></font></a></font></p><p align="baseline" style="font-size: medium; font-weight: normal;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/25" target="" title="دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش " style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3333ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش&nbsp;</b></font></a></p><p align="baseline" style="font-size: medium; font-weight: normal;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/7" target="_blank" title="" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3333ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>سوالات آزمون استخدامی بانک ها</b></font></a></p><p align="baseline" style="font-size: medium; font-weight: normal;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/10" target="" title="دانلود سوالات استخدام وزارت نیرو سال 94" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" color="#3333ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات استخدام وزارت نیرو سال 94</b></font></a></p><p align="baseline" style="font-size: medium; font-weight: normal;"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/231" target="_blank" title="" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0); text-align: right;"><font color="#3333ff">دانلود سوالات استخدام نیروی انتظامی تهران سال ۹۴</font></a></font></b></p><p align="baseline" style="font-size: medium; font-weight: normal;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/7" target="_blank" title="" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3333ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات استخدام بانک پاسارگاد</b></font></a></p><p align="baseline" style="font-size: medium; font-weight: normal;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/26" target="_blank" title="استخدام نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3333ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات استخدام نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران</b></font></a></p><p align="baseline" style="font-size: medium; font-weight: normal;"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3333ff"></font></b></p><p align="baseline" style="font-size: medium; font-weight: normal;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/234" target="_blank" title="" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3333ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود سوالات آزمون تصدی امر قضا در سال ۹۴</b></font></a></p><p align="baseline" style="font-size: medium; font-weight: normal;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/1597" target="_blank" title="استخدام بانک حکمت ایرانیان ۹۴ " style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#3333ff"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">دانلود سوالات&nbsp;</font><span style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">استخدام بانک حکمت ایرانیان ۹۴&nbsp;</font></span></b></font></a></p><p align="baseline" style="font-size: medium; font-weight: normal;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/1658" target="_blank" title="" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0); text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3333ff"><b>استخدام صبا فولاد خلیج فارس سال ۹۴</b></font></a></p><p align="baseline" style="font-size: medium; font-weight: normal;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/1679" target="_blank" title="" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0); text-align: right;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3333ff"><b>استخدام در شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران</b></font></a></p><p align="baseline" style="font-size: medium; font-weight: normal;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/110" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);"><img src="http://s5.picofile.com/file/8103936550/baner_download.gif" alt=""></a></font></p><div><br></div><p align="baseline" style="font-size: medium; font-weight: normal; text-align: right;"><a href="http://bartarinketab.ir/post/110" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"></font></a></p></h2> text/html 2020-02-08T18:13:50+01:00 bartarinketab.ir نمونه سوالات استخدامی استانداری , نمونه سوالات و جزوات آزمون استخدامی استانداری http://bartarinketab.ir/post/40 <div><p style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><img title="سوالات استخدام استانداری" src="http://s5.picofile.com/file/8136248626/ostandari.png" alt="" width="500" height="133"></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-size: 10pt;">استخدام در استانداری و دستگاههای اجرایی از طریق برگزاری آزمون استخدامی عمومی، تخصصی، مصاحبه و گزینش انجام می پذیرد. در صورتیکه قصد شرکت در این آزمون را دارید می توانید این صفحه را تا انتها مطالعه نموده و نمونه سوالات آزمون را جهت آمادگی بیشتر تهیه نمایند.</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-size: 10pt;">موارد آزمون استخدام استانداری</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-size: 10pt;">متقاضیان استخدام استانداری برای استخدام شدن باید سه مرحله زیر را بگذرانند:</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-size: 10pt;">1- آزمون عمومی و آزمون تخصصی مرتبط با پست سازمانی</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-size: 10pt;">2- مصاحبه علمی (سنجش استعداد و مهارت)</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-size: 10pt;">3- گزینش استخدامی</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-size: 10pt;">آیا منبعی برای مطالعه وجود دارد؟</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(68, 68, 68);">بله،مجموعه ای از نمونه سوالات آزمون استخدامی استانداری ها و سایر ارگانها گردآوری شده است که در قالب &nbsp;فایل های PDF بشرح زیر ارائه می شود .&nbsp;</span><span style="color: rgb(68, 68, 68);">با مطالعه این فایل ها، گام بلندی به سوی استخدام شدن در استانداری و دستگاههای اجرایی برمی دارید و می توانید به راحتی از پس آزمون استخدامی استانداری بر بیایید.</span></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-size: 10pt;">&nbsp;</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="text-align: right; color: rgb(68, 68, 68);">برای دانلود این فایل ها نیاز به کلمه عبور دارید، اگر تا کنون کلمه عبور را دریافت نکرده اید، برای دریافت کلمه عبور&nbsp;</span><a href="http://bartarinketab.ir/post/110" style="text-decoration: none; color: rgb(34, 119, 221); text-align: right; font-size: small;">اینجا&nbsp;</a><span style="text-align: right; color: rgb(68, 68, 68);">کلیک کنید</span></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify;"><span style="text-align: right; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 10pt;">&nbsp;</span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: justify; line-height: 17px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: small; padding: 0px;"><span style="font-size: 10pt;"><strong><a title="دانلود رایگان سوالات استخدامی" href="http://s5.picofile.com/file/8134214168/omoumi.rar.html" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);"><img src="http://s2.picofile.com/file/7614592361/download.gif" alt=""></a></strong></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: justify; line-height: 17px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: small; padding: 0px;"><span style="font-size: 10pt;"><strong>محتویات این بسته بشرح زیر می باشد :</strong></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: justify; line-height: 17px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: small; padding: 0px;"><span style="font-size: 10pt;"><strong>زبان و ادبیات فارسی</strong></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; line-height: 17px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: small; padding: 0px;"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0);">دانلود رایگان سوالات زبان و ادبیات فارسی آزمون جامع استخدامی</span></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; line-height: 17px; font-size: 12px; padding: 0px;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">دانلود رایگان نمونه سوالات آزمونهای استخدامی-ادبیات فارسی</span></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; line-height: 17px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 13px; padding: 0px;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">دانلود رایگان نمونه سوالات عمومی آزمون های استخدامی بخش زبان و ادبیات&nbsp;فارسی</span></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; line-height: 17px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 13px; padding: 0px;"><span style="font-size: 10pt;">یک فایل پی دی اف حاوی 270 نمونه سوال به همراه پاسخنامه</span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; line-height: 17px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 13px; padding: 0px;"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;<a title="دانلود رایگان سوالات استخدامی ادبیات" href="http://s5.picofile.com/file/8135043442/adabiyat.rar.html" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);"><img src="http://s2.picofile.com/file/7614592361/download.gif" alt=""></a></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; line-height: 17px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 13px; padding: 0px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; line-height: 17px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 13px; padding: 0px;"><span style="font-size: 10pt;"><strong>الهیات و معارف اسلامی</strong></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right; line-height: 17px; padding: 0px;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="outline: invert none medium; color: rgb(255, 0, 0);">دانلود جزوه الهیات و معارف اسلامی آزمون های&nbsp;استخدامی</span></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: justify; line-height: 17px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 13px; padding: 0px;"><span style="font-size: 10pt;">یک فایل پی دی اف در 52 صفحه از نکات کلید مرتبط با الهیات و معارف اسلامی به صورت ساده و خلاصه&nbsp;که&nbsp;مختص آزمون های استخدامی گرداوری شده است، همانطور که گفته شد به طور متوسط بیش از 50% سوالات آزمون های استخدامی سازمان های دولتی را سوالات عمومی تشکیل می دهد، از این جهت مطالعه این فایل ها از اهمیت خاصی برخودار است، برای تسلط بر این بخش از سوالات عمومی توصیه می شود ابتدا این فایل را به دقت مطالعه کرده و سپس به سراغ تست زنی بروید</span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; line-height: 17px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 13px; padding: 0px;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">دانلود رایگان سوالات معارف اسلامی ویژه آزمونهای استخدامی</span></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; line-height: 17px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 13px; padding: 0px;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">دانلود رایگان سوالات احکام و معارف اسلامی آزمونهای استخدامی</span></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; line-height: 17px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 13px; padding: 0px;"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;<a title="دانلود رایگان سوالات استخدامی معارف" href="http://s5.picofile.com/file/8135044218/maaref.rar.html" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);"><img src="http://s2.picofile.com/file/7614592361/download.gif" alt=""></a></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; line-height: 17px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 13px; padding: 0px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; line-height: 17px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 13px; padding: 0px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; line-height: 17px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 13px; padding: 0px;"><span style="font-size: 10pt;"><strong>دانش قانونی، اجتماعی، سیاسی، تاریخی</strong></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; line-height: 17px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 13px; padding: 0px;"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0);">دانلود رایگان نمونه سوالات علوم سیاسی و اجتماعی آزمونهای استخدامی</span></span></p><div style="font-family: Tahoma; text-align: right; line-height: 17px; margin: 0px; font-size: 13px; padding: 0px;"><p style="font-size: 12px; padding: 0px;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">دانلود رایگان نمونه سوالات اطلاعات سیاسی ، اجتماعی و مبانی قانونی آزمونهای استخدامی</span></span></p><p style="font-size: 12px; padding: 0px;"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;<a title="دانلود رایگان سوالات استخدامی" href="http://s5.picofile.com/file/8135044368/ejtemaee.rar.html" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);"><img src="http://s2.picofile.com/file/7614592361/download.gif" alt=""></a></span></p><p style="font-size: 12px; padding: 0px;">&nbsp;</p><p style="font-size: 12px; padding: 0px;"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span></p><div style="margin: 0px; color: rgb(68, 68, 68); padding: 0px;"><p style="padding: 0px;"><span style="font-size: 10pt;"><strong>ICDL</strong></span></p></div><p style="color: rgb(68, 68, 68); padding: 0px;"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0);">دانلود رایگان نمونه سوالات ICDL آزمونهای استخدامی</span></span></p><p style="font-size: 12px; padding: 0px;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">دانلود رایگان نمونه سوالات مهارت های هفتگانه آزمونهای استخدامی</span></span></p><p style="font-size: 12px; padding: 0px;"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;<a title="دانلود رایگان سوالات استخدامی" href="http://s5.picofile.com/file/8135044526/icdl.rar.html" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);"><img src="http://s2.picofile.com/file/7614592361/download.gif" alt=""></a></span></p><p style="font-size: 12px; padding: 0px;">&nbsp;</p><p style="font-size: 12px; padding: 0px;">&nbsp;</p><p style="color: rgb(68, 68, 68); padding: 0px;"><span style="font-size: 10pt;"><strong>هوش و استعداد سنجی</strong></span></p></div><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; line-height: 17px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 13px; padding: 0px;"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0);">دانلود رایگان سوالات هوش ویژه آزمونهای استخدامی</span></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; line-height: 16px; font-size: 12px; padding: 0px;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">دانلود رایگان نمونه سوالات هوش و استعداد تحصیلی آزمون های استخدامی</span></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; line-height: 17px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 13px; padding: 0px;"><span style="font-size: 10pt; font-weight: bold;">&nbsp;<a title="دانلود رایگان سوالات استخدامی" href="http://s5.picofile.com/file/8135044834/hoosh.rar.html" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);"><img src="http://s2.picofile.com/file/7614592361/download.gif" alt=""></a></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; line-height: 17px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 13px; padding: 0px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; line-height: 17px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 13px; padding: 0px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; line-height: 17px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 13px; padding: 0px;"><span style="font-size: 10pt; font-weight: bold;">زبان انگلیسی</span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; line-height: 17px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 13px; padding: 0px;"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;<span style="text-align: justify; line-height: 16px; outline: invert none medium; color: rgb(255, 0, 0);">دانلود رایگان&nbsp;</span><span style="line-height: 15px; outline: invert none medium; color: rgb(255, 0, 0);">سوالات زبان انگلیسی</span><span style="outline: invert none medium; color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;آزمون جامع استخدامی</span></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; line-height: 17px; font-size: 13px; padding: 0px;"><span style="font-size: 10pt;">یک فایل شامل 264 سوال به همراه پاسخنامه</span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; line-height: 17px; font-size: 13px; padding: 0px;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="text-align: justify; line-height: 16px; outline: invert none medium; color: rgb(255, 0, 0);">دانلود رایگان&nbsp;</span><span style="line-height: 15px; outline: invert none medium; color: rgb(255, 0, 0);">سوالات&nbsp;</span><span style="outline: invert none medium; color: rgb(255, 0, 0);">آزمون استخدامی&nbsp;</span><span style="line-height: 15px; outline: invert none medium; color: rgb(255, 0, 0);">زبان انگلیسی</span></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; line-height: 17px; font-size: 13px; padding: 0px;"><span style="font-size: 10pt;">یک فایل شامل 200 سوال به همراه پاسخنامه</span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; line-height: 17px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 13px; padding: 0px;"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;<a title="دانلود رایگان سوالات استخدامی" href="http://s5.picofile.com/file/8135045134/zaban.rar.html" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);"><img src="http://s2.picofile.com/file/7614592361/download.gif" alt=""></a></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; line-height: 17px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 13px; padding: 0px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; line-height: 17px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 13px; padding: 0px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; line-height: 17px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 13px; padding: 0px;"><span style="font-size: 10pt; font-weight: bold;">دانش کامپیوتر</span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; line-height: 17px; font-size: 12px; padding: 0px;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی کامپیوتر</span></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; line-height: 17px; font-size: 12px; padding: 0px;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">دانلود رایگان سوالات چهارگزینه ای دانش کامپیوتر ویژه آزمونهای استخدامی</span></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; line-height: 17px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 13px; padding: 0px;"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;<a title="دانلود رایگان سوالات استخدامی" href="http://s5.picofile.com/file/8134468650/computer.rar.html" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);"><img src="http://s2.picofile.com/file/7614592361/download.gif" alt=""></a></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; line-height: 17px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 13px; padding: 0px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; line-height: 17px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 13px; padding: 0px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; line-height: 17px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 13px; padding: 0px;"><span style="line-height: 16px; font-size: 10pt; font-weight: bold;">آمار</span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; line-height: 16px; font-size: 12px; padding: 0px;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">دانلود سوالات چهار گزینه ای آمار ویژه آزمونهای استخدامی</span></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; line-height: 16px; font-size: 12px; padding: 0px;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">دانلود رایگان سوالات ریاضی و آمار آزمون استخدامی</span></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; line-height: 16px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 13px; padding: 0px;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">دانلود رایگان سوالات ریاضیات و آمار ویژه آزمونهای استخدامی</span></span></p><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right;"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;<strong>&nbsp;<a title="دانلود رایگان سوالات استخدامی" href="http://s5.picofile.com/file/8135046284/riazi_amaar.rar.html" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);"><img src="http://s2.picofile.com/file/7614592361/download.gif" alt=""></a></strong></span></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right;">&nbsp;</div><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right;">&nbsp;</div><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right;"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right;"><hr></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right;"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right;"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right;"><span style="font-size: 10pt;"><strong>بخش دوم :</strong></span></div><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; color: rgb(68, 68, 68); font-size: small;"><span style="font-size: 10pt;"><strong>&nbsp;</strong><strong>کارشناس برنامه ریزی</strong></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right;"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 10pt;"><a href="http://s2.picofile.com/file/7780857525/bartarinketab_ir_karshenase_barnamerizi.pdf.html" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">دانلود رایگان سوالات&nbsp;کارشناس برنامه ریزی استانداری</span></a></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right;"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; color: rgb(68, 68, 68); font-size: small;"><span style="font-size: 10pt;"><strong>کارشناس امور کشوری و مدنی</strong></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; color: rgb(68, 68, 68); font-size: small;"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;<a href="http://s5.picofile.com/file/8115987934/bartarinketab_ir_karshenase_omor_keshvari.pdf.html" style="text-decoration: none; color: rgb(255, 0, 0);">دانلود رایگان سوالات&nbsp;کارشناس امور کشوری و مدنی استانداری</a></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; color: rgb(68, 68, 68); font-size: small;"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; color: rgb(68, 68, 68); font-size: small;"><span style="font-size: 10pt;"><strong>کارشناس مطالعات اجتماعی</strong></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; color: rgb(68, 68, 68); font-size: small;"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;<a href="http://s1.picofile.com/file/7780880642/bartarinketab_ir_karshenase_motaleate_ejtemaea.pdf.html" style="text-decoration: none; color: rgb(255, 0, 0);">دانلود رایگان سوالات&nbsp;کارشناس&nbsp;مطالعات اجتماعی استانداری</a></span></p><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right;"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right;"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right;"><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-size: small;"><span style="font-size: 10pt;"><strong>مهندس راه و ساختمان</strong></span></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-size: small;"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;<a href="http://s5.picofile.com/file/8115988050/bartarinketab_ir_mohandes_raho_sakhteman.pdf.html" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">دانلود رایگان سوالات&nbsp;مهندس راه و ساختمان استانداری</span></a></span></p><div><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span></div><div><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span></div><div><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span></div><div><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span></div><div><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span></div><div><hr><div><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;نمونه سوالات برخی مشاغل</span></div><div><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;">این بخش مربط به سوالات آزمون های است که در سال های قبل از برخی مشاغل برگزار شده است، به عنوان مثال چند نمونه آن را در زیر می آوریم، شما می توانید نمونه سوالات مورد نظر خود را بر حسب شغل مورد نظر از&nbsp;<a href="http://bartarinketab.ir/post/422" style="text-decoration: none; color: rgb(204, 0, 0);">اینجا</a>&nbsp;انتخاب و دانلود نمایید {این بخش بیشتر برای آشنایی با نحوه طراحی سوال در هر یک از مشاغل می باشد}</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;"><a href="http://s4.picofile.com/file/7818368923/bartarinketab_ir_karshenas_amozesh.pdf.html" style="text-decoration: none;"><font color="#ff0000">دانلود رایگان سوالات تخصصی آزمون استخدامی کارشناس آموزش</font></a></span></div><div><span style="font-size: 10pt;"><font color="#ff0000">&nbsp;</font></span></div><div><span style="font-size: 10pt;"><a href="http://s4.picofile.com/file/7818396769/bartarinketab_ir_karshenas_mali_.pdf.html" style="text-decoration: none;"><font color="#ff0000">دانلود رایگان سوالات تخصصی آزمون استخدامی کارشناس مالی</font></a></span></div><div><span style="font-size: 10pt;"><font color="#ff0000">&nbsp;</font></span></div><div><span style="font-size: 10pt;"><a href="http://s4.picofile.com/file/7818401612/bartarinketab_ir_karshenas_edari1.pdf.html" style="text-decoration: none;"><font color="#ff0000">دانلود رایگان سوالات تخصصی آزمون استخدامی کارشناس اداری</font></a></span></div><div><span style="font-size: 10pt;"><font color="#ff0000">&nbsp;</font></span></div><div><span style="font-size: 10pt;"><a href="http://s3.picofile.com/file/7818419672/bartarinketab_ir_karshenas_ehgtesad.pdf.html" style="text-decoration: none;"><font color="#ff0000">دانلود رایگان سوالات تخصصی آزمون استخدامی کارشناس اقتصاد</font></a></span></div><div><span style="font-size: 10pt;"><font color="#ff0000">&nbsp;</font></span></div><div><span style="font-size: 10pt;"><a href="http://s1.picofile.com/file/7818423545/bartarinketab_ir_karshenas_tadarokat.pdf.html" style="text-decoration: none;"><font color="#ff0000">دانلود رایگان سوالات تخصصی آزمون استخدامی کارشناس تدارکات</font></a></span></div><div><span style="font-size: 10pt;"><font color="#ff0000">&nbsp;</font></span></div><div><span style="font-size: 10pt;"><a href="http://s1.picofile.com/file/7818431070/bartarinketab_ir_karshenas_hoghogh.pdf.html" style="text-decoration: none;"><font color="#ff0000">دانلود رایگان سوالات تخصصی آزمون استخدامی کارشناس حقوق</font></a></span></div><div><span style="font-size: 10pt;"><font color="#ff0000">&nbsp;</font></span></div><div><span style="font-size: 10pt;"><a href="http://s1.picofile.com/file/7818435050/bartarinketab_ir_karshenas_ravabet_omomi.pdf.html" style="text-decoration: none;"><font color="#ff0000">دانلود رایگان سوالات تخصصی آزمون استخدامی کارشناس روابط عمومی</font></a></span></div><div><span style="font-size: 10pt;"><font color="#ff0000">&nbsp;</font></span></div><div><span style="font-size: 10pt;"><a href="http://s1.picofile.com/file/7818441284/bartarinketab_ir_karshenas_sistem.pdf.html" style="text-decoration: none;"><font color="#ff0000">دانلود رایگان سوالات تخصصی آزمون استخدامی کارشناس سیستم</font></a></span></div><div><span style="font-size: 10pt;"><font color="#ff0000">&nbsp;</font></span></div><div><span style="font-size: 10pt;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8115990100/bartarinketab_ir_karshenas_narmafzar.pdf.html" style="text-decoration: none;"><font color="#ff0000">دانلود رایگان سوالات تخصصی آزمون استخدامی کارشناس نرم افزار</font></a></span></div><div><span style="font-size: 10pt;"><font color="#ff0000">&nbsp;</font></span></div><div><span style="font-size: 10pt;"><a href="http://s3.picofile.com/file/7818455799/bartarinketab_ir_karshenas_komak_mali.pdf.html" style="text-decoration: none;"><font color="#ff0000">دانلود &nbsp;رایگان سوالات تخصصی آزمون استخدامی کمک کارشناس مالی</font></a></span></div><div><span style="font-size: 10pt;"><font color="#ff0000">&nbsp;</font></span></div><div><span style="font-size: 10pt;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8115990200/bartarinketab_ir_komak_karshenas_narmafzar.pdf.html" style="text-decoration: none;"><font color="#ff0000">دانلود رایگان سوالات تخصصی آزمون استخدامی کمک کارشناس نرم افزار</font></a></span></div><div><span style="font-size: 10pt;"><font color="#ff0000">&nbsp;</font></span></div><div><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span></div><div><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span></div></div></div><p style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right;"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span></p><hr style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right;"><p style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><a href="http://bartarin-ketab.ir/post/19" target="" title=""><font size="2"><span style="color: rgb(68, 68, 68);">اگر قصد شرکت در </span><font color="#ff0000">مصاحبه های استخدامی</font><span style="color: rgb(68, 68, 68);"> را دارید حتما به این&nbsp;</span>صفحه<font color="#2277dd">&nbsp;&nbsp;</font><span style="color: rgb(68, 68, 68);">مراجعه کنید</span></font></a></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: medium;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-size: 10pt;">&nbsp;</span><a title="مصاحبه استخدامی" href="http://bartarinketab.ir/post/210" target="_blank" style="text-align: center; text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);"><img title="سوالات مصاحیه استخدامی" src="http://s5.picofile.com/file/8124140576/mo.jpg" alt="" width="200" height="200"></a><span style="font-size: 13.3333330154419px; text-align: center;">&nbsp;</span></p><a href="http://bartarin-ketab.ir/post/19" target="" title=""><p style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-size: 10pt;"></span></p></a></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2020-02-08T18:11:30+01:00 bartarinketab.ir دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی فرودگاه های کشور,شرکت هواپیمایی http://bartarinketab.ir/post/38 <p class=" " dir="RTL" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: small; line-height: 14.9499998092651px;">شما با دریافت این پکیج، سوالات زیر را دریافت خواهید نمود:</span></p><p class=" " dir="RTL" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="line-height: 14.9499998092651px; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 14.9499998092651px; font-family: Tahoma, sans-serif;">۲۹۸۴</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 14.9499998092651px; font-family: Tahoma, sans-serif;">نمونه سوال عمومی استخدامی فرودگاه ها همراه با پاسخنامه</span></strong></span></p><p class=" " dir="RTL" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: small;"><span lang="FA" style="line-height: 14.9499998092651px; font-family: Tahoma, sans-serif;">۴۷۰</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 14.9499998092651px; font-family: Tahoma, sans-serif;">نمونه سوال زبان و ادبیات فارسی + پاسخنامه</span></span></p><p class=" " dir="RTL" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: small;"><span lang="FA" style="line-height: 14.9499998092651px; font-family: Tahoma, sans-serif;">۵۲۰</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 14.9499998092651px; font-family: Tahoma, sans-serif;">نمونه سوال ریاضی و آمار مقدماتی + پاسخنامه</span></span></p><p class=" " dir="RTL" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: small;"><span lang="FA" style="line-height: 14.9499998092651px; font-family: Tahoma, sans-serif;">۴۳۰</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 14.9499998092651px; font-family: Tahoma, sans-serif;">نمونه سوال کامپیوتر و فناوری اطلاعات + پاسخنامه</span></span></p><p class=" " dir="RTL" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: small;"><span lang="FA" style="line-height: 14.9499998092651px; font-family: Tahoma, sans-serif;">۴۸۰</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 14.9499998092651px; font-family: Tahoma, sans-serif;">نمونه سوال معارف اسلامی + پاسخنامه</span></span></p><p class=" " dir="RTL" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: small;"><span lang="FA" style="line-height: 14.9499998092651px; font-family: Tahoma, sans-serif;">۶۲۰</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 14.9499998092651px; font-family: Tahoma, sans-serif;">نمونه سوال اطلاعات سیاسی و اجتماعی + پاسخنامه</span></span></p><p class=" " dir="RTL" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: small;"><span lang="FA" style="line-height: 14.9499998092651px; font-family: Tahoma, sans-serif;">۴۶۴</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 14.9499998092651px; font-family: Tahoma, sans-serif;">نمونه سوال زبان انگلیسی + پاسخنامه</span></span></p><p class=" " dir="RTL" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: small; line-height: 14.9499998092651px; font-family: Tahoma, sans-serif;">با مطالعه این فایل ها، گام بلندی به سوی استخدام در فرودگاه های کشور و شرکت هواپیمایی برمی دارید و می توانید به راحتی در آزمون استخدامی این شرکت موفق شوید.</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right;"><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p><p class=" " dir="RTL" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: small; line-height: 14.9499998092651px; font-family: Tahoma, sans-serif;">در صورتیکه قصد دارید در آزمون استخدامی شرکت هواپیمایی یا&nbsp;فرودگاه های کشور شرکت نمایید، می توانید هم اکنون دانلود و مطالعه این سوالات را آغاز کنید و آمادگی خود را برای قبولی در این آزمون افزایش دهید.</span></p><p class=" " dir="RTL" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: small; line-height: 14.9499998092651px; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></p><p class=" " dir="RTL" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p><p class=" " dir="RTL" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong><span lang="AR-SA" style="line-height: 14.9499998092651px; font-family: Tahoma, sans-serif;">سوالات آزمون استخدامی شرکت هواپیمایی ،&nbsp;فرودگاه :</span></strong></span></p><p class=" " dir="RTL" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8134214168/omoumi.rar.html" target="" title=""><img src="https://web.archive.org/web/20150314235647im_/http://s2.picofile.com/file/7614592361/download.gif" alt=""></a></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 0px; line-height: 17px; text-align: justify; color: rgb(68, 68, 68); font-size: small;"><strong>ابن بسته شامل محتویات زیر می باشد</strong></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 0px; line-height: 17px; text-align: justify; color: rgb(68, 68, 68); font-size: small;"><strong>زبان و ادبیات فارسی</strong></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; padding: 0px; line-height: 17px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: small;"><span style="outline: none medium; color: rgb(51, 153, 255);">دانلود رایگان سوالات زبان و ادبیات فارسی</span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; padding: 0px; font-size: 12.222222328186px; line-height: 17px;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-size: small;">یک فایل پی دی اف حاوی 230 نمونه سوال به همراه پاسخنامه</span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; padding: 0px; font-size: 12.222222328186px; line-height: 17px;"><span style="outline: none medium; font-size: small; color: rgb(51, 153, 255);">دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی</span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; padding: 0px; line-height: 17px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 13px;"><span style="font-size: small;">یک فایل پی دی اف حاوی 240 نمونه سوال به همراه پاسخنامه</span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; padding: 0px; line-height: 17px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 13px;"><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; padding: 0px; line-height: 16.9965286254883px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 13px;"><span style="font-weight: bold; font-size: small;">آمار</span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; padding: 0px; font-size: 12.222222328186px; line-height: 16.9965286254883px;"><span style="font-size: small; outline: none medium; color: rgb(51, 153, 255);">دانلود رایگان سوالات ریاضی و آمار آزمون استخدامی</span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; padding: 0px; line-height: 16.9965286254883px; font-size: 13px;"><span style="outline: none medium; font-size: small; color: rgb(51, 153, 255);">دانلود رایگان سوالات ریاضیات و آمار ویژه آزمونهای استخدامی</span></p><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right;"><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right;"><span style="font-weight: bold; color: rgb(68, 68, 68); font-size: small; line-height: 17px;">&nbsp;</span></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right;"><span style="font-weight: bold; color: rgb(68, 68, 68); font-size: small; line-height: 17px;">کامپیوتر</span></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right;"><span style="font-size: small; line-height: 17px; outline: none medium; color: rgb(51, 153, 255);">دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی کامپیوتر</span></div><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; padding: 0px; font-size: 12.222222328186px; line-height: 17px;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-size: small;">یک فایل پی دی اف حاوی 200 نمونه سوال به همراه پاسخنامه</span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; padding: 0px; font-size: 12.222222328186px; line-height: 17px;"><span style="outline: none medium; font-size: small; color: rgb(51, 153, 255);">دانلود رایگان سوالات چهارگزینه ای دانش کامپیوتر ویژه آزمونهای استخدامی</span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; padding: 0px; font-size: 12.222222328186px; line-height: 17px;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-size: small;">یک فایل پی دی اف حاوی 230 نمونه سوال به همراه پاسخنامه</span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; padding: 0px; font-size: 12.222222328186px; line-height: 17px;"><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; padding: 0px; line-height: 17px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 13px;"><span style="font-size: small;"><strong>الهیات و معارف اسلامی</strong></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right; padding: 0px; line-height: 17px;"><span style="outline: none medium; font-size: small; color: rgb(51, 153, 255);">دانلود رایگان سوالات استخدامی احکام و معارف اسلامی ویژه آزمونهای استخدامی</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right; padding: 0px; line-height: 17px;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-size: small;">یک فایل پی دی اف حاوی 230 نمونه سوال به همراه پاسخنامه</span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; padding: 0px; line-height: 17px; font-size: 13px;"><span style="outline: none medium; font-size: small; color: rgb(51, 153, 255);">دانلود رایگان سوالات استخدامی معارف اسلامی</span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; padding: 0px; line-height: 17px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 13px;"><span style="font-size: small;">یک فایل پی دی اف حاوی 250 نمونه سوال به همراه پاسخنامه</span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; padding: 0px; line-height: 17px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 13px;"><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; padding: 0px; line-height: 17px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 13px;"><span style="font-size: small;"><strong>اطلاعات سیاسی و اجتماعی</strong></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; padding: 0px; line-height: 17px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 13px;"><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p><div style="font-family: Tahoma; text-align: right; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 17px; font-size: 13px;"><p style="padding: 0px; font-size: 12.222222328186px;"><span style="outline: none medium; color: rgb(51, 153, 255); font-size: small;">دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی اطلاعات سیاسی ، اجتماعی و مبانی قانونی</span></p><p style="padding: 0px; font-size: 12.222222328186px;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-size: small;">یک فایل پی دی اف حاوی 390 نمونه سوال به همراه پاسخنامه</span></p><p style="padding: 0px; font-size: 12.222222328186px;"><span style="outline: none medium; color: rgb(51, 153, 255); font-size: small;">دانلود رایگان نمونه سوالات اطلاعات سیاسی ، اجتماعی و مبانی قانونی آزمونهای استخدامی</span></p><p style="padding: 0px; font-size: 12.222222328186px;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-size: small;">یک فایل پی دی اف حاوی 330 نمونه سوال به همراه پاسخنامه</span></p><p style="padding: 0px; font-size: 12.222222328186px;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-size: small;">&nbsp;</span></p></div><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; padding: 0px; line-height: 17px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 13px;"><span style="font-weight: bold; font-size: small;">زبان انگلیسی</span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; padding: 0px; line-height: 17px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 13px;"><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; padding: 0px; line-height: 17px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 13px;"><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; padding: 0px; line-height: 17px; font-size: 13px;"><span style="outline: none medium; font-size: small; color: rgb(51, 153, 255);"><span style="outline: none medium; text-align: justify; line-height: 16px;">دانلود رایگان&nbsp;</span><span style="outline: none medium; line-height: 15.9896px;">سوالات زبان انگلیسی</span><span style="outline: none medium;">&nbsp;آزمون جامع استخدامی</span></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; padding: 0px; line-height: 17px; font-size: 13px;"><span style="font-size: small;">یک فایل شامل 264 سوال به همراه پاسخنامه</span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; padding: 0px; line-height: 17px; font-size: 13px;"><span style="outline: none medium; font-size: small; color: rgb(51, 153, 255);"><span style="outline: none medium; text-align: justify; line-height: 16px;">دانلود رایگان&nbsp;</span><span style="outline: none medium; line-height: 15.9896px;">سوالات&nbsp;</span><span style="outline: none medium;">آزمون استخدامی&nbsp;</span><span style="outline: none medium; line-height: 15.9896px;">زبان انگلیسی</span></span></p><p class=" " dir="RTL" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; padding: 0px; line-height: 17px; font-size: 13px;"><span style="font-size: small;">یک فایل شامل 200 سوال به همراه پاسخنامه</span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; padding: 0px; line-height: 17px; font-size: 13px;"><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; padding: 0px; line-height: 17px; font-size: 13px;"><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p><div><span style="font-size: small;"><br></span></div> text/html 2020-02-08T18:10:29+01:00 bartarinketab.ir آی سی دی ال {ICDL} http://bartarinketab.ir/post/37 <p style="font-family: Tahoma; text-align: right; padding: 0px; line-height: 16.9965286254883px; font-size: 12.222222328186px;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="line-height: 16.9965286254883px; color: rgb(68, 68, 68);">برای دانلود این فایل ها نیاز به&nbsp;</span></span><a href="http://bartarinketab.ir/post/110" target="" title=""><font color="#3366ff">کلمه عبور&nbsp;</font></a><span style="font-size: 10pt;"><span style="line-height: 16.9965286254883px; color: rgb(68, 68, 68);">دارید، اگر تا کنون کلمه عبور را دریافت نکرده اید، برای دریافت کلمه عبور&nbsp;</span></span><a href="http://bartarinketab.ir/post/110" target="" title=""><font color="#3366ff">اینجا</font></a><span style="font-size: 10pt;"><a href="https://web.archive.org/web/20150315064501/http://bartarinketab.ir/post/110" style="text-decoration: none; outline: none; font-size: small; line-height: 16.9965286254883px;"><font color="#3366ff">&nbsp;</font></a><span style="line-height: 16.9965286254883px; color: rgb(68, 68, 68);">کلیک کنید</span></span></p><p style="font-family: Tahoma; padding: 0px; line-height: 16.9965286254883px; font-size: 12.222222328186px; text-align: center;"><br></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; padding: 0px; line-height: 16.9965286254883px; font-size: 12.222222328186px;"><span style="font-size: 10pt;"><strong>جزئیات بسته سوالاتICDL</strong></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; padding: 0px; font-size: 12.222222328186px;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(51, 153, 255);">دانلود رایگان نمونه سوالات ICDL آزمونهای استخدامی</span></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; padding: 0px; font-size: 12.222222328186px;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(51, 153, 255);">دانلود رایگان نمونه سوالات مهارت های هفتگانه آزمونهای استخدامی</span></span></p><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 17px;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(51, 153, 255);">دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی کامپیوتر</span></span></div><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 12.222222328186px; padding: 0px; line-height: 17px;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-size: 10pt;">یک فایل پی دی اف حاوی 200 نمونه سوال به همراه پاسخنامه</span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 12.222222328186px; padding: 0px; line-height: 17px;"><a title="دانلود رایگان سوالات استخدامی" href="http://s5.picofile.com/file/8135044526/icdl.rar.html" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0); font-size: small;"><img src="http://s2.picofile.com/file/7614592361/download.gif" alt=""></a></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; padding: 0px; line-height: 16.9965286254883px; font-size: 12.222222328186px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; padding: 0px; line-height: 16.9965286254883px; font-size: 12.222222328186px;"><br></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; padding: 0px; line-height: 16.9965286254883px; font-size: 12.222222328186px;"><br></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 13px;"><span style="font-weight: bold; font-size: 10pt;">دانش کامپیوتر</span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 12.222222328186px; padding: 0px;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(51, 153, 255);">دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی کامپیوتر</span></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 12.222222328186px; padding: 0px;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(51, 153, 255);">دانلود رایگان سوالات چهارگزینه ای دانش کامپیوتر ویژه آزمونهای استخدامی</span></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 13px;">&nbsp;</p><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 17px;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(51, 153, 255);">دانلود رایگان سوالات چهارگزینه ای دانش کامپیوتر ویژه آزمونهای استخدامی</span></span></div><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; padding: 0px; font-size: 12.222222328186px; line-height: 17px;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-size: 10pt;">یک فایل پی دی اف حاوی 230 نمونه سوال به همراه پاسخنامه</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right; padding: 0px;"><span style="line-height: 17px; font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(51, 153, 255);">دانلود رایگان سوالات کامپیوتر آزمونهای استخدامی</span></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right; padding: 0px; line-height: 17px;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-size: 10pt;">یک فایل پی دی اف حاوی 230 نمونه سوال به همراه پاسخنامه</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right; padding: 0px; line-height: 17px;"><span style="line-height: normal; font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(51, 153, 255); text-align: justify; line-height: 16.9965286254883px;">دانلود رایگان&nbsp;</span><span style="text-align: justify; line-height: 16.9965286254883px;"><span style="color: rgb(51, 153, 255);">سوالات استخدامی رشته مهندسی کامپیوتر</span></span></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify; padding: 0px;"><span style="line-height: 17px; font-size: 10pt;">یک فایل پی دی اف حاوی &nbsp;275 نمونه سوال استخدامی فناوری اطلاعات و دانش کامپیوتر با پاسخنامه</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify; padding: 0px;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="line-height: 17px;">یک فایل پی دی اف حاوی</span><span style="line-height: 17px;">&nbsp;</span><span style="line-height: 17px;">&nbsp;120 نمونه سوال استخدامی فناوری اطلاعات و &nbsp;دانش کامپیوتر با پاسخنامه</span></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify; padding: 0px;"><span style="line-height: 17px; font-size: 10pt;">&nbsp;</span><a title="دانلود رایگان سوالات استخدامی" href="http://s5.picofile.com/file/8134468650/computer.rar.html" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0); font-size: small;"><img src="http://s2.picofile.com/file/7614592361/download.gif" alt=""></a></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify; padding: 0px;"><br></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify; padding: 0px;"><br></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify; padding: 0px;"><br></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; padding: 0px; line-height: 16.9965286254883px; font-size: 12.222222328186px;"><a href="http://bartarin-ketab.ir/post/6" target="" title=""><font color="#ff0000">دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدام ادارات دولتی</font></a></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; padding: 0px; line-height: 16.9965286254883px; font-size: 12.222222328186px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; padding: 0px; line-height: 16.9965286254883px; font-size: 12.222222328186px;">&nbsp;</p> text/html 2020-02-08T18:08:34+01:00 bartarinketab.ir هوش و استعداد تحصیلی http://bartarinketab.ir/post/35 <div style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right;"><p><span style="font-size: small;"><strong>هوش و استعداد سنجی :</strong></span></p></div><p style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right;"><span style="font-size: small;">دانلود رایگان نمونه سوالات هوش و استعداد تحصیلی آزمون های استخدامی</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right;"><span style="font-size: small;">یک فایل شامل 340 سوال به همراه پاسخنامه</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right;"><span style="font-size: small;">دانلود رایگان سوالات هوش آزمون های استخدامی</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right;"><span style="font-size: small;">یک فایل شامل 340 سوال به همراه پاسخنامه</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right;">&nbsp;<a title="دانلود رایگان سوالات استخدامی" href="http://s5.picofile.com/file/8135044834/hoosh.rar.html" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0); font-size: small;"><img src="http://s2.picofile.com/file/7614592361/download.gif" alt=""></a></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right;"><br></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right;"><br></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right;"><br></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right;"><br></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right;"><br></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right;"><br></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; padding: 0px; font-size: 12.222222328186px; line-height: 16.9965286254883px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; padding: 0px; font-size: 12.222222328186px; line-height: 16.9965286254883px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; padding: 0px; font-size: 12.222222328186px; line-height: 16.9965286254883px;">&nbsp;</p> text/html 2020-02-08T18:06:17+01:00 bartarinketab.ir زبان انگلیسی http://bartarinketab.ir/post/33 <p style="font-family: Tahoma; text-align: right; padding: 0px; line-height: 17px; font-size: 13px;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8156532676/bartarinketab_ir_zaban.pdf.html" target="" title=""><span style="text-decoration: none; color: rgb(51, 153, 255); outline: none; font-size: 12.222222328186px; text-align: justify; line-height: 16px;">دانلود رایگان&nbsp;</span><span style="text-decoration: none; color: rgb(51, 153, 255); outline: none; font-size: 12.222222328186px; line-height: 15.9896px;">سوالات زبان انگلیسی</span><span style="text-decoration: none; color: rgb(51, 153, 255); outline: none; font-size: 12.222222328186px;">&nbsp;آزمون جامع استخدامی</span></a></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; padding: 0px; line-height: 17px; font-size: 13px;"><span style="font-size: small;">یک فایل شامل 264 سوال به همراه پاسخنامه</span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; padding: 0px; line-height: 17px; font-size: 13px;"><a href="http://s2.picofile.com/file/7790412040/_www_bartarin_ketab_blogfa_com_Zaban_.pdf.html" target="" title=""><span style="text-decoration: none; color: rgb(51, 153, 255); outline: none; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 16px;">دانلود رایگان&nbsp;</span><span style="text-decoration: none; color: rgb(51, 153, 255); outline: none; font-size: 12px; line-height: 15.9896px;">سوالات&nbsp;</span><span style="text-decoration: none; color: rgb(51, 153, 255); outline: none; font-size: 12px;">آزمون استخدامی&nbsp;</span><span style="text-decoration: none; color: rgb(51, 153, 255); outline: none; font-size: 12px; line-height: 15.9896px;">زبان انگلیسی</span></a></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; padding: 0px; line-height: 17px; font-size: 13px;"><span style="font-size: small;">یک فایل شامل 200 سوال به همراه پاسخنامه</span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; padding: 0px; line-height: 17px; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right;"><br></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right;"><br></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right;"><br></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right;"><br></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right;"><br></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right;"><br></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right;"><br></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right;"><br></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right;"><br></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right;"><br></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right;"><br></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right;"><br></p> text/html 2020-02-08T18:05:11+01:00 bartarinketab.ir دانش کامپیوتر http://bartarinketab.ir/post/32 <p style="font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 12px; padding: 0px;"><span style="font-size: small;"><span style="outline: invert none medium; color: rgb(255, 0, 0);">دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی کامپیوتر</span></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 12px; padding: 0px;"><span style="font-size: small;"><span style="outline: invert none medium; color: rgb(255, 0, 0);">دانلود رایگان سوالات چهارگزینه ای دانش کامپیوتر ویژه آزمونهای استخدامی</span></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 13px;"><span style="font-size: small;">&nbsp;<span style="outline: invert none medium; color: rgb(255, 0, 0);">دانلود رایگان سوالات چهارگزینه ای دانش کامپیوتر ویژه آزمونهای استخدامی</span></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; line-height: 17px; font-size: 12px; padding: 0px;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-size: small;">یک فایل پی دی اف حاوی 230 نمونه سوال به همراه پاسخنامه</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right; padding: 0px;"><span style="line-height: 17px; font-size: small;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">دانلود رایگان سوالات کامپیوتر آزمونهای استخدامی</span></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; line-height: 17px; font-size: 12px; padding: 0px;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-size: small;">یک فایل پی دی اف حاوی 230 نمونه سوال به همراه پاسخنامه</span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; line-height: 17px; font-size: 12px; padding: 0px;"><span style="line-height: normal; font-size: small;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="text-align: justify; line-height: 16px;">دانلود رایگان&nbsp;</span><span style="text-align: justify; line-height: 16px;">سوالات استخدامی رشته مهندسی کامپیوتر</span></span></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify; padding: 0px;"><span style="line-height: 17px; font-size: small;">یک فایل پی دی اف حاوی &nbsp;275 نمونه سوال استخدامی فناوری اطلاعات و دانش کامپیوتر با پاسخنامه</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify; padding: 0px;"><span style="font-size: small;"><span style="line-height: 17px;">یک فایل پی دی اف حاوی</span><span style="line-height: 17px;">&nbsp;</span><span style="line-height: 17px;">&nbsp;120 نمونه سوال استخدامی فناوری اطلاعات و &nbsp;دانش کامپیوتر با پاسخنامه</span></span></p><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">&nbsp;<a title="دانلود رایگان سوالات استخدامی" href="http://s5.picofile.com/file/8134468650/computer.rar.html" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);"><img src="http://s2.picofile.com/file/7614592361/download.gif" alt=""></a></span></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br></span></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br></span></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br></span></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br></span></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br></span></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br></span></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br></span></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br></span></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br></span></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br></span></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br></span></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br></span></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br></span></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br></span></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br></span></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br></span></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br></span></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br></span></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br></span></div> text/html 2020-02-08T17:59:42+01:00 bartarinketab.ir زبان و ادبیات فارسی http://bartarinketab.ir/post/30 <div><p style="font-family: Tahoma; text-align: justify; color: rgb(68, 68, 68); font-size: small;"><strong>زبان و ادبیات فارسی</strong></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; line-height: 17px; font-size: 12px; padding: 0px;"><span style="font-size: small;"><span style="outline: invert none medium; color: rgb(255, 0, 0);">دانلود رایگان سوالات زبان و ادبیات فارسی</span></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; line-height: 17px; font-size: 12px; padding: 0px;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-size: small;">یک فایل پی دی اف حاوی 230 نمونه سوال به همراه پاسخنامه</span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; line-height: 17px; font-size: 12px; padding: 0px;"><span style="font-size: small;"><span style="outline: invert none medium; color: rgb(255, 0, 0);">دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی</span></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; line-height: 17px; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 13px; padding: 0px;"><span style="font-size: small;">یک فایل پی دی اف حاوی 240 نمونه سوال به همراه پاسخنامه</span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: small;">دانلود رایگان سوالات زبان و ادبیات فارسی آزمون جامع استخدامی</span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span style="font-size: small;">یک فایل پی دی اف حاوی 250 نمونه سوال به همراه پاسخنامه</span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 12px; padding: 0px;"><span style="font-size: small;"><span style="outline: invert none medium; color: rgb(255, 0, 0);">دانلود رایگان نمونه سوالات آزمونهای استخدامی-ادبیات فارسی</span></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 13px;"><span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">دانلود رایگان نمونه سوالات عمومی آزمون های استخدامی بخش زبان و ادبیات&nbsp;فارسی</span></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 13px;"><span style="font-size: small;">یک فایل پی دی اف حاوی 270 نمونه سوال به همراه پاسخنامه</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-align: right;"><span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">دانلود رایگان سوالات ادبیات آزمونهای استخدامی</span></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 13px;"><span style="font-size: small;">یک فایل پی دی اف حاوی 291 نمونه سوال به همراه پاسخنامه</span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 13px;"><span style="font-size: small;"><a title="دانلود رایگان سوالات استخدامی ادبیات" href="http://s5.picofile.com/file/8135043442/adabiyat.rar.html" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);"><img src="http://s2.picofile.com/file/7614592361/download.gif" alt=""></a></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 13px;"><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 13px;"><span style="font-size: small;"><br></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 13px;"><span style="font-size: small;"><br></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 13px;"><span style="font-size: small;"><br></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 13px;"><span style="font-size: small;"><br></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 13px;"><span style="font-size: small;"><br></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 13px;"><span style="font-size: small;"><br></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 13px;"><span style="font-size: small;"><br></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 13px;"><span style="font-size: small;"><br></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 13px;"><span style="font-size: small;"><br></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 13px;"><span style="font-size: small;"><br></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 13px;"><span style="font-size: small;"><br></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 13px;"><span style="font-size: small;"><br></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 13px;"><span style="font-size: small;"><br></span></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: right; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 13px;"><span style="font-size: small;"><br></span></p></div> text/html 2020-02-08T04:51:38+01:00 bartarinketab.ir دانلود نمونه سوالات پیام نور درس روش تحقیق http://bartarinketab.ir/post/5620 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style="font-size: medium; font-family: Tahoma;"><br></div><div style="font-size: medium; font-family: Tahoma;"><br></div><div style=""><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><br></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><br></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><br></div><div style=""><a href="http://s7.picofile.com/file/8387064684/1218121.pdf.html" target="_blank" title="" style=""><b style=""><font size="2" style="" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff">دانلود نمونه پیام نور سوال درس روش تحقیق درمدیریت نیمسال اول 98-97 کد درس 1218129</font></b></a></div></div></div> text/html 2020-02-08T04:50:54+01:00 bartarinketab.ir دانلود نمونه سوالات پیام نور درس روش تحقیق http://bartarinketab.ir/post/5619 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style="font-size: medium; font-family: Tahoma;"><br></div><div style="font-size: medium; font-family: Tahoma;"><br></div><div style=""><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><br></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><br></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><br></div><div style=""><div style="text-decoration-line: none;"><a href="http://s7.picofile.com/file/8387064684/1218121.pdf.html" target="_blank" title="" style=""><div style="text-decoration-line: none;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff" style=""><font style="" size="2"><b style="">دانلود نمونه پیام نور سوال درس روش تحقیق درمدیریت نیمسال اول 98-97 کد درس 1218068</b></font></font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium;"></div></a></div><a href="https://zarinp.al/287078" target="" title="" style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><div style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"></div></a></div></div></div> text/html 2020-02-08T04:50:13+01:00 bartarinketab.ir دانلود نمونه سوالات پیام نور درس روش تحقیق http://bartarinketab.ir/post/5618 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style="font-size: medium; font-family: Tahoma;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style=""><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style=""><div style="text-decoration-line: none;"><a href="http://s7.picofile.com/file/8387064684/1218121.pdf.html" target="_blank" title="" style=""><div style="text-decoration-line: none;"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style=""><font style="" size="2"><b style="">دانلود نمونه پیام نور سوال درس روش تحقیق درمدیریت نیمسال اول 98-97 کد درس 1218092</b></font></font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: medium;"></div></a></div><a href="https://zarinp.al/287078" target="" title="" style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><div style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"></div></a></div></div></div> text/html 2020-02-08T04:49:16+01:00 bartarinketab.ir دانلود نمونه سوالات پیام نور درس روش تحقیق http://bartarinketab.ir/post/5617 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style=""><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><br></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><br></div><div style=""><div style="text-decoration-line: none;"><a href="http://s7.picofile.com/file/8387064684/1218121.pdf.html" target="_blank" title="" style=""><div style="text-decoration-line: none;"><font color="#3366ff" style=""><font style="" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود نمونه پیام نور سوال درس روش تحقیق درمدیریت نیمسال اول 98-97 کد درس 1218516</b></font></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium; color: rgb(0, 0, 0);"></div></a></div><a href="https://zarinp.al/287078" target="" title="" style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><div style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"></div></a></div></div></div> text/html 2020-02-08T04:48:34+01:00 bartarinketab.ir دانلود نمونه سوالات پیام نور درس روش تحقیق http://bartarinketab.ir/post/5616 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style=""><div style="text-decoration-line: none;"><a href="http://s7.picofile.com/file/8387064684/1218121.pdf.html" target="_blank" title="" style=""><div style="text-decoration-line: none;"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style=""><font style="" size="2"><b style="">دانلود نمونه پیام نور سوال درس روش تحقیق درمدیریت نیمسال اول 98-97 کد درس 1221035</b></font></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium; color: rgb(0, 0, 0);"></div></a></div><a href="https://zarinp.al/287078" target="" title="" style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><div style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"></div></a></div></div> text/html 2020-02-08T04:47:50+01:00 bartarinketab.ir دانلود نمونه سوالات پیام نور درس روش تحقیق http://bartarinketab.ir/post/5615 <div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style="font-size: medium; font-family: Tahoma;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><br></font></div><div style=""><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><br></font></div><div style=""><a href="https://zarinp.al/287078" target="_blank" title="" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><br></font></a><div style=""><font color="#3366ff" style="" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><a href="https://zarinp.al/287078" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none;"></a></b></font><div style=""><a href="http://s7.picofile.com/file/8387064684/1218121.pdf.html" target="_blank" title="" style=""><font color="#3366ff" style="" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b style="">دانلود نمونه پیام نور سوال درس روش تحقیق درمدیریت نیمسال اول 98-97 کد&nbsp;درس&nbsp;1218006</b></font></a></div></div></div></div></div> text/html 2020-02-08T04:47:50+01:00 bartarinketab.ir دانلود نمونه سوالات پیام نور درس روش تحقیق http://bartarinketab.ir/post/5614 <div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style="font-size: medium; font-family: Tahoma;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><br></font></div><div style=""><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><br></font></div><div style=""><a href="https://zarinp.al/287078" target="_blank" title="" style="font-family: Tahoma; font-size: medium; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff"><br></font></a><div style=""><font color="#3366ff" style="" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><a href="https://zarinp.al/287078" target="_blank" title="" style="text-decoration-line: none;"></a></b></font><div style=""><a href="http://s7.picofile.com/file/8387064684/1218121.pdf.html" target="_blank" title="" style=""><font color="#3366ff" style="" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b style="">دانلود نمونه پیام نور سوال درس روش تحقیق درمدیریت نیمسال اول 98-97 کد&nbsp;درس&nbsp;1218006</b></font></a></div></div></div></div></div> text/html 2020-02-08T04:45:48+01:00 bartarinketab.ir دانلود نمونه سوالات پیام نور درس روش تحقیق http://bartarinketab.ir/post/5613 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font color="#3366ff" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" color="#3366ff"><b><a href="http://s7.picofile.com/file/8387064684/1218121.pdf.html" target="_blank" title=""><font color="#3366ff">دانلود نمونه پیام نور سوال درس روش تحقیق درمدیریت نیمسال اول 98-97 کد درس</font> <font color="#3366ff">1218121</font></a></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#3366ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/5614" target="_blank" title=""><font color="#3366ff"><b>دانلود نمونه پیام نور سوال درس روش تحقیق درمدیریت نیمسال اول 98-97 کد درس 1218006</b></font></a></div><div><b><br></b></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/5615" target="_blank" title=""><font color="#3366ff"><b>دانلود نمونه پیام نور سوال درس روش تحقیق درمدیریت نیمسال اول 98-97 کد درس 1218006</b></font></a></div><div><b><br></b></div><div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/5616" target="_blank" title=""><font color="#3366ff"><b><div><div>دانلود نمونه پیام نور سوال درس روش تحقیق درمدیریت نیمسال اول 98-97 کد درس 1221035</div></div><div></div></b></font></a></div></div><div><b><br></b></div><div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/5617" target="_blank" title=""><font color="#3366ff"><b>دانلود نمونه پیام نور سوال درس روش تحقیق درمدیریت نیمسال اول 98-97 کد درس 1218516</b></font></a></div><div><b><br></b></div><div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/5618" target="_blank" title=""><font color="#3366ff"><b><div><div>دانلود نمونه پیام نور سوال درس روش تحقیق درمدیریت نیمسال اول 98-97 کد درس 1218092</div></div><div></div></b></font></a></div></div><div><b><br></b></div></div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/5619" target="_blank" title=""><font color="#3366ff"><b>دانلود نمونه پیام نور سوال درس روش تحقیق درمدیریت نیمسال اول 98-97 کد درس 1218068</b></font></a></div><div><b><br></b></div><div><div><a href="http://bartarinketab.ir/post/5620" target="_blank" title=""><font color="#3366ff"><b>دانلود نمونه پیام نور سوال درس روش تحقیق درمدیریت نیمسال اول 98-97 کد درس 1218129</b></font></a></div><div><br></div></div></font></div> text/html 2020-02-08T04:43:35+01:00 bartarinketab.ir دانلود نمونه سوالات پیام نور درس زبان تخصصی رشته مهندسی رباتیک http://bartarinketab.ir/post/5612 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style="font-size: medium; font-family: Tahoma;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style=""><div style=""><a href="http://s7.picofile.com/file/8387028434/1511067.pdf.html" target="_blank" title=""><div><font color="#3366ff" size="2"><b><font style="text-decoration-line: none;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="text-decoration-line: none;">دانلود نمونه پیام نور سوال درس زبان تخصصی&nbsp;</font><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="text-decoration-line: none;">رشته مهندسی رباتیک</font><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="text-decoration-line: none;">&nbsp;نیمسال اول 98-97 کد درس&nbsp;</font></font><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">1511067</font></b></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"></div></a></div><a href="https://zarinp.al/286968" target="" title="" style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"><div style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);"></div></a></div></div>