نمونه سوالات استخدامی رایگان

نمونه سوالات استخدامی رایگان
استخدامی بانکها - دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی- دانلود رایگان سوالات استخدامی

اعلام نتایج راستی آزمایی ارسال مدارک داوطلبین ( مرحله دوم)

         


اسامی افرادی که در مرحله اول قبول و مدارک مورد نیاز را جهت راستی آزمایی ارسال نموده اند به شرح ذیل اعلام می گردد.

این افراد می بایست جهت انجام مصاحبه در روز پنجشنبه مورخ 97/01/23 راس ساعت 9 صبح بادردست داشتن کارت ملی به ستاد مرکزی دانشکده مراغه واقع در خیابان معلم شمالی جنب اداره راهنمایی و رانندگی مراجعه نمایند.

بدیهی است عدم حضور و شرکت در مصاحبه به منزله ی انصراف تلقی شده و اعتراض بعدی به هیچ وجه مورد قبول نخواهد بود.

لازم به ذکر است:

* در رشته تاسیسات به دلیل عدم ارسال مدارک مورد نیاز توسط افراد اعلام شده در لیست 24 بهمن و نبود حائزین شرایط طبق آگهی فراخوان، اسامی مرحله دوم اعلام نگردیده است

*با توجه به عدم ارسال مدارک لازم برخی افراد لیست اعلام شده در 24 بهمن، داوطلبین دیگر جایگزین شده اند.

اعلام نتایج راستی آزمایی ارسال مدارک داوطلبین ( مرحله دوم) ،